Cap 4 Asiguratii

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:45

SECTIUNEA I Persoanele asigurate

Art. 133

(1)   Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu un asigurator de sanatate, la alegere, direct sau prin angajator cu acordul asiguratului, in conditiile prezentei legi.

(2)   Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

a)      toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

b)      tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)      sotul, sotia sau parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;in situatia in care venitul persoanei asigurate, calculat pe membru co-asigurat depaseste venitul mediu anual, acesta plati pentru persoanele co-asigurate o prima de asigurare stabilita la nivelul primei minime de asigurare.

d)      persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)      bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

f)       femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

(3)   Dovada calitatii de asigurat se realizeaza cu cardul national de asigurari sociale de sanatate sau dupa caz, cu alte documente care se stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS.

(4)   Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

(5)   Urmatoarele categorii de persoane pot incheia asigurari sociale de sanatate:

a)      membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;

b)      cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;

c)      cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

(6)   Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiileArt. xxx, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul cadru si rambursat de la bugetul de stat.

SECTIUNEA 2 Principalele drepturi si obligatii

Art. 134

(1)   Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a)      sa beneficieze de un pachet de servicii de baza in conditiile prezentei legi, stabilit prin contractul-cadru.

b)      sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege si contractul-cadru.

c)      sa aleaga asiguratorul de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale dintre cei cu care asiguratorul de sanatate ales a incheiat contracte de furnizare de servicii, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

d)      sa schimbe asiguratorul de sanatate la interval de un an, cu exceptia situatiilor stabilite prin contractul-cadru;

e)      sa isi schimbe medicul de familie ales in conditiile stabilite in contractul-cadru

f)       sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicalecuprinse in pachetul de baza, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru, in mod nediscriminatoriu;

g)      sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul, conform legilor in vigoare

h)      sa fie informati, de catre asiguratorul de sanatate, in mod nediscriminatoriu si corect, asupra beneficiilor si serviciilor acordate in cadrul modelului de asigurare de baza, precum si asupra altor forme de asigurare oferite de asigurator;

(2)   Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la Art.xxx alin.(1) sunt urmatoarele:

a)      sa opteze pentru un asigurator de sanatate si sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

b)      sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

c)      sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

d)      sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

e)      sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si asiguratorul de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

f)       sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

g)      sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

h)      sa prezinte furnizorilor de servicii medicale, cardul national sau dupa caz, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora