CAPITOLUL III Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:48

   Sectiunea 1
  Organizarea si functionarea asociatiei

 

   Art. 20. - Organele asociatiei sunt:

   a) adunarea generala;

   b) consiliul director;

   c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

 

   Art. 21. - (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.

   (2) Competenta adunarii generale cuprinde:

   a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

   b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

   c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

   d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

   e) infiintarea de filiale;

   f) modificarea actului constitutiv si a statutului;

   g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

   h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

   (3) Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres in statut.

   (4) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).

   (5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.

 

   Art. 22. - (1) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

   (2) Asociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

 

   Art. 23. - (1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva. 

   (2) Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. 

   (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.

 

      Art. 24. - (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

   (2) In exercitarea competentei sale, consiliul director:

   a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

   b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

   c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;

   d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

   (3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

   (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

 

   Art. 25. - Dispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23.

 

   Art. 26. - Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).

 

   Art. 27. - (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.

   (2) Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoana din afara asociatiei.

   (3) In cazul in care asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. 

   Art. 271. - (1) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

   (2) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

   (3) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

   (4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare. 

   Art. 272. - In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:

   a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

   b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

   c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;

   d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. 

 

   Sectiunea a 2-a
  Organizarea si functionarea fundatiei

 

   Art. 28. - Organele fundatiei sunt:

   a) consiliul director;

   b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

 

   Art. 29. - (1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.

   (2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:

   a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;

   b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

   c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

   d) infiintarea de filiale;

   e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;

   f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

   g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;

   h) modificarea statutului fundatiei;

   i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.

   (3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

   (4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.

   (5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor in viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.

   (6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

   (7) Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator in privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i).

 

   Art. 30. - (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.

   (2) In cazul in care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra in componenta consiliului director.

 

   Art. 31. - (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.

   (2) Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator.

 

   Art. 32. - In cazul in care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintai organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora