CAPITOLUL III Libertatea de stabilire a prestatorilor

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:19

SECTIUNEA 1

Autorizatii

Art. 8. - (1) Accesul la o activitate de servicii sau exercitarea acesteia poate fi supus(a) unui regim de autorizare numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) existenta unui regim de autorizare este justificata de un motiv imperativ de interes general;

b) obiectivul urmarit nu poate fi atins printr-o masura mai putin restrictiva, in special din cauza ca un control ulterior ar fi tardiv pentru a fi, in mod real, eficient;

c) regimul de autorizare este nediscriminatoriu in ceea ce priveste prestatorii.

(2) Prezenta sectiune nu se aplica acelor aspecte specifice ale regimurilor de autorizare care sunt reglementate direct sau indirect prin alte acte normative nationale care transpun acte comunitare.

Art. 9. - (1) Regimurile de autorizare au la baza criterii de natura a limita marja de apreciere a autoritatilor competente, astfel incat acestea sa nu fie aplicate intr-un mod arbitrar.

(2) Criteriile care stau la baza regimurilor de autorizare trebuie sa fie:

a) nediscriminatorii;

b) justificate printr-un motiv imperativ de interes general;

c) proportionale in raport cu obiectivul de interes general urmarit;

d) clare si lipsite de ambiguitati;

e) obiective;

f) facute publice in prealabil;

g) transparente si accesibile.

(3) Este interzisa impunerea unor conditii de acordare a autorizatiei pentru stabilire, prin care se dubleaza cerintele si controalele echivalente sau comparabile ca scop, la care prestatorul a fost supus deja in alt stat membru ori in Romania.

(4) Persoanele desemnate potrivit art. 31 alin. (2) si prestatorul ofera sprijin autoritatii competente prin furnizarea oricaror informatii necesare cu privire la aceste cerinte.

(5) Autorizatia permite prestatorului accesul la activitatea de servicii sau exercitarea acelei activitati pe teritoriul Romaniei, inclusiv prin infiintarea de agentii, filiale, sucursale, birouri.

(6) Autorizatia poate fi limitata la o anumita parte a teritoriului numai daca limitarea este justificata de un motiv imperativ de interes general.

(7) Autorizatia se acorda de indata ce se stabileste, in urma unei examinari corespunzatoare, ca au fost indeplinite conditiile de autorizare, cu respectarea termenelor prevazute la art. 12 alin. (2).

(8) Orice decizie a autoritatilor competente, inclusiv refuzul sau retragerea unei autorizatii, trebuie motivata corespunzator si poate fi atacata in fata instantelor judecatoresti, potrivit dreptului comun. Decizia de acordare a autorizatiei nu trebuie motivata.

Art. 10. - (1) O autorizatie este acordata unui prestator pe o durata nelimitata, cu exceptia cazurilor urmatoare:

a) autorizatia se reinnoieste automat sau se supune conditiei indeplinirii continue a cerintelor;

b) numarul autorizatiilor disponibile este limitat dintr-un motiv imperativ de interes general;

c) o durata limitata de autorizare poate fi justificata printr-un motiv imperativ de interes general.

(2) Legislatia specifica privind regimurile de autorizare poate prevedea termene maxime in care prestatorul trebuie sa isi inceapa activitatea, ulterior obtinerii autorizatiei.

(3) Prestatorii sunt obligati sa informeze autoritatea competenta, prin intermediul PCU electronic, cu privire la urmatoarele schimbari:

a) constituirea de filiale ale caror activitati intra in sfera de aplicare a regimului de autorizare;

b) schimbari in urma carora conditiile de acordare a autorizatiei nu mai sunt indeplinite.

(4) In situatia in care prestatorul nu mai indeplineste conditiile de autorizare, autoritatea competenta poate retrage autorizatia acordata prestatorului in cauza.

Art. 11. - (1) In cazul in care numarul autorizatiilor disponibile pentru o anumita activitate este limitat din cauza cantitatii reduse de resurse naturale sau din cauza unei capacitati tehnice reduse, autoritatile competente trebuie sa instituie o procedura de selectie a candidatilor bazata pe impartialitate si transparenta.

(2) Autoritatile competente asigura publicitatea adecvata a deschiderii, desfasurarii si inchiderii procedurii de selectie.

(3) La stabilirea normelor pentru procedura de selectie, autoritatile competente pot avea in vedere motive imperative de interes general, precum: sanatatea publica, obiective de politica sociala, sanatatea si siguranta angajatilor sau a lucratorilor care desfasoara o activitate independenta, protectia mediului, protejarea patrimoniului cultural, pastrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate si loialitatea tranzactiilor comerciale si alte motive imperative de interes general, in conformitate cu legislatia nationala, precum si cu legislatia comunitara cu aplicabilitate directa.

(4) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda pentru o perioada de timp limitata, proportional cu cantitatea de resurse naturale sau, dupa caz, cu capacitatea tehnica. Aceasta nu se reinnoieste automat si nu ofera alte avantaje prestatorului a carui autorizatie a expirat sau oricarei persoane care are o relatie speciala cu prestatorul in cauza.

Art. 12. - (1) Procedurile si formalitatile de autorizare trebuie sa fie clare si usor accesibile, sa fie facute publice in avans si sa ofere solicitantilor garantia ca cererea lor este procesata in mod obiectiv si impartial.

(2) Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data de catre autoritatea competenta, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

(3) Autorizatia se considera acordata in situatia in care autoritatile competente nu au raspuns in termenul prevazut la alin. (2). Cu toate acestea, se poate stabili un regim diferit in cazul in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti.

(4) Autoritatea competenta transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:

a) termenul de procesare a cererii;

b) caile de atac disponibile;

c) dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, autorizatia se considera acordata.

(5) In cazul unei cereri sau al unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a cererii, prevazut la alin. (2).

(6) In cazul in care o cerere este respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat in cel mai scurt termen, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.

(7) Taxele percepute solicitantului in legatura cu cererea sa trebuie sa fie proportionale cu costul procedurilor de autorizare in cauza, fara a depasi acest cost.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte interzise sau supuse evaluarii

Art. 13. - Nu pot fi incluse intr-un regim de autorizare urmatoarele cerinte:

a) cerinte discriminatorii bazate direct ori indirect pe cetatenie sau, in cazul persoanelor juridice, pe situarea sediului social, in special: cerinta de a detine cetatenia romana, impusa prestatorului, personalului acestuia, asociatilor/actionarilor sau membrilor consiliului de administratie ori de supraveghere, sau cerinta de a avea resedinta in Romania, impusa prestatorului serviciului, personalului acestuia, asociatilor/actionarilor sau membrilor consiliului de administratie ori de supraveghere;

b) interdictia de a fi stabilit sau de a fi inscris in registru in mai mult de un stat membru;

c) restrictii asupra libertatii unui prestator de a alege intre a se stabili cu titlu principal sau secundar pe teritoriul Romaniei;

d) restrictii asupra libertatii unui prestator de a alege intre stabilirea sub forma de agentie, de sucursala sau de filiala pe teritoriul Romaniei;

e) impunerea conditiei de reciprocitate cu statul membru in care prestatorul este deja stabilit, cu exceptia conditiilor de reciprocitate prevazute de legislatia nationala care transpune acte comunitare si de actele comunitare cu aplicabilitate directa in domeniul energiei;

f) conditionarea eliberarii autorizatiei de a presta un serviciu de efectuarea unei analize economice care sa demonstreze existenta unei nevoi economice sau a unei cereri a pietei, de evaluarea efectelor economice potentiale ori curente ale serviciului furnizat sau de evaluarea adecvarii serviciului in raport cu obiectivele planificarii economice stabilite de catre autoritatile competente; aceasta interdictie nu se refera la cerintele de planificare ce tin de motive imperative de interes general si care nu vizeaza obiective economice;

g) interventia directa sau indirecta a operatorilor economici concurenti in procesul de acordare a autorizatiei de prestare a unui serviciu ori in procesul de adoptare a unor decizii, cu exceptia ordinelor si a asociatiilor profesionale sau a altor organizatii in calitate de autoritate competenta; aceasta interdictie nu vizeaza consultarea organizatiilor precum camere de comert sau parteneri sociali in alte aspecte decat cererile individuale de autorizare si nici consultarea publicului larg;

h) obligatia de a constitui sau de a participa la constituirea unei garantii financiare ori de a incheia o asigurare la un prestator sau organism stabilit pe teritoriul Romaniei, in situatia in care prestatorul este asigurat in alt stat membru;

i) obligatia de a fi inscris, in prealabil, pentru o anumita perioada, in registre din Romania, in vederea prestarii unui serviciu sau de a fi exercitat, in prealabil, o activitate pe teritoriul Romaniei, pentru o anumita perioada de timp.

Art. 14. - (1) Autoritatile competente romane pot conditiona accesul la o activitate de servicii sau exercitarea acesteia de oricare dintre urmatoarele cerinte:

a) restrictii cantitative sub forma limitarilor stabilite in functie de populatie sau restrictii teritoriale constand in stabilirea unei distante geografice minime intre prestatori;

b) obligatia unui prestator de a se constitui sub o anumita forma juridica;

c) cerinte referitoare la detinerea unui capital social minim;

d) cerinte care rezerva accesul la anumite activitati de servicii anumitor prestatori, in temeiul specificului activitatii, altele decat cerintele referitoare la domeniile reglementate de Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) interdictia de a avea mai mult de un loc de stabilire pe teritoriul Romaniei;

f) cerinte care stabilesc un numar minim de salariati;

g) tarife obligatorii minime si/sau maxime pe care trebuie sa le respecte prestatorul;

h) obligatia prestatorului de a oferi alte servicii impreuna cu serviciul sau.

(2) Cerintele mentionate la alin. (1) pot fi impuse numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nediscriminare - cerintele sunt nediscriminatorii in cazul persoanelor fizice, in functie de cetatenie sau de nationalitate, iar in cazul persoanelor juridice, in functie de situarea sediului social;

b) necesitate - cerintele sunt justificate printr-un motiv imperativ de interes general, astfel cum este definit acesta la art. 2 lit. k);

c) proportionalitate - cerintele sunt adecvate pentru a garanta indeplinirea obiectivului urmarit, ele nu depasesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmarit si nu este posibila inlocuirea acestor cerinte cu alte masuri mai putin restrictive care sa asigure atingerea aceluiasi rezultat.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt incidente serviciilor de interes economic general doar in masura in care aplicarea acestora nu impiedica, in drept sau in fapt, indeplinirea misiunii speciale care le-a fost incredintata.

(4) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, autoritatile competente notifica Comisiei Europene actele normative si dispozitiile cu caracter statutar sau administrativ care includ cerintele prevazute la alin. (1), precizand motivele pentru includerea acestor cerinte in actele normative.

(5) In cazul in care Comisia Europeana considera ca actele normative si dispozitiile prevazute la alin. (4) contin bariere in calea liberei circulatii a serviciilor si a dreptului de libera stabilire, autoritatile competente iau masuri pentru a renunta la adoptarea acestora sau pentru abrogarea lor, dupa caz.

(6) Obligatia de notificare prevazuta la alin. (4) se considera indeplinita in cazul proiectelor de acte normative care parcurg procedura de notificare prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare.

Art. 15. - Autoritatile competente au urmatoarele obligatii:

a) analizeaza legislatia in baza careia autorizeaza prestarea serviciilor aflate in competenta lor si initiaza modificari legislative, acolo unde este cazul, in vederea eliminarii regimurilor de autorizare care nu respecta criteriile prevazute la art. 8, pana la data de 15 iunie 2009;

b) analizeaza regimurile de autorizare mentinute si initiaza modificari legislative, dupa caz, pentru eliminarea conditiilor interzise, prevazute la art. 13, sau pentru eliminarea conditiilor evaluabile, prevazute la art. 14 alin. (1), care contravin prevederilor art. 14 alin. (2) si (3), pana la data de 15 iunie 2009;

c) raporteaza prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM), pana la data de 30 septembrie 2009, toate regimurile de autorizare prevazute la lit. a) si conditiile de autorizare prevazute la lit. b), care in urma evaluarii au fost mentinute.

 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora