Download Contract de editareContractul de editare este un contract prin care o parte, autorul, cedeaza altei parti, editorul, dreptul de a reproduce si difuza opera sa.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract de editare:

Extras din Contract de editare

CONTRACT DE EDITARE 

Incheiat astazi ..............

la....................…............

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .....................................…............................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) .......……............, str. .................................. nr. ..........................., bloc ............, scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ..................................................., sub nr. ................ din ...................................., cod fiscal nr. ................................... din ......................., avand contul nr. ...................., deschis la ............................., reprezentata de .........…....................................., cu functia de ..................…................................................, in calitate de editor, pe de o parte, si

1.2. D ............................................................................, domiciliat in .................................................., str. .................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet ............................................, nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................. in (localitatea) ........................... sector/judet .............................., fiul lui ..................................... si al ..........................................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ........................ nr. ............................, eliberat de ....................., cod numeric personal ......................................, in calitate de autor (titularul dreptului de autor) pe de alta parte,

       au convenit sa incheie prezentul contract de editare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Autorul cedeaza editorului dreptul de a reproduce si difuza opera sa cu titlul ............................. ...................................................................................................................................................... compusa din .................................................. coli de autor1), denumita in continuare, si „opera”.

2.2. Cesiunea este exclusiva2), in favoarea editorului, opera putandu-se reproduce numai in limba/limbile ................................................. si difuza numai in tara/tarile3)................................. ...................................................................................................................................................... asupra ei neavand vreun drept nici un alt editor4).

2.3. Opera este originala, iar autorul poarta intreaga raspundere pentru continutul ei.

2.4. a)   Tirajul de baza al operei este de (in cifre si litere) ............................................... exemplare.

       b)  In cazul in care cerintele pietei impun imprimarea unui supliment de tiraj sau reeditarea5)    operei intr-o alta limba decat cea (cele) convenita(e), ori difuzarea sa intr-o alta tara decat            cele convenite, acestea se vor renegocia de catre parti, iar daca vor fi de acord, se va incheia            un act aditional sau un contract de reeditare, dupa caz, in care se vor consemna acordul intervenit si conditiile acceptate de parti.

       c)  Autorul are dreptul sa controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei sale.

2.5. a)   Reproducerea operei se poate face in forma tipografica si/sau electronica6).

       b)  Difuzarea operei publicata sub forma tipografica (in volum) se poate transmite si prin fir,             cablu, fila optica ori prin retea electronica sau prin orice alt mod convenabil editorului.

       c)  Editorul are fata de alti ofertanti similari, la pret egal, drept prioritar de publicare a ofertei in         forma electronica. El are obligatia de a opta, in termen de 30 de zile de la primirea ofertei             scrise a autorului. Acest drept, potrivit prevederilor legii, este valabil timp de 3 ani de la data          publicarii operei.

III. DURATA CESIUNII

(TERMENUL CONTRACTULUI)

3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce si difuza opera se face pe o durata de (in cifre si litere) ............................... ani socotiti din ziua incheierii si semnarii prezentului contract.

3.2. a)   Autorul se obliga sa predea editorului manuscrisul operei, in forma definitiva, pana la data de      ................................................, intr-un numar de ................................ exemplare, insotit de7)    (desene, schite, grafice, ilustratii etc.) ..................................................................................,          in forma corespunzatoare reproducerii grafice, impreuna cu eventualele propuneri ale sale in    ceea ce priveste executarea lor, precum si 8) ...........................................................................      ................................................................................................................................................. .

       b)  La cererea sa, autorul va fi consultat de catre editor cu privire la prezentarea grafica a operei.

3.3. a)   Opera se considera acceptata in termen de ........................................ zile de la data depunerii   manuscrisului la editor.

       b)  In cazul in care opera, al carei manuscris a fost predat de autor, corespunde calitativ si/sau         cantitativ, dar editorul apreciaza necesara efectuarea unor modificari (corectari, prescurtari,            completari etc.), autorul se obliga ca, in cazul in care au hotarat de comun acord sa le efectueze, opera se considera acceptata inauntrul unui termen de ................. zile de la data cand partile au hotarat asupra efectuarii modificarilor respective.

Acesta este un extras din Contract de editare. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.