Cap 5 Furnizorii

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:47

SECTIUNEA 1

Art. 135

(1)   Furnizorii de servicii medicale organizati autorizati, evaluati si selectati conform reglementarilor legale in vigoare, care pot fi in relatii contractuale cu asiguratorii de sanatate sunt:

a)      unitati medicale publice sau private;

b)      farmacii, distribuitori si producatori de medicamente si materiale sanitare;

c)      alte persoane fizice si juridice care furnizeaza servicii medicale.

SECTIUNEA 2 Principalele drepturi si obligatii


(1)   Furnizorii au urmatoarele drepturi:

a)      sa incheie contracte cu asiguratorii de sanatate in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

b)      sa fie informati de catre asiguratorul de sanatate asupra motivului pentru care nu au fost selectati pentru incheierea contractului, in termen de 30 de zile;

 c)      sa li se deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate in baza contractelor incheiate cu asiguratorii; decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator;

d)      sa incheie contracte de furnizare de servicii cu mai multi asiguratori.

(2)   Furnizorii au urmatoarele obligatii:

a)      sa puna la dispozitia asiguratorilor de sanatate si CNAS documentele justificative medicale cu privire la tipul serviciilor acordate si calitatea acestora;

b)      sa aiba o conduita civilizata fata de asigurati

c)      sa utilizeze sistemul informatic si informational unic integrat

d)      sa utilizeze documentele si formularele electronice sau pe suport de hartie utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate ,

e)      sa acorde servicii medicale decontate din fond numai la prezentarea cardului national sau a altor documente justificative care atesta calitatea de asigurat.

f)       sa acorde servicii medicale pe baza protocoalelor de practica elaborate in vederea decontarii

SECTIUNEA 3 Contractul Cadru

Art. 137

(1)   Contractul-cadru se elaboreaza de catre CNAS o data la doi ani si reglementeaza, in principal:

a)      modalitatile de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale,

b)      conditiile de negociere si contractare intre CNAS si asiguratori

c)      conditiile de negociere, contractare si decontare intre asiguratori si furnizori

d)      conditiile de negociere si contractare intre si asiguratorii si asigurati

e)      modalitatile de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor.

f)       pachetul de servicii medicale de baza

g)      pachetul minim de servicii pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat

(2)   In aplicarea contractului cadru se elaboreaza anual norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, avizat de ministrul sanatatii si ministrul finantelor publice

(3)   Modalitatile de plata a furnizorilor de servicii medicale care se detaliaza prin contractul-cadru si normele de aplicare ale acestuia pot fi:

a)      tarif pe persoana asigurata;

b)      tarif pe serviciu medical;

c)      tarif pe caz rezolvat;

d)      tarif pe zi de spitalizare;

e)      prin pret de referinta;

f)       prin pret de decontare;

g)      prin buget global

h)      tarif pe episod de boala

i)        plata prin capitatie activa

j)        plata prin capitatie pasiva

k)      suma de inchiriere

l)        bonusuri

m)   alte forme prevazute de reglementarile in vigoare

(4)   Pachetul de servicii medicale de baza acordate cuprinde urmatoarele tipuri de servicii:

n)      servicii medicale profilactice;

o)      servicii medicale de consultatie si diagnostic;

p)      servicii medicale curative si servicii de recuperare;

q)      servicii paleative,

r)       medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice;

(5)   servicii medicale acordate asiguratilor romani pe teritoriul altor state membre UE sau a altor state cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii

(6)   Serviciile care nu sunt cuprinse in pachetul de baza nu se suporta din fond. Pentru aceste servicii pot exista forme voluntare de asigurari de sanatate.

(7)   Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si CNAS, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(8)   In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul de produse.

SECTIUNEA 4 Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state

Art. 138

(1)   Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

(2)   Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte este efectuata de asiguratorii de sanatate conform reglementarilor in vigoare.

(3)   Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) CNAS poate deschide conturi la o institutie bancara in care asiguratorii de sanatate vor vira sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii persoanelor mentionate la alin. (1), in conditiile documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte. Metodologia de efectuare a acestor plati se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora