Capitolul XI Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:18

Art. 90. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 91. - De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in locul art. 2, lit. h) – j), art. 8 - 9, art. 13 alin. (1), art. 14 - 15 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta in cazul contractelor incheiate cu consumatorii.

Art. 92. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 2, literele h) si i) vor avea urmatorul cuprins: "h) costul total al creditului pentru imprumutat - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte imprumutatul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, in cazul in care obtinerea creditului sau obtinerea acestuia potrivit clauzelor si conditiilor prezentate este conditionata de incheierea unui contract de servicii;"

"i) valoarea totala platibila de imprumutat - suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului pentru imprumutat; "

2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art.8. - La solicitarea unei oferte de credit, institutia autorizata are obligatia de a oferi gratuit imprumutatului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare si un exemplar al proiectului contractului de credit."

3. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"(1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu si urmatoarele informatii referitoare la costurile suportate de imprumutat:"

4. La articolul 9 alineatul (1), literele b), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:

"b) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru imprumutat;

....................................................................................................

e) valoarea totala platibila de imprumutat;

f) costurile aferente contractului de asigurare, in cazurile in care, pentru acordarea creditului, imprumutatul este obligat sa incheie un contract de asigurare.”

5. Articolul 331 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 331. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 11, 12, 13 alin. (2), 18 si 19 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in cazul in care contractul este incheiat cu un consumator, asa cum este acesta definit in Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care contractul de credit este incheiat cu o persoana juridica, persoanele interesate se pot adresa instantei de judecata"

Art. 93. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 94. – Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 10 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 95. - (1) Pentru contractele aflate in curs de derulare, creditorii au obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa asigure conformitatea contractului cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Modificarea contractelor aflate in derulare se va face prin acte aditionale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Creditorul trebuie sa poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.

(4) Se interzice introducerea in actele aditionale a altor prevederi decat cele din prezenta ordonanta de urgenta. Introducerea in actele aditionale a oricaror altor prevederi decat cele impuse de prezenta ordonanta de urgenta sunt considerate nule de drept.

(5) Nesemnarea de catre consumator a actelor aditionale prevazute la alin. (2) este considerata acceptare tacita.

Art. 96. – Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 133 din 22 mai 2008, cu exceptia art. 19, art. 20, art. 35 - art. 44, art. 71 alin. (3) - (5), art. 79, art. 86 – art. 89 si a art. 95.

 

 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora