CAPITOLUL V Calitatea serviciilor

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:28

Art. 23. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere dreptului autoritatilor competente de a solicita prestatorilor ale caror servicii prezinta un risc direct si specific pentru sanatatea si siguranta beneficiarului sau a unei terte persoane ori pentru securitatea financiara a beneficiarului, incheierea unei asigurari de raspundere profesionala, corespunzatoare naturii si gradului de risc, sau acordarea unei garantii ori incheierea unui acord similar, echivalent sau comparabil in esenta cu aceasta in ceea ce priveste scopul.

(2) Atunci cand un prestator se stabileste in Romania, autoritatile competente nu pot solicita o asigurare de raspundere profesionala sau o garantie in cazul in care acesta este deja acoperit de o garantie echivalenta ori comparabila in esenta in ceea ce priveste scopul si acoperirea pe care o ofera in privinta riscului asigurat, a sumei asigurate sau a plafonului garantiei, precum si eventuale excluderi de la acoperire, intr-un alt stat membru in care prestatorul este deja stabilit. In cazul in care echivalenta este doar partiala, autoritatile competente romane pot solicita o garantie suplimentara pentru a acoperi aspectele care nu sunt deja acoperite.

(3) In cazul in care autoritatile competente romane impun unui prestator stabilit in Romania sa incheie o asigurare de raspundere profesionala sau sa ofere o alta garantie, acestea accepta ca mijloace suficiente de proba dovada acoperirii asigurarii, eliberata de institutiile de credit si de asiguratorii stabiliti in alte state membre.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere asigurarilor profesionale sau sistemelor de garantii prevazute in acte normative nationale care transpun directive ori care creeaza cadrul juridic necesar aplicarii directe a unui regulament.

(5) In sensul prezentului articol:

a) risc direct si specific inseamna un risc care decurge direct din prestarea serviciului;

b) sanatatea si siguranta inseamna, referitor la un beneficiar sau la o terta persoana, prevenirea decesului ori a unei vatamari corporale grave;

c) securitatea financiara inseamna, referitor la un beneficiar, prevenirea unor pierderi importante in capital sau din valoarea unui bun;

d) asigurare de raspundere profesionala inseamna o asigurare incheiata de un prestator in vederea raspunderii potentiale fata de beneficiari si, dupa caz, fata de terti, pentru prejudicii cauzate prin furnizarea serviciului.

Art. 24. - (1) Prestatorii nu pot fi supusi unor cerinte care ii obliga sa exercite o anumita activitate specifica in mod exclusiv ori care limiteaza exercitarea, in comun sau in parteneriate, de activitati diferite.

(2) Fac exceptie urmatoarele categorii de prestatori:

a) profesiile reglementate, in masura in care este necesar pentru asigurarea concordantei cu regulile de etica si conduita profesionala, in scopul respectarii independentei si a impartialitatii profesiei;

b) prestatorii de servicii de certificare, acreditare, monitorizare tehnica, servicii de testare sau incercare, in masura in care este necesar pentru asigurarea independentei si a impartialitatii.

(3) In cazul in care sunt autorizate activitati multidisciplinare intre prestatorii mentionati la alin. (2) autoritatile competente trebuie sa se asigure ca se indeplinesc urmatoarele conditii:

a) prevenirea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor intre activitati;

b) asigurarea independentei si a impartialitatii specifice activitatilor desfasurate;

c) asigurarea compatibilitatii intre regulile de etica si conduita profesionala, care guverneaza activitatile, in special din ratiuni care tin de secretul profesional.

(4) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1)-(3), autoritatile competente au urmatoarele obligatii:

a) analizeaza legislatia in baza careia autorizeaza prestarea serviciilor aflate in competenta lor si initiaza modificari legislative, acolo unde este cazul, in vederea eliminarii cerintelor care contravin prevederilor alin. (1)-(3) pana in data de 15 iunie 2009;

b) raporteaza prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM), pana la data de 30 septembrie 2009, toate cerintele mentinute in baza alin. (2).

Art. 25. - (1) La solicitarea prestatorilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ofera acestora consultanta in realizarea unor coduri de conduita.

(2) Centrul European al Consumatorilor din Romania publica pe pagina sa de internet informatii cu privire la semnificatia anumitor etichete, precum si criteriile de aplicare a etichetelor si a altor marci ale calitatii referitoare la servicii.

(3) Asociatiile profesionale trebuie sa faca usor accesibile beneficiarilor si prestatorilor informatii cu privire la semnificatia anumitor etichete, precum si criteriile de aplicare a etichetelor si a altor marci ale calitatii referitoare la servicii.

(4) Autoritatile cu responsabilitati in domeniu, in cooperare cu Comisia Europeana, adopta, dupa caz, masuri adiacente pentru a incuraja organizatiile profesionale, camerele de comert, asociatiile patronale, precum si asociatiile de consumatori sa promoveze furnizarea unor servicii de calitate, in special prin usurarea evaluarii competentei prestatorului.

(5) Asociatiile de consumatori si asociatiile profesionale sau patronale pot coopera, la nivel comunitar, pentru a promova furnizarea unor servicii de calitate.

(6) Centrul European al Consumatorilor din Romania coopereaza cu asociatiile de consumatori si cu asociatiile profesionale, pentru a promova furnizarea unor servicii de calitate.

Art. 26. - (1) Prestatorii au obligatia de a pune la dispozitia beneficiarilor urmatoarele informatii:

a) numele sau denumirea prestatorului, forma de organizare, adresa unde este stabilit, precum si date care sa permita contactarea rapida si comunicarea directa cu acesta, dupa caz, prin mijloace electronice;

b) in cazul in care prestatorul este inmatriculat intr-un registru, numele acelui registru si numarul de inregistrare al prestatorului sau mijloacele de identificare echivalente in acel registru;

c) in cazul in care activitatea este supusa unui regim de autorizare, datele autoritatii competente care a eliberat autorizatia;

d) in cazul in care prestatorul exercita o activitate care este supusa TVA, numarul de identificare mentionat la art. 153, 1531 si 154 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) in cazul profesiilor reglementate, orice ordin profesional sau organism similar la care prestatorul este inscris, titlul profesional si statul membru in care a fost acordat acest titlu;

f) conditiile si clauzele generale de prestare a serviciului, daca exista, utilizate de catre prestator;

g) clauze contractuale cu privire la legea aplicabila contractului si/sau la instanta competenta daca sunt folosite de catre prestator;

h) existenta unei garantii postvanzare care nu este impusa prin lege;

i) pretul serviciului, in cazul in care acesta este stabilit, in prealabil, de catre prestator, pentru un anumit tip de serviciu;

j) principalele caracteristici ale serviciilor, in cazul in care acestea nu reies deja din context;

k) asigurarea de raspundere civila profesionala sau garantiile profesionale, daca exista, si, in special, datele de contact ale asiguratorului sau ale garantului, precum si teritoriul pe care este valabila.

(2) La alegerea prestatorului, informatiile mentionate la alin. (1):

a) sunt comunicate de catre prestator din proprie initiativa;

b) sunt usor accesibile beneficiarului in locul prestarii serviciului sau al incheierii contractului;

c) pot fi accesate cu usurinta de catre beneficiar, prin mijloace electronice, la o adresa oferita de catre prestator;

d) sunt cuprinse in orice documente de informare oferite beneficiarului de catre prestator, documente care cuprind o descriere detaliata a serviciului prestat.

(3) La cererea beneficiarului, prestatorii ofera urmatoarele informatii suplimentare:

a) pretul serviciului, in cazul in care acesta nu este stabilit, in prealabil, de catre prestator, sau, daca nu poate fi comunicat un pret exact, o metoda de calcul al pretului, astfel incat acesta sa poata fi verificat de catre beneficiar, sau un deviz suficient de detaliat;

b) in ceea ce priveste profesiile reglementate, o referire la normele profesionale aplicabile in statul membru de stabilire si mijloacele prin care se poate obtine accesul la acestea;

c) informatii cu privire la activitatile conexe si la parteneriatele prestatorilor, agreate pentru desfasurarea acestor activitati, care sunt legate de serviciul in cauza, precum si cu privire la masurile luate pentru a se evita conflictele de interese. Aceste informatii se includ in orice document informativ in care prestatorii ofera o descriere detaliata a serviciilor lor;

d) codurile de conduita la care a aderat prestatorul si adresele de internet la care aceste coduri pot fi consultate, specificand limba in care sunt disponibile;

e) in cazul in care unui prestator ii este aplicabil un cod de conduita sau este membru al unei asociatii profesionale ori al unui organism profesional care instituie posibilitatea de a recurge la mecanisme de solutionare pe cale extrajudiciara a litigiilor, informeaza beneficiarii cu privire la posibilitatea utilizarii acestora; prestatorul trebuie sa indice modalitatea prin care beneficiarii pot obtine informatii detaliate cu privire la modalitatile extrajudiciare de solutionare a litigiilor.

(4) Prestatorul ofera informatiile mentionate la alin. (1)-(3) in mod complet, corect, precis si in timp util inainte de incheierea contractului sau, in absenta unui contract scris, inainte de prestarea serviciului.

(5) Intervalul de timp de la furnizarea informatiilor mentionate la alin. (1)-(3) pana la contractarea sau prestarea efectiva a serviciului nu poate fi mai scurt de 5 zile. Cu acordul scris al beneficiarului, termenul de 5 zile poate fi redus.

(6) Prezentul articol nu aduce atingere altor dispozitii legale prin care sunt reglementate cerintele de informare.

Art. 27. - (1) Pentru solutionarea unor eventuale litigii, in afara de informatiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a), prestatorii vor furniza beneficiarilor, in special, adresa postala, numarul de fax sau adresa de e-mail si numarul de telefon la care toti beneficiarii, inclusiv cei care au resedinta sau sediul social intr-un alt stat membru, le pot adresa o reclamatie sau o solicitare de informatii in legatura cu serviciul prestat. Prestatorii pun la dispozitie, de asemenea, adresa sediului social, in cazul in care aceasta nu este adresa obisnuita pentru corespondenta.

(2) Prestatorii trebuie sa faca dovada ca au raspuns reclamatiilor primite in cel mai scurt termen, care nu poate depasi 30 de zile calendaristice, si ca au depus eforturile necesare identificarii unei solutii satisfacatoare.

(3) Prestatorii trebuie sa faca dovada ca au furnizat complet, corect si precis informatiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(4) Prestatorii care sunt supusi unui cod de conduita sau sunt membri ai unei asociatii ori ai unui organism profesional ale caror norme prevad recurgerea la modalitati extrajudiciare de solutionare a litigiilor ii informeaza pe beneficiari in aceasta privinta si mentioneaza acest lucru in orice document in care sunt prezentate detaliat serviciile lor, indicand modul in care se pot accesa informatii detaliate cu privire la acestea.

Art. 28. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala urmatoarele fapte:

a) in cazul nerespectarii de catre prestatori a obligatiilor prevazute la art. 20, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;

b) in cazul nerespectarii de catre prestatori a obligatiilor prevazute la art. 26 alin. (1)-(5), cu amenda de la 1.000 la 10.000 lei;

c) nerespectarea de catre prestatori a obligatiilor prevazute la art. 27, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) Valoarea amenzilor prevazute la art. 28 alin. (1) se va actualiza prin hotarare a Guvernului.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora