Download Contract cesiune drepturi autorContractul de cesiune a drepturilor de autor este un contract prin care o parte, cesionarul, se obliga sa plateasca autorului-cedent o remuneratie contra muncii intelectuale utilizate.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Contract cesiune drepturi autor:

 Extras din Contract de cesiune a drepturilor de autor

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR  DE AUTOR

 

1. Intre .................................................., cu sediul in ............................., bd..........................., nr. ..., sector ...../judet....................., cod fiscal...................., reprezentata prin .........................., avand functia de ....................., in calitate de cesionar,

 si

……………………………………………………………………………, domiciliat in … ……………………………… ……………    ……………………….  ………………..

C.I: seria……….nr. ………eliberata de ……………….la………………………….…….

CNP……………………………..avand functia de ................................….la……………………………………….. ………., in calitate de autor-cedent, s-a incheiat prezentul contract de cesiune a drepturilor de autor.

2. Obiectul prezentului contract il reprezinta conceperea si prezentarea ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….(conferinte, cursuri universitare, pledoarii, programe de calculator, comunicari, studii, proiecte si documentatii stiintifice, traduceri, adaptari, adnotari, lucrari documentare care reprezinta o munca intelectuala de creatie, compilatii de materiale si date, protejate ori nu, inclusiv baze de date, care prin alegerea sau dispunerea materialului constituie creatii intelectuale),  activitati desfasurate de autor la cesionar in conformitate cu prevederile L8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Termenul (perioada) prezentarii creatiei intelectuale…………………………………..

4. Locul prezentarii creatiei stiintifice: sediul cesionarului.

5. Cesionarul va plati autorului-cedent, pana la data de …………………………….suma de………………………………..lei, cu titlu de remuneratie. Suma reprezinta venit brut, la care cesionarul va retine si varsa la bugetul public national plata anticipata din impozitul pe venit, respective 10%, precum si orice alte impozite, taxe si contributii pentru orice buget sau fond public, care se retin prin stopaj la sursa, platind autorului cedent venitul net rezultat. Raspunderea pentru calcularea, retinerea si virarea acestor sume revine exclusiv cesionarului. Plata se face in contul de card al autorului-cedent sau in numerar la casieria cesionarului.

6. Autorul-cedent pastreaza toate drepturile de autor asupra creatiei stiintifice, avand dreptul de a o publica, sub nume propriu, sub pseudonim sau nesemnat. Cesionarul se obliga sa utilizeze creatiile prezentate de autorul-cedent numai in conformitate cu prevederile prezentului contract. Cesionarul nu are dreptul sa transmita altor persoane, cu titlu gratuit sau oneros, spre difuzare, reproducere sau in orice alt scop, creatiile intelectuale care fac obiectul prezentului contract.

Acesta este un extras din Contract de cesiune a drepturilor de autor. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.