Download Contract de distributie exclusivaContractul de distributie exclusiva este un contract prin care o parte, vanzatorul, se obliga sa produca si sa desfaca produsele sale, acordand celeilalte parti, distribuitorului, exclusivitatea desfacerii acestor produse in teritoriu.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract de distributie exclusiva:

Extras din Contract de distributie exclusiva

CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA

Nr. .................... Data ............................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ....................................................... cu sediul social in .......................................................... inregistrata la .......................................................................................... avand cont de virament numarul ........................................ deschis la .......................................... existand si functionand potrivit legislatiei statului .............................................. reprezentata de ....................................., cu functia de .........................................................., cetatean ........................................, posesor act de identitate/pasaport ................................................., in calitate de VANZATOR, si

1.2. S.C. .......................................................... cu sediul social in ....................................................... inregistrata la .......................................................................................... avand cont de virament numarul ........................................ deschis la .......................................... existand si functionand potrivit legislatiei statului .............................................. reprezentata de ....................................., cu functia de ..................................................., cetatean ..............................................., posesor act de identitate/pasaport ................................................., in calitate de DISTRIBUITOR,

       au convenit sa incheie prezentul contract de distributie exclusiva, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul se obliga sa produca si sa desfaca produsele prevazute in anexa nr. ........ la prezentul contract, acordand distribuitorului exclusivitatea desfacerii acestor produse in teritoriu. In acest scop, vanzatorul il va aproviziona pe distribuitor in mod continuu, pe toata durata contractului.

2.2. Distribuitorul se obliga sa desfaca produsele prevazute in anexa si in prezentul contract, pentru aceasta fiind necesar sa depuna toate eforturile si sa urmareasca cresterea segmentului de piata ocupat cu aceste produse.

III. PRECIZARI IN LEGATURA CU INTELESUL TERMENILOR: PRODUSE, TERITORIU

3.1. Prin produse, partile contractante inteleg toate produsele nominalizate in anexa nr. ............. la prezentul contract.

3.2. Prin teritoriu, partile contractante inteleg aria geografica situata ......................... in care distribuitorul va revinde produsele cumparate de la vanzator.

3.3. Vanzatorul se obliga, ca pentru produsele nominalizate in anexa nr. ........, sa nu numeasca, pe toata durata contractului, un alt distribuitor. De asemenea, vanzatorul va comunica distribuitorului orice cerere de oferta sau comanda provenita de la terti aflati in teritoriu. In mod reciproc, si distribuitorul se obliga sa comunice vanzatorului orice comanda sau cerere de oferta primita de la terti aflati in teritoriu.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul se incheie pe o durata de ..............................., incepand cu data de ........................ pana la data de ........................ .

4.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract, prin incheierea unui act aditional, scris si semnat de ambele parti contractante.

V. CANTITATI MINIME DE PRODUSE

5.1. Distribuitorul se obliga sa cumpere pe toata durata contractului, in etape (transe lunare/trimestriale/semestriale etc.): ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... produsele prevazute in anexa nr. ......... la prezentul contract.

       Cantitatea/valoarea totala minima de produse cumparata de distribuitor va fi de: ....................... .

5.2. In cazul in care produsele nu se vand, cantitatea prevazuta la pct. ............ din prezentul contract poate fi modificata numai prin acordul scris al partilor.

5.3. In cazul in care produsele nu se vand, dupa ce partile au convenit micsorarea cantitatii, vanzatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu conditia notificarii prealabile a distribuitorului si acordarea unui preaviz de minimum ................... zile.

VI. TRANSPORTUL PRODUSELOR

6.1. Transportul produselor se va efectua terestru/maritim/aerian (sau combinat, in functie de pozitia geografica a vanzatorului fata de distribuitori); se vor stipula caile de transport, mijloacele de transport, necesitatea corelarii ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport; casele de expeditie (tranzitorii) ce vor fi angajate; partea care se obliga sa asigure mijloacele de transport.

Acesta este un extras din Contract de distributie exclusiva. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.