CAPITOLUL VI Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:57

Art. 38. - (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

   a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;

   b) functioneaza de cel putin 3 ani;

   c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

   d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial. 

   (2) Guvernul Romaniei, prin organul sau de specialitate, poate, la propunerea autoritatii administrative competente, sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca:

   a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii preexistente; si

   b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi indeplinit cele doua conditii, daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. 

   Art. 381. - In sensul prezentei ordonante, prin utilitate publica se intelege orice activitate care se desfasoara in domenii de interes public general sau al unor colectivitati.

 

   Art. 39. - (1) Recunoasterea unei asociatii sau fundatii de utilitate publica se face prin hotarare a Guvernului. In acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o inainteaza, in termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. 

   (11) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, pe langa dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1), de urmatoarele documente:

   a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;

   b) copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice;

   c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;

   d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei sau fundatiei;

   e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica. 

   (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind inregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii sesizarii.

   (3) In vederea stabilirii autoritatii prevazute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii cererii. 

 

   Art. 40. - (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata ca, in termen de 60 de zile, sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute de lege. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.

   (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere, in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei. 

 

   Art. 41. - Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:

   a) dreptul de a i se atribui in folosinta gratuita bunurile proprietate publica; 

   b) Abrogat; 

   c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;

   d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;

   e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata; 

   f) obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. 

 

      Art. 42. - (1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.

   (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere.

   (3) Retragerea va interveni si in situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41.

   (4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata. 

 

   Art. 43. - (1) In evidentele contabile ale asociatiei sau fundatiei se vor inregistra separat bunurile achizitionate sau edificate din bani publici. In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile provenite din resurse bugetare si ramase in urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarare a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice cu acelasi obiect de activitate.

   (2) In cazul dizolvarii, celelalte bunuri ramase in patrimoniul asociatiei sau fundatiei vor fi repartizate conform dispozitiilor art. 60. 

 

   Art. 44. - Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 

   Art. 45. - (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor.

   (2) O federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora