Download Act aditional la contractul individual de muncaOrice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) din Codul muncii in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 15 zile de la data instiintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.

Aceasta resursa cuprinde fisiere in format: Word™ =
Nu dispuneti de un arhivator? Puteti descarca, gratuit, unul aici:

Continut Act aditional la contractul individual de munca:

Extras din Act aditional la contractul de munca

ACT ADITIONAL Nr. ………

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …………. / ………….. in registrul general de evidenta a salariatilor.

Incheiat astazi, …………………., intre:

Angajator – persoana juridica / fizica ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in ……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din ………….. sub nr. ….. / ……… / .…. cod fiscal ……..………, telefon ……………., reprezentata legal prin ………………………………., in calitate de ………………………………..,

Si

            Salariatul / salariata – domnul / doamna ………………………………………………….., domiciliat / domiciliata in localitatea …………………………….., str. ………………………...

…………………………, nr. ………., judetul ………………., posesor / posesoare al / a buletinului / cartii de identitate / pasaportul seria ……… nr. …….……… eliberat / eliberata de …………………………., la data de …………………, CNP …………………………………. permis de munca seria …………….., nr. …………………… din data de ……………………. .

            In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53 / 2003, partile 

HOTARASC:

Acesta este un extras din Act aditional la contractul individual de munca. Pentru a descarca intregul document, urmati pasii descrisi mai jos. Va multumim.