Proces verbal custodie

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 17:50

PROCES-VERBAL DE CUSTODIE

Incheiat intre:

S. C. ………………………………………………………………………………., cu sediul in ............., Str...........nr........bl.......sc.......ap......sector......, Judet……….., inregistrata la Registrul Comertului …………. nr. J………/……………../…………….., Cod unic de inregistrare: ........., reprezentat prin Dl. ........... – in calitate de Deponent

Si

S.C…………. cu sediul in Str...........nr........bl.......sc.......ap......sector......, Jud………, inmatriculata la Oficiul Reg Com sub .............CUI............... reprezentata prin .............. in calitate de Depozitar

de comun acord am convenit azi_____, ora_____, la incheierea prezentului proces-verbal in baza caruia am procedat la predarea de catre Deponent si primirea de catre Depozitar a bunurilor prevazute in Lista anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.


1. Durata contractului este de ____________, la sfarsitul careia bunurile vor fi ridicate de catre deponent. Prelungirea termenului de depozitare are loc in baza intelegerii partilor.


2. Depozitul este gratuit, conform acordului de vointa dintre reprezentantii deponentului si depozitarului.

3.  Depozitarul are urmatoarele obligatii :

- sa asigure pastrarea si paza echipamentelor incredintate ca un bun proprietar

- sa suporte cheltuielile de folosinta

- sa se ingrijeasca de conservarea bunului ca un bun proprietar

- sa nu foloseasca bunurile in alte scopuri decat cele prevazute in contract

- sa nu instraineze echipamentele

Incheiat astazi ............................................in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

       Deponent,                                                                                                      Depozitar,

___________________                                                                                  _______________

 

Lista anexa a bunurilor trimise spre pastrare in depozitul SC……….

 

Nr. crt

 

Denumire

Buc.

Valoare

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 Descarca Proces verbal custodie.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora