Download Contract de audit



Contractul de audit financiar este un contract prin care o parte, prestatorul, in calitate de auditor, se obliga sa procedeze la examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar-contabile si la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii beneficiarului, contra uneir emuneratii.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract de audit:

Extras din Contract de audit

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI DE CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

Incheiat astazi ................

la .............................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ....................., str. ......................................... nr. ........................., bloc ............, scara ..........., etaj ........., apartament ........, judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .............................................., sub nr. ..................... din .................................., cod fiscal nr. ..................................... din ................................., avand contul nr. ..............................................., deschis la ................................................, reprezentata de ..........................., cu functia de .............................., in calitate de prestator, pe de o parte, si

sau

1.1. D*) ............................................................................., domiciliat in ............................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet ................................, nascut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... in (localitatea) ..................................................... sector/judet ...................................................., fiul lui .................................................... si al ..................................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ................... nr. ......................., eliberat de ................................, cod numeric personal ......................................................................, in calitate de prestator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ......................................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ........................, str. ................................................ nr. ..............., bloc .........., scara ..........., etaj ........., apartament .........., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................................, sub nr. ................... din .........................................., cod fiscal nr. ................................. din ............................., avand contul nr. .................................................., deschis la ............................................., reprezentata de ............................., cu functia de .........................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia ........................................................................................................................, cu sediul in (localitatea) ............................................, str. .................................... nr. ................., bloc ......, scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judet ................................................., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .............................................. din ..................................., a Tribunalului .............................., codul fiscal nr. ............................. din ........................, avand contul nr. ......................, deschis la ............................., reprezentata de ........................., cu functia de ............................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia ..............................................................................................................., cu sediul in (localitatea) ............................................., str. ............................. nr. .........., bloc ..........., scara ........, etaj ........, apartament ........., sector/judet ................................................, posesoarea autorizatiei nr. ................. din .................., eliberata de Primaria ............................, codul fiscal nr. ....................................... din ............................, avand contul nr. ...................................., deschis la ......................................., reprezentata de ........................................................., cu functia de .............................................................................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

       au convenit sa incheie prezentul contract de audit financiar si de certificare a bilantului contabil in baza Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin Legea nr. 42/1995, modificata ulterior, cu respectarea urmatoarelor clauze:

___________________

            *) Se mai inscrie, in plus, mentiunea: "... inscrisa in Tabloul Corpului Expertilor si Contabililor Autorizati din Romania cu certificat/carnet de membru nr. ......./.......... (se anexeaza in xerocopie certificatul/carnetul de membru si chitanta de plata a cotizatiei anuale).

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul, in calitate de auditor, se obliga sa procedeze la examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar-contabile si la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii (bilant, cont de profit si pierdere inclusiv anexe).

2.2. In scopul ameliorarii calitatii si urmaririi informatiilor financiar-contabile, auditul se va aplica in cursul anului, la principaleIe sase conturi ale activitatii unitatii patrimoniale, si anume:

a)     cumpararile;

b)    vanzarile;

c)     imobilizarile;

d)    stocurile;

e)     trezoreria;

f)     fluxul de numerar.

2.3. Opiniile auditorului*) cu privire la conturile anuale vor fi prezentate in "Raportul de audit" si se vor sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului, prezentate in anexe, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la:

a)     operatiile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu al regiei;

b)    inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si cuprinderea rezultatului inventarierii in bilantul anual;

c)     organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentelor analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;

d)    tinerea la zi a contabilitatii;

e)     preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;

f)     intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;

g)    evaluarea patrimoniului in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

h)     intocmirea contului de profit si pierdere pe baza datelor din contabilitatea perioadei de raportare;

i)      stabilirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul de administratie (administratorul societatii);

j)      situatia creditelor si a altor imprumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea acestora;

k)     propuneri de masuri, pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie (administrator) sau de adunarea generala a asociatilor ori a actionarilor.

Acesta este un extras din Contract de audit. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.