CAPITOLUL IV Libera circulatie a serviciilor

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:24

SECTIUNEA 1

Libertatea de a furniza servicii si derogarile aferente

Art. 16. - (1) Prestatorii stabiliti intr-un alt stat membru au dreptul de a furniza servicii pe teritoriul Romaniei.

 (2) Accesul la furnizarea unui serviciu sau exercitarea acestuia pe teritoriul Romaniei poate fi conditionat(a) de indeplinirea unor cerinte, doar daca acestea respecta cumulativ urmatoarele principii:

a) principiul nediscriminarii: cerintele nu trebuie sa fie, direct ori indirect, discriminatorii in ceea ce priveste cetatenia sau, pentru persoanele juridice, in ceea ce priveste statul membru in care acestea sunt stabilite;

b) principiul necesitatii: cerintele trebuie sa fie justificate pe baza unor ratiuni de ordine publica, siguranta publica, sanatate publica sau protectia mediului;

c) principiul proportionalitatii: cerintele trebuie sa fie adecvate pentru a garanta realizarea obiectivelor, fara a depasi ceea ce este necesar pentru realizarea acestora.

(3) Libertatea de a furniza servicii in cazul unui prestator stabilit intr-un alt stat membru nu poate fi restransa prin impunerea uneia dintre urmatoarele cerinte:

a) obligatia de a fi stabilit pe teritoriul Romaniei;

b) obligatia de a obtine o autorizatie din partea unor autoritati competente, incluzand inscrierea intr-un registru pe teritoriul Romaniei, in afara celor impuse prin prevederile prezentei ordonante de urgenta, prin alte acte normative care transpun acte normative comunitare sau prin acte normative comunitare cu aplicabilitate directa;

c) interdictia de a stabili pe teritoriul Romaniei o infrastructura specifica, necesara pentru prestarea serviciilor in cauza;

d) aplicarea unui regim contractual special intre prestator si beneficiarul serviciului, care impiedica sau restrictioneaza prestarea serviciilor in mod independent;

e) obligatia de a detine un document de identitate specific, emis de autoritatea competenta pentru prestarea serviciului respectiv;

f) cerinte care restrictioneaza utilizarea echipamentelor si a materialelor asociate prestarii serviciilor, cu exceptia celor necesare pentru asigurarea sanatatii si a securitatii muncii;

g) restrictii asupra libertatii de a presta serviciile mentionate la art. 19.

(4) Autoritatile administratiei publice pot aplica, in conformitate cu legislatia nationala armonizata, propriile reguli in ceea ce priveste conditiile de angajare, inclusiv cele stabilite in contractele colective.

Art. 17. - Prevederile art. 16 alin. (2) si (3) nu se aplica:

a) serviciilor de interes economic general, printre care: in sectorul postal, serviciilor de natura celor reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; in sectorul electricitatii, serviciilor reglementate prin Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; in sectorul gazelor, serviciilor reglementate prin Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; serviciilor de distributie si alimentare cu apa si serviciilor de canalizare si tratare a apelor uzate sau reziduale reglementate prin Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; serviciilor de tratare a deseurilor; in sectorul energiei termice, serviciilor reglementate prin Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006; serviciilor de salubrizare, reglementate prin Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; serviciilor de iluminat public, reglementate prin Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

b) domeniilor reglementate prin Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;

c) domeniilor reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) serviciilor de asistenta juridica reglementate de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) domeniilor reglementate prin cap. IV1 din Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 24 si 241 din Hotararea Guvernului nr. 860/2004 privind recunoasterea calificarii de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 11 alin. 2 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

f) domeniilor reglementate prin Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii;

g) formalitatilor administrative reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) in ceea ce priveste cetatenii tarilor terte care se deplaseaza in Romania pentru prestarea sau pentru a li se furniza un serviciu, dreptului autoritatilor romane de a solicita viza ori permis de sedere pentru resortisanti din tari terte carora nu li se aplica regimul de recunoastere reciproca prevazut la art. 21 din Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune sau posibilitatii de a obliga resortisantii din tarile terte sa se prezinte la autoritatile competente din Romania la momentul intrarii acestora pe teritoriul sau ori la o data ulterioara;

i) in ceea ce priveste transportul de deseuri, domeniilor reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deseuri;

j) drepturilor de autor si drepturilor conexe, drepturilor sui-generis ale fabricantilor bazelor de date, drepturilor de proprietate industriala, inclusiv drepturilor reglementate prin Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata;

k) documentelor care, potrivit legislatiei nationale, necesita interventia unui notar;

l) domeniilor reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statuar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008;

m) procedurii de inmatriculare a vehiculelor achizitionate in leasing dintr-un alt stat membru;

n) obligatiilor contractuale si extracontractuale, inclusiv forma contractelor, determinate in conformitate cu normele dreptului privat international.

Art. 18. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 16 si doar in cazuri exceptionale, autoritatile competente pot lua masuri cu privire la un prestator stabilit intr-un alt stat membru, pentru a garanta siguranta serviciilor.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) pot fi adoptate numai cu respectarea procedurii de asistenta reciproca stabilita la art. 40 si numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) prevederile nationale in conformitate cu care se adopta masura respectiva nu au facut obiectul armonizarii, la nivel comunitar, in domeniul sigurantei serviciilor;

b) masurile prevad un nivel mai inalt de protectie a beneficiarului decat cel prevazut intr-o masura adoptata de statul membru de stabilire in conformitate cu prevederile sale nationale;

c) statul membru de stabilire nu adopta nicio masura sau adopta masuri insuficiente in comparatie cu cele prevazute la art. 40;

d) masurile sunt proportionale cu obiectivul garantarii sigurantei serviciilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile beneficiarilor de servicii

Art. 19. - Utilizarea de catre un beneficiar a unui serviciu oferit de catre un prestator stabilit intr-un alt stat membru nu poate fi restrictionata, in special prin impunerea urmatoarelor cerinte:

a) obligatia de a obtine o autorizatie de la autoritatile competente sau de a face o declaratie catre acestea daca doresc sa apeleze la serviciile unor prestatori stabiliti in alt stat membru;

b) limite discriminatorii in acordarea asistentei financiare pentru folosirea unui anumit serviciu pe motiv ca prestatorul este stabilit intr-un alt stat membru sau din motive referitoare la locul unde se presteaza serviciul.

Art. 20. - (1) Prestatorii nu pot include conditii discriminatorii referitoare la cetatenie sau la nationalitate ori la locul de resedinta sau la sediul beneficiarului in conditiile generale de acces la un serviciu puse la dispozitia publicului.

(2) Prestatorii pot stabili conditii de acces diferite in cazul in care acestea sunt justificate prin criterii obiective.

(3) Clauzele ori declaratiile ce cuprind conditii discriminatorii sunt nule de drept.

Art. 21. - (1) Se desemneaza Centrul European al Consumatorilor din Romania ca organism competent pentru aspectele legate de informarea si asistenta oferite consumatorilor.

(2) Informatiile puse la dispozitia consumatorilor cuprind urmatoarele:

a) informatii generale referitoare la cerintele din domeniul protectiei consumatorilor;

b) informatii generale cu privire la posibilitatile de solutionare a unui litigiu intre un prestator si un consumator, inclusiv caile de atac disponibile in cazul unui litigiu intre un prestator si un consumator;

c) datele de contact ale asociatiilor de la care consumatorii pot obtine asistenta practica.

(3) Informatiile si asistenta se ofera intr-o maniera clara si trebuie sa fie actualizate si usor accesibile de la distanta, inclusiv prin mijloace electronice.

(4) In vederea indeplinirii cerintelor stabilite la alin. (2), atunci cand este sesizat de catre un consumator, Centrul European al Consumatorilor din Romania contacteaza, in cazul in care este necesar, organismul competent al statului membru de stabilire al prestatorului in cauza. Informatiile primite de la organismul competent din statul membru de stabilire al prestatorului in cauza vor fi transmise consumatorului.

(5) Centrul European al Consumatorilor din Romania va raspunde solicitarilor primite de la organismele competente din alte state membre ori din Romania, in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 20 de zile de la primirea solicitarii.

Art. 22. - In vederea aplicarii prevederilor prezentului capitol, autoritatile competente au urmatoarele obligatii:

a) analizeaza legislatia in baza careia autorizeaza prestarea serviciilor aflate in competenta lor si initiaza modificari legislative, acolo unde este cazul, in vederea eliminarii cerintelor care contravin prevederilor art. 16, pana la data de 15 iunie 2009;

b) raporteaza prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM), pana la data de 30 septembrie 2009, toate cerintele mentinute potrivit prevederilor art. 16 alin. (4).

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora