CAPITOLUL VI Cooperarea administrativa

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:34

Art. 29. - Autoritatile competente romane coopereaza, prin intermediul SIPI, cu autoritatile competente din celelalte state membre, in vederea asigurarii controlului prestatorilor de servicii si al serviciilor pe care acestia le presteaza.

Art. 30. - (1) Departamentul pentru Afaceri Europene este coordonatorul national al SIPI in domeniul serviciilor si indeplineste urmatoarele atributii:

a) propune Guvernului desemnarea, prin hotarare, dupa criteriul domeniului de activitate, a coordonatorilor delegati ai SIPI in domeniul serviciilor;

b) inregistreaza in SIPI coordonatorii delegati, in perioada prealabila lansarii de catre Comisia Europeana a procesului de autoinregistrare;

c) modifica parametrii de inregistrare in SIPI ai coordonatorilor delegati, la solicitarea acestora, in perioada prealabila lansarii de catre Comisia Europeana a procesului de autoinregistrare;

d) valideaza inregistrarile in SIPI ale autoritatilor competente dupa lansarea procesului de autoinregistrare;

e) asigura asistenta coordonatorilor delegati cu privire la utilizarea SIPI;

f) indeplineste functia de punct national de contact pentru Comisia Europeana si pentru celelalte state membre cu privire la implementarea si gestionarea SIPI in Romania.

(2) Coordonatorii delegati ai SIPI in domeniul serviciilor indeplinesc urmatoarele atributii:

a) identifica autoritatile competente si le informeaza cu privire la obligatia de a utiliza SIPI, de a solicita inregistrarea in SIPI sau de a se autoinregistra in SIPI, dupa caz;

b) inregistreaza in SIPI autoritatile competente, in perioada prealabila lansarii de catre Comisia Europeana a procesului de autoinregistrare;

c) se autoinregistreaza in SIPI si opereaza in permanenta modificarile necesare dupa lansarea de catre Comisia Europeana a procesului de autoinregistrare;

d) asigura asistenta autoritatilor competente relevante pentru domeniul lor de activitate, cu privire la utilizarea SIPI.

Art. 31. - (1) Autoritatile competente sunt obligate sa solicite coordonatorilor delegati ai SIPI din domeniul lor de activitate inregistrarea in SIPI.

(2) Autoritatile competente desemneaza cel putin o persoana din cadrul institutiei in vederea transmiterii de solicitari catre autoritatile competente din alte state membre si a formularii de raspunsuri la solicitarile acestora, prin intermediul SIPI.

(3) Solicitarile privind inregistrarea in SIPI trebuie sa cuprinda informatii privind:

a) denumirea autoritatii competente si descrierea sintetica a activitatii daca acest lucru nu rezulta in mod clar din denumire;

b) datele de contact ale autoritatii competente, respectiv adresa, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail, pagina de web;

c) limbile oficiale ale Uniunii Europene pe care le inteleg lucratorii autoritatii competente;

d) domeniul de activitate;

e) datele de contact ale persoanei care urmeaza a fi inregistrata in SIPI pentru autoritatea competenta.

(4) Autoritatile competente au obligatia de a notifica modificarea informatiilor mentionate la alin. (3) coordonatorului delegat din domeniul propriu de activitate in perioada prealabila lansarii, de catre Comisia Europeana, a procesului de autoinregistrare.

(5) Dupa lansarea procesului de autoinregistrare in SIPI, autoritatile competente neinregistrate sunt obligate sa se inregistreze in SIPI si sa solicite coordonatorului national al SIPI validarea inregistrarii.

Art. 32. - (1) Autoritatile competente romane transmit, prin intermediul SIPI, autoritatilor competente din celelalte state membre, solicitari de informatii sau solicitari privind efectuarea unor verificari, inspectii si investigatii cu privire la:

a) prestatorii stabiliti pe teritoriul Romaniei, care presteaza servicii pe teritoriul statelor membre respective; sau

b) prestatorii stabiliti pe teritoriul statelor membre respective, care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei.

(2) In legatura cu prestatorii stabiliti pe teritoriul Romaniei, care presteaza servicii pe teritoriul altor state membre, autoritatile competente romane pot solicita efectuarea unor verificari, inspectii si investigatii necesare pentru a asigura controlul activitatii prestatorilor in cauza, pe teritoriul statelor membre respective.

(3) In legatura cu prestatorii stabiliti pe teritoriul altui stat membru, care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei, autoritatile competente romane pot solicita informatii, pe baza seturilor de intrebari existente in sistem, inclusiv cu privire la:

a) desfasurarea efectiva a unei activitati economice in mod legal pe teritoriul statului respectiv;

b) masurile disciplinare sau administrative si hotararile de deschidere sau inchidere a procedurii insolventei;

c) punerea in executare a unor sanctiuni la sediul prestatorului de servicii si la punctele de lucru aflate pe teritoriul statului respectiv, in legatura cu serviciile prestate de acesta pe teritoriul Romaniei.

(4) In cuprinsul solicitarilor prevazute la alin. (1)-(3) autoritatile competente romane mentioneaza motivele si descrierea situatiei de fapt care determina efectuarea demersului.

(5) Informatiile si documentele obtinute in urma solicitarilor prevazute la alin. (1)-(3) se utilizeaza numai in scopul pentru care au fost solicitate.

Art. 33. - (1) Autoritatile competente romane primesc, prin intermediul SIPI, de la autoritatile competente din alte state membre, solicitari de informatii sau solicitari privind efectuarea unor verificari, inspectii si investigatii, cu privire la prestatorii stabiliti pe teritoriul Romaniei care presteaza servicii pe teritoriul statului membru respectiv sau cu privire la prestatorii stabiliti pe teritoriul statului membru respectiv si care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei.

(2) Autoritatile competente romane accepta solicitarile prevazute la alin. (1) daca solutionarea integrala sau partiala a acestora intra in competenta lor legala si daca in cuprinsul solicitarilor se mentioneaza motivele si descrierea situatiei de fapt care a determinat efectuarea demersului.

(3) In cazul in care solutionarea integrala sau partiala a solicitarilor prevazute la alin. (1) nu intra in competenta sa legala, autoritatea solicitata o retransmite altei autoritati pe care o considera competenta, precizand motivele care determina acest demers.

(4) Atunci cand, dupa acceptarea unei solicitari, se constata ca pentru realizarea verificarilor, inspectiilor sau investigatiilor sunt necesare informatii sau documente suplimentare, acestea se solicita autoritatilor care au initiat solicitarea.

(5) Raspunsul contine informatiile cu privire la rezultatele verificarilor, inspectiilor si investigatiilor si, atunci cand este cazul, cu privire la masurile care au fost luate in urma desfasurarii acestor activitati.

(6) Autoritatile competente romane transmit raspunsul prin intermediul SIPI in termenul precizat in cuprinsul solicitarii sau in termenul necesar pentru realizarea activitatilor respective, daca termenul nu este precizat. Atunci cand, din motive obiective, activitatile nu pot fi realizate in termenul precizat in cuprinsul solicitarii, autoritatea care a acceptat solicitarea informeaza autoritatea solicitanta cu privire la acest aspect.

(7) In cazul in care autoritatea care primeste o solicitare nu este competenta a solutiona solicitarea si nu cunoaste autoritatea competenta, aceasta inainteaza solicitarea catre coordonatorul delegat in vederea identificarii autoritatii competente.

(8) In cazul in care coordonatorul delegat nu poate identifica autoritatea competenta a solutiona o solicitare, acesta redirectioneaza solicitarea catre coordonatorul national in vederea stabilirii competentei.

Art. 34. - (1) Autoritatile competente furnizeaza, potrivit competentelor legale, in baza solicitarilor primite prin intermediul SIPI, informatii pe baza seturilor de intrebari existente in sistem, inclusiv cu privire la:

a) desfasurarea efectiva a unei activitati economice in mod legal pe teritoriul Romaniei de catre un prestator stabilit pe teritoriul Romaniei care presteaza servicii intr-un alt stat membru;

b) masurile disciplinare sau administrative si deciziile referitoare la deschiderea ori inchiderea procedurii de insolventa luate de catre autoritatile romane impotriva unui prestator si care privesc in mod direct competenta prestatorului sau fiabilitatea profesionala a acestuia.

(2) Autoritatea competenta care comunica informatiile prevazute la alin. (1) lit. b) il informeaza pe prestatorul in cauza cu privire la aceasta comunicare, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii raspunsului catre autoritatea solicitanta.

(3) Masurile disciplinare sau administrative prevazute la alin. (1) lit. b) se comunica numai daca sunt definitive si/sau irevocabile. Pentru celelalte decizii prevazute la alin. (1) se mentioneaza in cuprinsul raspunsului daca hotararea este definitiva si/sau irevocabila sau daca s-a introdus o cale de atac impotriva acesteia, precum si data la care urmeaza a fi solutionata calea de atac.

(4) In cuprinsul raspunsului cu privire la aspectele prevazute la alin. (1) lit. b), se mentioneaza si dispozitiile de drept intern in temeiul carora prestatorul a fost sanctionat.

(5) Daca schimbul de informatii vizeaza date cu caracter personal, acesta se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 35. - (1) Autoritatile competente romane efectueaza, inclusiv in baza solicitarilor primite prin intermediul SIPI, activitati de control sau de punere in executare a unor sanctiuni, potrivit atributiilor legale, la sediul unui prestator stabilit in Romania si la punctele de lucru aflate pe teritoriul Romaniei.

(2) Autoritatile competente romane informeaza autoritatea solicitanta cu privire la rezultatul activitatilor de control si la masurile luate, daca este cazul, prin intermediul SIPI.

(3) Autoritatile competente romane nu se abtin sa adopte masuri de control ori de punere in executare pe teritoriul Romaniei pe motiv ca serviciul a fost prestat sau a cauzat prejudicii in alt stat membru.

(4) Autoritatile competente romane asigura controlul prestatorilor stabiliti in Romania, fara ca aceasta sa implice obligatia de a efectua verificari si controale factuale pe teritoriul statelor membre unde se presteaza serviciul. Astfel de verificari si controale se efectueaza de catre autoritatile competente din statul membru unde opereaza temporar prestatorul, la cererea autoritatilor romane. 

Art. 36. - (1) Autoritatile competente romane efectueaza controale, potrivit atributiilor legale, cu privire la activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei de catre prestatori stabiliti in alte state membre, la solicitarea autoritatilor competente din statele membre de stabilire, si pot decide cu privire la masurile cele mai potrivite care trebuie luate in fiecare caz in parte, pentru a raspunde solicitarilor primite prin intermediul SIPI.

(2) Autoritatile competente romane sunt responsabile de controlul activitatii prestatorului pe teritoriul sau din punctul de vedere al respectarii cerintelor care pot fi impuse in temeiul art. 16 si 17. Astfel, autoritatile competente romane:

a) adopta toate masurile necesare pentru a asigura ca prestatorul indeplineste cerintele legate de accesul la activitatea respectiva si exercitarea acesteia;

b) efectueaza verificari, inspectii si investigatii necesare pentru controlul serviciului prestat.

(3) Autoritatile competente romane pot efectua activitati de control, potrivit atributiilor stabilite de lege, in alte cazuri decat pentru a raspunde unor solicitari primite prin intermediul SIPI, cu conditia ca acestea sa nu fie discriminatorii, sa fie proportionale si sa nu fie motivate de faptul ca prestatorul este stabilit in alt stat membru.

Art. 37. - Autoritatile competente romane permit autoritatilor competente din celelalte state membre consultarea registrelor pe care le detin, asa cum sunt ele definite la art. 2 lit. n) si in care sunt inregistrate informatii cu privire la prestatorii stabiliti pe teritoriul Romaniei, in aceleasi conditii in care este permisa consultarea respectivelor registre de catre autoritatile romane cu competente echivalente.

Art. 38. - (1) Autoritatile competente solicita motivat, prin intermediul SIPI, interventia coordonatorului delegat al SIPI pentru domeniul de activitate respectiv in vederea obtinerii unui raspuns, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) solicitarile transmise prin intermediul SIPI nu au fost acceptate;

b) solicitarile transmise prin intermediul SIPI au fost acceptate, insa nu s-a primit un raspuns in termenul stabilit;

c) solicitarile transmise prin intermediul SIPI au fost acceptate, insa raspunsul primit nu este considerat satisfacator.

(2) In situatia in care considera justificata solicitarea de interventie, coordonatorul delegat al SIPI, sesizat potrivit alin. (1), transmite, prin intermediul SIPI, o cerere de interventie coordonatorului delegat pentru serviciul in cauza al celuilalt stat membru.

(3) Daca nu se primeste un raspuns satisfacator, coordonatorul delegat al SIPI in cauza propune coordonatorului national al SIPI transmiterea unei informari catre Comisia Europeana cu privire la neindeplinirea obligatiilor de asistenta de catre statul membru respectiv.

(4) In situatia in care considera justificata propunerea coordonatorului delegat al SIPI, coordonatorul national al SIPI transmite o informare catre Comisia Europeana cu privire la neindeplinirea obligatiilor de asistenta de catre statul membru respectiv.

Art. 39. - (1) In cazul in care o autoritate competenta are cunostinta despre acte ori imprejurari grave si precise referitoare la o activitate de servicii care ar putea cauza prejudicii grave sanatatii sau sigurantei persoanelor ori mediului, pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul altor state membre, aceasta propune coordonatorului delegat SIPI transmiterea unei alerte, prin intermediul SIPI, catre Comisia Europeana, statul membru de stabilire si statele membre in cauza.

(2) In urma analizarii informarilor primite potrivit alin. (1), coordonatorul delegat al SIPI inainteaza coordonatorului national al SIPI propunerea de transmitere a alertei, daca o considera justificata.

(3) Coordonatorul national al SIPI analizeaza propunerea din punctul de vedere al respectarii procedurilor si criteriilor pentru alerta si, atunci cand cazul intruneste toate criteriile, transmite alerta catre Comisia Europeana, statul membru de stabilire si catre celelalte state membre cu privire la aspectele constatate si la masurile luate de catre autoritatile romane.

Art. 40. - (1) In cazul in care o autoritate competenta romana intentioneaza sa adopte o masura in conformitate cu art. 18, procedura stabilita la alin. (2)-(8) se aplica fara a aduce atingere procedurilor judiciare, inclusiv procedurilor preliminare si actelor infaptuite in cadrul unei cercetari penale.

(2) Autoritatea competenta romana solicita autoritatii competente din statul membru de stabilire sa adopte masuri impotriva prestatorului respectiv, oferind toate informatiile relevante cu privire la serviciul in cauza si la circumstantele cauzei.

(3) In urma primirii raspunsului de la autoritatea competenta din statul membru de stabilire cu privire la masurile adoptate ori avute in vedere sau, dupa caz, motivele pentru care nu a luat nicio masura, autoritatea competenta romana poate solicita coordonatorului delegat al SIPI declansarea procedurii de derogare.

(4) Coordonatorul delegat al SIPI verifica temeiul solicitarii si, in cazul in care aproba transmiterea solicitarii de derogare, transmite coordonatorului national al SIPI solicitarea de a notifica Comisiei Europene si statului membru de stabilire intentia de a adopta masuri, indicand urmatoarele:

a) motivele pentru care considera ca masurile adoptate sau avute in vedere de statul membru de stabilire sunt inadecvate;

b) motivele pentru care considera ca masurile pe care intentioneaza sa le adopte indeplinesc cerintele prevazute la art. 18.

(5) Masurile nu pot fi adoptate decat dupa un termen de 15 zile lucratoare de la data notificarii prevazute la alin. (4).

(6) La solicitarea Comisiei Europene, autoritatea competenta romana are obligatia de a nu adopta masurile propuse sau de a suspenda de urgenta masurile initiate, in cazul in care se constata ca acestea sunt incompatibile cu legislatia comunitara.

(7) Coordonatorul national al SIPI poate refuza transmiterea unei solicitari de derogare daca nu au fost respectate procedurile sau daca aceasta nu indeplineste cumulativ criteriile pentru derogare.

(8) In caz de urgenta, o autoritate competenta care intentioneaza sa adopte o masura poate deroga de la prevederile alin. (2)-(5) si (7). In astfel de cazuri, masurile se notifica in cel mai scurt termen, prin intermediul si cu acordul coordonatorului national al SIPI, Comisiei Europene si statului membru de stabilire, fiind indicate motivele care justifica urgenta.

(9) In cazul in care coordonatorul national al SIPI primeste o comunicare din partea unei autoritati competente dintr-un alt stat membru cu privire la intentia acesteia de a lua masuri impotriva unui prestator stabilit in Romania care presteaza servicii in statul respectiv, coordonatorul national al SIPI va transmite imediat comunicarea coordonatorului delegat al SIPI, acesta avand obligatia de a analiza cazul respectiv si masurile luate de autoritatea competenta romana si de a transmite coordonatorului national al SIPI pozitia sa cu privire la legitimitatea derogarii solicitate.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora