Cap 3 Finantarea spitalelor

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:24

Art. 59

(1)   Spitalele organizate ca institutii publice sunt finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legii.

(2)   Spitalele organizate ca fundatii si asociatii functioneaza in conditiile prevazute de OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea lor fiind non-profit.

(3)   Spitalele organizate ca societati comerciale functioneaza in conditiile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4)   Indiferent de forma de organizare, spitalele pot sa incheie contracte de furnizare de servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, cu conditia respectarii Planului national de paturi, elaborate de catre Ministerul Sanatatii, precum si a conditiilor de contractare stabilite prin Contractul Cadru.

(5)   In vederea derularii programelor nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, spitalele pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu asiguratorii de sanatate, precum si cu directiile de sanatate publica in conformitate cu structura organizatorica a acestora.

(6)   Indiferent de forma de organizare spitalele care ofera servicii finantate din fondul de asigurari sociale de sanatate grila de salarizare a personalului medical stabilita de reglementarile in vigoare reprezinta nivelul minim de salarizare.

Art. 60

Spitalele de interes strategic pot primi, in completare, pentru activitati specifice finantare de la bugetul de stat, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, in conditiile legii.

Art. 61

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalelor, executia bugetara si raportul anual de activitate se publica pe site-ul unitatii medicale sau al autoritatii ierarhice direct superioare.

Art. 62

Controlul asupra activitatii financiare a spitalului public se face, in conditiile legii, de Curtea de Conturi, Ministerul Sanatatii, de ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau de alte institutii abilitate prin lege.

Art. 63

Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate in sistemul de asigurari de sanatate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente justificative, in functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

Art. 64

(1)   Normativele de personal prevazute in reglementarile in vigoare reprezinta baza minima de incadrare pentru furnizarea serviciilor medicale indiferent de forma de organizare a spitalelor.

(2)   In situatia in care spitalul organizat ca institutie publica nu are personal propriu angajat suficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora