Capitolul X Competenta, sesizare si control

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:11

Art. 85. – (1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre creditori si de catre intermediarii de credit, consumatorii pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva creditorilor si a intermediarilor de credit care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despagubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 86. - (1) Incalcarea prevederilor art. 8 - 9, art. 11 – 20, art. 22 –29 alin. (2), art. 30 - 32 alin. (1) si (2), art. 33- 34, art. 46 –59 alin (3), art. 60 - 63, art. 65 – 78, art. 84 si art. 95 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 80.000 lei;

(2) Incalcarea prevederilor art. 35 – 44 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei.

(3) Valoarea amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va actualiza prin hotarare a Guvernului.

(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) - (2) si art.88 alin.(2) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 87. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 86 si art. 88 alin. (2) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Art. 88. - (1) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

a) respectarea imediata a clauzelor contractuale care au fost incalcate;

b) restituirea sumelor incasate fara temei legal, intr-un termen de maximum 15 zile;

c) aducerea contractului in conformitate cu prevederile legale, in termen de maximum 15 zile;

d) repararea deficientelor constatate prin procesul – verbal, in termen de maximum 15 zile.

(2) Neaducerea la indeplinire a sanctiunilor contraventionale complementare dispuse in termenele si conditiile prevazute in procesele-verbale de constatare a contraventiei sau savarsirea repetata in decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 86 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei - 100.000 lei.

 (3) Contestarea in instanta nu suspenda de drept executarea sanctiunilor contraventionale complementare dispuse.

Art. 89. - (1) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune ca masura complementara suspendarea activitatii de creditare pana la intrarea in legalitate si/sau aducerea tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale, in termen de 90 de zile.

(2) Masura complementara propusa pentru a fi aplicata potrivit alin. (1) se dispune prin ordin emis de conducatorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Ordinul emis potrivit alin. (2) poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora