Cap 3 Constituirea si utilizarea Fondului Public de Asigurari de Sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:44

SECTIUNEA 1 Constituirea Fondului public de asigurari de sanatate

Art. 130

(1)   Fondul public de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, este un fond unic special care se constituie si se utilizeaza potrivit prezentei legi si este administrat si gestionat de CNAS.

(2)   Constituirea fondului se face din contributia pentru asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare contributie, suportata de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse – donatii, sponsorizari, dobanzi, precum si alte venituri, potrivit legii.

(3)   Cotele de contributii pentru asigurarile sociale de sanatate se stabilesc dupa cum urmeaza: a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori si b) 5,5% pentru angajati precum si pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.

(4)   Colectarea contributiilor se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS, in conditiile legii. Ministerul Finantelor Publice informeaza lunar CNAS cu privire la contul curent, si despre:

a)      soldul final al fiecarei luni;

b)      toate mutatiile zilnice sau tranzactiile care au avut loc in contul curent.

(5)   Ministerul Finantelor Publice nu percepe nici un cost cu privire la gestionarea contului curent al CNAS si stabileste in colaborare CNAS regulile cu privire la dobanda ce trebuie platita respectiv primita, pentru soldurile contului curent.

(6)   Angajatorii transmit lunar declaratia privind plata contributiei virate la fond catre ANAF si CNAS, conform procedurilor stabilite prin hotarare de guvern.

(7)   Din sumele colectate in contul fondului potrivit alin. (2), o cota de 1% se constituie in fondul de rezerva, o cota de 1% pentru administrarea, functionarea si cheltuieli de capital ale Casei Nationale a Asigurarilor Sociale de Sanatate si o cota de 5% se utilizeaza ca fond de echilibrare a riscurilor intre asiguratorii de sanatate.

(8)   In situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului de asigurari de sanatate, dupa epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

(9)   Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata acestor drepturi, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, si se achita la bugetul Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale in conditiile legii, metodologia stabilindu-se prin hotarare de guvern.

(10)         Persoanele care realizeaza venituri impozabile au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor veniturilor realizate in cotele stabilite laArt.xxx alin.(3)

(11)         Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 5,5%, care se aplica asupra veniturilor impozabile asa cum sunt ele definite prin reglementarile legale in vigoare.

(12)         Pentru categoriile de asigurati prevazute in legi speciale sursele si modalitatea de plata a contributiilor la fond se vor stabili prin HG.

(13)         Categoriile de asigurati pentru care plata contributiei se suporta din alte surse, precum si obligatiile platitorilor de contributii se aproba prin HG sau lege.

SECTIUNEA 2 Utilizarea si administrarea Fondului public de asigurari de sanatate

Art. 131

(1)   Fondul public de asigurari sociale de sanatate se repartizeaza de CNAS asiguratorilor de sanatate pe baza unei metodologii si a criteriilor aprobate prin Hotarare a Guvernului.

(2)   Formula de repartizare a fondurilor va fi stabilita prin contractul-cadru si trebuie sa tina cont minimal de date legate de varsta si sexul asiguratilor, mediul de rezidenta, sursa veniturilor, profilul de morbiditate.

(3)   Sumele colectate in conditiileArt.xx alin 3 se utilizeaza astfel:

a)      o cota de 93% se distribuie direct asiguratorilor de sanatate, conform contractelor incheiate cu CNAS, pentru plata serviciilor medicale inclusiv a celor acordate in baza documentelor internationale cu parteneri in domeniul sanatatii la care Romania este parte, in conditiile stabilite prin contractul-cadru, de catre asiguratorii de sanatate.

b)     o cota de 1% se distribuie pentru cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale Casei Nationale a Asigurarilor Sociale de Sanatate;

c)      o cota de 6% ramane in contul CNAS.

(4)   Sumele ramase conform alin. (1) lit. c) in contul CNAS se utilizeaza pentru:

a)      o cota de 1 % pentru constituirea fondului de rezerva, in conditiile prevazute laArt. 107 alin. (5);

b)      o cota de 5 % pentru echilibrarea riscurilor intre asiguratorii. de sanatate

(5)   Criteriile de alocare a fondului de echilibrare a riscurilor se elaboreaza de catre CNAS si se aproba prin ordin comun al presedintelui CNAS si al Ministrului Sanatatii.

(6)   CNAS nu poate utiliza si aloca direct fonduri pentru:

a)      investitii pentru construirea si consolidarea de unitati medicale;

b)      achizitionarea aparaturii medicale ;

c)      masuri profilactice si tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele decat cele prevazute de prezenta lege.

(7)   Cheltuielile prevazute la alin. (6) se pot suporta din bugetul propriu al furnizorilor, de la bugetul local si de la bugetul de stat si alte surse prevazute de lege.

(8)   Bugetul fondului se aproba de Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat.

Art. 132

(1)   Sumele ramase neutilizate la nivelul CNAS la sfarsitul fiecarui an se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru destinatiile prevazute la Art.xxx alin(3)
(2)Sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru realizarea programelor nationale de sanatate cu scop curativ, ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vireaza de CNAS in contul bugetului din care provin.

(2)   Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

(3)   Utilizarea fondului de rezerva se stabileste prin legile bugetare anuale/hotarare a Guvernului.

(4)   Disponibilitatile temporare ale fondului, precum si disponibilitatile fondului de rezerva se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda.

(5)   Din disponibilitatile fondului de rezerva si din excedentele inregistrate de fond din anii precedenti pot fi constituite depozite la termen la trezoreria statului, in conditiile stabilite prin conventie incheiata intre CNAS si Ministerul Finantelor Publice.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora