Capitolul IV Informatii si drepturi privind contractele de credit

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 17:54

Sectiunea 1

Dispozitii comune

Art. 33. - Contractele de credit sunt redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 10 p, pe hartie sau pe un alt suport durabil. In cazul in care contractul este redactat pe hartie, culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat.

Art. 34. - Toate partile contractante primesc cate un exemplar original al contractului de credit.

Art. 35. – (1) Fara a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobanzii, pe parcursul derularii contractului de credit:

a) se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricaror altor costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;

b) se interzice introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate in mod expres de consumator, neprevazute in contract si care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;

c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta persoana;

d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit;

(2) Costurilor aferente contului curent nu le sunt aplicabile obligatiile prevazute la alin. (1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie sa corespunda costurilor efective ale creditorului, sa se limiteze la acoperirea acestora si sa nu conduca la obtinerea de venituri suplimentare pentru acesta.

(3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit conditiilor contractuale, creditorul este obligat sa notifice consumatorul in scris sau, la cererea expresa a consumatorului, prin alta modalitate stabilita de acesta si agreata de creditor, si va pune la dispozitia acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.

Art. 36. - Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor, dupa caz, penalitati, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor;

Art. 37. - In contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:

a) dobanda va fi raportata la fluctuatiile indicilor de referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobanzii de referinta a BNR, in functie de valuta creditului, la care creditorul poate adauga o anumita marja, fixa pe toata durata derularii contractului;

b) marja dobanzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru;

c) in acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, prin exceptie de la prevederile lit. b), valoarea marjei si valoarea indicilor de referinta pot fi reduse;

d) formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;

e) elementele care intra in formula de calcul a variatiei dobanzii si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

Art. 38. - Calculul ratei lunare a dobanzii/comisioanelor se va face:

a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile in cazul anului bisect, luand in calcul la numaratorul fractiei formulei, numarul efectiv de zile cuprins intre scadente, iar la numitorul aceleiasi fractii, 365 sau 366 de zile, dupa caz;

b) fie luand in calcul la numaratorul fractiei numarul 30 zile, iar la numitorul fractiei numarul 360.

(2) Dobanda penalizatoare se aplica la suma ce reprezinta credit restant si, dupa caz, la sumele restante prevazute in contract, altele decat cele aferente creditului.

(3) Rata dobanzii aplicabila in cazul creditelor restante nu poate depasi cu mai mult de 2 puncte procentuale rata dobanzii aplicata atunci cand creditul nu inregistreaza restanta, in cazul in care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla in una din urmatoarele situatii: somaj, sufera o reducere drastica a salariului, concediu de boala prelungit, divort, deces. Prin reducere drastica a salariului se intelege o reducere de cel putin 15% din valoarea acestuia.

Art. 39. - In cazul imposibilitatii consumatorilor de a accepta majorarea dobanzii, creditorul nu are dreptul sa denunte unilateral sau sa rezilieze contractul fara o propunere, transmisa in scris, de reesalonare sau refinantare a creditului, in raport cu veniturile actuale ale consumatorului, in masura in care o asemenea reesalonare sau refinantare este posibila potrivit reglementarilor interne ale creditorului.

Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator.

(2) Creditorul trebuie sa poata face dovada ca a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.

(3) In cazul modificarilor impuse prin legislatie, nesemnarea de catre consumator a actelor aditionale prevazute la alin (1) este considerata acceptare tacita. In acest caz, se interzice introducerea in actele aditionale a altor prevederi decat cele impuse prin legislatie. Introducerea in actele aditionale a oricaror altor prevederi decat cele impuse prin legislatie sunt considerate nule de drept.

(4) Se interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care:

a) consumatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor si am conditiilor contractuale;

b) creditorul poate rezilia sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul in cazul afectarii reputatiei creditorului.

(5) Creditorii nu au dreptul sa refuze incasarea ratelor in moneda in care s-a acordat creditul.

Art. 41. - (1) Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora.

(2) Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii.

(3) Neprimirea unui raspuns din partea consumatorului in termenul mentionat anterior nu este considerata acceptare tacita si contractul ramane neschimbat.

(4) In cazul in care consumatorul nu accepta noile conditii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.

Art. 42. - Creditorii iau toate masurile necesare pentru a raspunde la reclamatiile depuse de consumatori in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora si depun diligentele necesare in vederea repararii eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.

Art. 43. - La incetarea contractului de credit, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere, denuntare unilaterala, exercitarea dreptului de retragere ori a celui de rambursare anticipata din partea consumatorului, creditorul ofera gratuit consumatorului un document care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti. Totodata, se inchid si conturile creditului, fara a fi necesara depunerea unei alte cereri de catre consumator si fara plata unor costuri suplimentare, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a) contul curent a fost deschis anterior contractarii creditului, in vederea derularii altor operatiuni;

b) la data incetarii contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de catre consumator;

c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru indeplinirea de catre consumator a unor obligatii asumate fata de creditorul insusi sau fata de terti.

Art. 44. – Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie sa fie semnata, datata si cu numar de inregistrare. Orice notificare ce nu contine aceste minime informatii este considerata nula de drept.

Art. 45. - Art. 33 – 34 si art. 46 - 49 nu aduc atingere normelor nationale ce respecta legislatia comunitara privind valabilitatea incheierii contractelor de credit.

 

Sectiunea a 2-a

Informatii ce trebuie incluse in contractele de credit

Art. 46. – (1) Contractul de credit specifica in mod clar si concis urmatoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a partilor contractante, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicati;

c) durata contractului de credit;

d) valoarea totala a creditului si conditiile care reglementeaza tragerea creditului;

e) in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun sau serviciu sau in cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;

f) rata dobanzii aferente creditului;

g) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului formula de calcul a acesteia precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile prevazute anterior privind toate ratele dobanzii aplicabile;

h) dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, calculate la momentul incheierii contractului de credit; se mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;

i) suma, numarul si frecventa platilor care urmeaza sa fie efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care se vor efectua platile, in scopul rambursarii, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;

j) in cazul rambursarii in rate a valorii totale a creditului aferent unui contract de credit pe durata determinata, dreptul consumatorului de a primi, la cerere si gratuit, in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit, pe hartie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;

k) in cazul in care costurile si dobanzile trebuie platite fara a se rambursa nicio parte din valoarea totala a creditului, un extras care arata perioadele si conditiile pentru plata dobanzii si a oricaror costuri aferente creditului;

l) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiunile de plata, cat si tragerile din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;

m) rata dobanzii, in cazul platilor restante, aplicabila la data incheierii contractului de credit si masurile pentru ajustarea acesteia si, dupa caz, orice costuri datorate in caz de neplata;

n) o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor; contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atentionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor datorate, daca exista aceasta obligatie de raportare;

o) dupa caz, o mentiune potrivit careia va fi necesara plata unor taxe, onorarii si costuri in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

p) garantiile si asigurarile necesare, daca exista;

q) existenta sau inexistenta unui drept de retragere, termenul in care acel drept poate fi exercitat si alte conditii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informatii privind obligarea consumatorului de a plati creditul sau partea de credit trasa si dobanda potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b), alin. (3) si alin. (4) si art. 60 precum si cuantumul dobanzii platibile pe zi;

r) informatii privind drepturile care rezulta din art. 63 –65, ca si conditiile pentru exercitarea acestor drepturi;

s) dreptul de rambursare anticipata, procedura de rambursare anticipata, precum si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care va

fi determinata aceasta compensatie;

s) procedura care trebuie urmata in exercitarea dreptului de a solicita incetarea contractului de credit;

t) daca exista sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator si, in caz afirmativ, modalitatile de acces la acesta;

t) alte conditii si clauze contractuale;

u) adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Toate informatiile prevazute la alin. (1), inclusiv cele aferente unor servicii in privinta carora consumatorul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevazute in contract, fara a se face trimitere la conditiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife si comisioane sau la orice alt inscris.

Art. 47. – (1) In cazul in care se aplica prevederile art. 46 alin. (1) lit. j), creditorul pune la dispozitia consumatorului un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare cu indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:

a) in mod gratuit;

b) in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit;

c) pe hartie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului.

(2) Tabelul de amortizare/graficul de rambursare indica:

a) ratele datorate;

b) termenele si conditiile de plata ale acestor sume.

(3) Tabelul/graficul contine o detaliere a fiecarei rambursari care sa arate:

a) rambursarea valorii totale a creditului;

b) dobanda calculata pe baza ratei dobanzii aferente creditului;

c) orice costuri suplimentare;

(4) In cazul in care rata dobanzii nu este fixa sau costurile suplimentare pot fi modificate pe baza contractului de credit, tabelul de amortizare/graficul de rambursare indica in mod clar si concis ca datele cuprinse in tabel/grafic vor ramane valabile numai pana la schimbarea urmatoare a ratei dobanzii aferente creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit.

Art. 48. – (1) In cazul unui contract de credit in care platile facute de consumator nu conduc la o rambursare imediata a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital in timpul perioadelor si in conditiile stabilite in contractul de credit sau intr-un contract accesoriu, informatiile precontractuale cerute potrivit prevederilor art. 11 - 12 si art. 14 cuprind o declaratie clara si concisa, potrivit careia aceste contracte de credit nu prevad o garantie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia.

(2) Daca se ofera o astfel de garantie, declaratia nu este necesara.

Art. 49. – In cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont” pe baza carora creditul trebuie rambursat la cerere sau intr-o perioada de maxim trei luni, urmatoarele informatii se specifica in mod clar si concis:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a partilor contractante, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) durata contractului de credit;

d) valoarea totala a creditului si conditiile care reglementeaza tragerea;

e) rata dobanzii aferente creditului;

f) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile prevazute anterior privind toate ratele dobanzii aplicabile;

g) dobanda anuala efectiva si costul total al creditului pentru consumator, calculate la momentul incheierii contractului de credit; se mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calcularea respectivei rate, astfel cum se prevede la art. 73 coroborat cu art. 7 pct. 4 si 6;

h) o mentiune conform careia consumatorului i se poate solicita in orice moment rambursarea integrala, la cerere, a creditului, dar nu mai putin de 15 zile de la data solicitarii;

i) informatii cu privire la costurile aplicabile inca de la momentul incheierii contractului de credit precum si, dupa caz, conditiile in care pot fi modificate aceste costuri.

 

Sectiunea a 3-a

Informatii privind rata dobanzii aferente creditului

Art. 50. – (1) Consumatorul este informat, pe hartie sau pe alt suport durabil, in legatura cu orice modificare a ratei dobanzii aferente creditului.

(2) Informatiile cuprind urmatoarele:

a) valoarea platilor de efectuat dupa intrarea in vigoare a noii rate a dobanzii aferente creditului;

b) in cazul in care numarul sau frecventa platilor se modifica, informatii in legatura cu acestea.

Art. 51. – La solicitarea expresa a consumatorului, se poate conveni in contractul de credit ca informatiile prevazute la art. 50 sa fie transmise periodic consumatorului daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

a) modificarea ratei dobanzii aferente creditului este determinata de o modificare a ratei de referinta;

b) noua rata de referinta este facuta publica prin mijloace corespunzatoare;

c) informatiile privind noua rata de referinta sunt puse la dispozitie si la locul in care creditorul isi desfasoara activitatea.

 

 

Sectiunea a 4-a

Obligatii aplicabile in cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont"

Art. 52. – (1) In cazul unui contract de credit care are ca obiect un imprumut acordat sub forma "descoperit de cont" consumatorul este informat:

a) in mod regulat;

b) prin intermediul unui extras de cont;

c) pe hartie sau pe alt suport durabil.

(2) Extrasul de cont contine urmatoarele informatii:

a) perioada exacta la care se refera extrasul de cont;

b) cuantumurile si datele tragerilor;

c) soldul din extrasul anterior si data acestuia;

d) noul sold;

e) datele si sumele platilor efectuate de consumator;

f) rata dobanzii aferente creditului aplicata;

g) orice costuri care au fost aplicate;

h) dupa caz, suma minima de plata.

Art. 53. – (1) In plus, consumatorul este informat cu privire la cresterea ratei dobanzii aferente creditului sau cu privire la cresterea oricaror costuri datorate:

a) pe hartie sau pe alt suport durabil;

b) inainte ca modificarea respectiva sa intre in vigoare.

(2) Partile pot conveni in contractul de credit ca informatiile privind modificarile ratei dobanzii aferente creditului sa fie comunicate potrivit art. 52, in cazurile in care:

a) modificarea ratei dobanzii aferente creditului este cauzata de o modificare a ratei de referinta;

b) noua rata de referinta este facuta publica prin mijloace corespunzatoare;

c) informatiile privind noua rata de referinta sunt puse la dispozitie si la locul in care creditorul isi desfasoara activitatea.

 

Sectiunea a 5-a

Contractele de credit pe durata nedeterminata

Art. 54. – (1) Consumatorul poate decide incetarea unui contract de credit pe durata nedeterminata, gratuit, in orice moment, cu exceptia cazurilor in care partile au convenit o perioada de notificare. Aceasta perioada nu poate depasi o luna.

(2) Daca s-a convenit in contractul de credit, creditorul poate decide incetarea unui contract de credit pe durata nedeterminata prin notificarea consumatorului in scris, pe hartie sau pe alt suport durabil, cu cel putin doua luni inainte.

Art. 55. - (1) Daca s-a convenit in contractul de credit, creditorul, din motive justificate obiectiv, poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pe baza unui contract de credit pe durata nedeterminata.

(2) Pot constitui motive justificate obiectiv suspiciunea unei utilizari neautorizate sau frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a consumatorului de a rambursa valoarea totala a creditului. Aceste motive nu sunt limitative.

(3) Creditorul enumera in contract motivele considerate justificate in temeiul carora acesta poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri. In mod exceptional, creditorul poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pentru alte motive justificate obiectiv, motive ce nu sunt prevazute in contract, cu informarea prealabila a consumatorului.

(4) Creditorul il informeaza pe consumator in legatura cu retragerea dreptului si cu motivele acesteia, pe hartie sau pe alt suport durabil, daca este posibil inainte de retragere si cel mai tarziu imediat ulterior, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii este interzisa prin norme nationale ce transpun legislatia comunitara sau ce creeaza cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea acestei informatii contravine obiectivelor de ordine publica sau de securitate publica.


Sectiunea a 6-a

"Descoperitul de cont cu aprobare tacita"

Art. 56. - (1) In cazul existentei unui acord privind deschiderea unui cont curent, atunci cand exista posibilitatea sa i se ofere consumatorului un "descoperit de cont cu aprobare tacita", contractul contine si informatiile prevazute la art. 25 lit. e) si f).

 (2) In orice situatie, creditorul trebuie sa furnizeze aceste informatii in mod regulat, pe hartie sau pe alt suport durabil.

Art. 57. - (1) In cazul unei depasiri semnificative a limitei de credit pentru o perioada mai mare de o luna, creditorul il informeaza pe consumator, fara intarziere, pe hartie sau pe alt suport durabil cu privire la urmatoarele:

a) depasirea limitei de credit;

b) suma cu care a fost depasita limita de credit;

c) rata dobanzii aferente creditului;

d) orice penalitati, costuri sau dobanzi aplicabile restantelor.

(2) Prin "depasire semnificativa a limitei de credit" se intelege depasirea cu peste 15% a limitei de credit.

(3) Prevederile prezentului articol si ale art. 56 nu aduc atingere altor reglementari potrivit carora creditorul ofera alt tip de creditarea atunci cand limita de credit a fost depasita pe parcursul unei durate semnificative.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora