CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 14:42

Sectiunea I

Constituirea si inscrierea asociatiei

   Art. 4. - Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial. 

 

   Art. 5. - (1) Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

   (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta.

 

   Art. 6. - (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.

   (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

   a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

   b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;

   c) denumirea asociatiei;

   d) sediul asociatiei;

   e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

   f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;

   g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

   h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

   i) semnaturile membrilor asociati.

   (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

   a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);

   b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

   c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

   d) drepturile si obligatiile asociatilor;

   e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

   f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

   g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60. 

 

   Art. 7. - (1) Oricare dintre membrii asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.

   (2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

   a) actul constitutiv;

   b) statutul asociatiei;

   c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

   d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

   (3) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national ori local. 

   (4) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii. 

 

   Art. 8. - (1) Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

   (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

   (21) In cadrul procedurii de verificare a legalitatii cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3) si poate dispune, prin incheiere motivata, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, chiar daca exista un refuz motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii, pe care il apreciaza ca neintemeiat. 

   (3) Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

 

   Art. 9. - (1) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut la art. 8 alin. (2), il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate. 

   (2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere, impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. 

 

   Art. 10. - (1) In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

   (2) In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.

   (3) Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

 

   Art. 11. - (1) Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului.

   (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.

   (3) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.

   (4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator.

 

   Art. 12. - (1) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu art. 8, se efectueaza in ziua ramanerii irevocabile a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia, un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

   (2) In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere.

 

   Art. 13. - (1) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.

   (2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei. 

   (3) Filiala se constituie prin hotararea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

   (4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale acesteia, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 6 si ale art. 9-12 sunt aplicabile in mod corespunzator. 

 

      Art. 131. - (1) Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.

   (2) Sucursalele se constituie prin hotarare a adunarii generale.

   (3) Sucursalele desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie. 

 

   Art. 14. - Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

 

  Sectiunea a 2-a
  Constituirea si inscrierea fundatiei

 

   Art. 15. - (1) Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati. 

   (2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

   (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

 

   Art. 16. - (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

   (2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

   a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

   b) scopul fundatiei;

   c) denumirea fundatiei;

   d) sediul fundatiei;

   e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

   f) patrimoniul initial al fundatiei;

   g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

   h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

   i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

   (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

   a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);

   b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;

   c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;

   d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;

   e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;

   f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

 

   Art. 17. - (1) Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

   (2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

   a) actul constitutiv;

   b) statutul;

   c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.

   d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia. 

   (3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), (3) si (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator. 

 

   Art. 18. - (1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul. 

   (2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

   (3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.

 

      Art. 19. - (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.

   (2) Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.

   (3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute in favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, iar pentru fundatiile infiintate prin testament, de la data mortii testatorului. 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora