Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:41

Art. 124

(1)   Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza decontat din Fondul public de asigurari de sanatate.

(2)   Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:

a)      protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident, precum si a celor preventive si de promovare a sanatatii;

b)      asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului public de asigurari de sanatate.

(3)   Asigurarile sociale de sanatate functioneaza ca un sistem unitar, pe baza urmatoarelor principii:

a)      solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea Fondului public de asigurari de sanatate;

b)      alegerea libera de catre asigurati a asiguratorului si a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale, numiti in continuare FURNIZORI, in conditiile prezentei legi, ale legislatiei secundare aferente si ale contractelor dintre asigurat si asigurator;

c)      libera concurenta intre asiguratori si intre furnizorii care incheie contracte cu acestia;

d)      autonomie in conducerea si administrarea Fondului public de asigurari de sanatate;

e)      participarea sociala la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondul public de asigurari de sanatate.

f)       transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;

g)      obligativitatea platii contributiilor de asigurare sociala de sanatate.

(4)   Pot functiona si forme voluntare de asigurare a sanatatii, cu obligatia de a plati contributia pentru asigurarea sociala de sanatate.

Art. 125

(1)   In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:

a)      serviciile medicale – acele servicii nominalizate in pachetele de servicii, furnizate de catre persoanele fizice si juridice, potrivit prezentului titlu;

b)      furnizorii – persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si alte servicii de sanatate in conditiile legii;

c)      pachetul de servicii de baza cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii si care se suporta din fond, in conditiile stabilite prin legislatia specifica contractului-cadru;

d)      asigurator de sanatate – un asigurator care ofera asigurari de sanatate; poate fi public sau privat

e)      asigurat – cetatenii romani, precum si cetatenii straini si apatrizii care au drept de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fondul de asigurari sociale de sanatate;

f)       autorizarea – reprezinta un control al calificarii si al respectarii legislatiei existente in domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale in Romania;

g)      evaluarea calitatii serviciilor – o procedura externa de verificare a unui furnizor de servicii medicale prin care se recunoaste ca furnizorul supus acestui proces corespunde standardelor prealabil stabilite in scopul de a asigura calitatea tuturor serviciilor medicale furnizate;

h)      contractare CNAS-asigurator de sanatate – procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre CNAS si asiguratorii de sanatate, in vederea alocarii sumelor pentru asigurarea drepturilor pentru asiguratii din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si conditiile acordarii serviciilor medicale din pachetul de baza;

i)        contractare asigurator de sanatate – furnizor – procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre asiguratorii de sanatatesi furnizori, in vederea asigurarii drepturilor pentru asigurati in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

j)        contract cadru de asigurare: model al unei asigurari de sanatate, in care sunt prezentate drepturile si obligatiile pe care contractantul asigurarii, asiguratul si asiguratorul de sanatate le vor avea unul fata de celalalt in cazul in care vor incheia un contract dupa modelul respectiv

k)      contractantul asigurarii: persoana fizica sau juridica ce incheie o asigurare de sanatate cu un asigurator de sanatate;

l)        asigurare de sanatate: asigurare incheiata intre un asigurator de sanatate si contractantul asigurarii in beneficiul persoanei care face obiectul asigurarii obligatorii si care respecta prevederile prezentei legi sau a regulamentelor aferente si in cadrul careia serviciile asigurate respecta conditiile stipulate in prezenta lege sau in virtutea prezentei legi;

m)   asigurare voluntara concomitenta de sanatate: asigurare sanatate incheiata de un asigurator cu asiguratul pentru care are incheiata si asigurare sociala de sanatate.

(2)   Definitiile care pot exista in alte legi si care sunt diferite de cele prevazute la alin. (1) nu se aplica in cazul prezentei legi.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora