CAPITOLUL II Simplificarea administrative

Data: 1 februarie 2011   Ora: 12:13

Art. 5. - (1) In cazul in care o autoritate competenta romana solicita ca prestatorul sa prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi ca o anumita cerinta a fost indeplinita, aceasta accepta orice document dintr-un stat membru intocmit intr-un scop echivalent sau din care reiese clar ca cerinta respectiva este indeplinita.

(2) Autoritatile romane nu pot solicita prezentarea unui document emis intr-un alt stat membru in original, in copie certificata pentru conformitate sau traducere certificata, cu exceptia cazurilor prevazute de alte acte normative care transpun acte comunitare ori creeaza cadrul pentru aplicarea directa a regulamentelor sau a cazurilor in care o astfel de cerinta este justificata printr-un motiv imperativ de interes general. Autoritatile romane pot solicita prezentarea unor traduceri necertificate ale unor documente in limba romana.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica documentelor mentionate in actele normative prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 6. - (1) Prin prezenta ordonanta de urgenta se infiinteaza Punctul de contact unic electronic, denumit in continuare PCU electronic.

(2) PCU electronic asigura, pentru prestatori, posibilitatea indeplinirii cu usurinta, de la distanta si prin mijloace electronice, a urmatoarelor proceduri si formalitati:

a) ansamblul procedurilor si formalitatilor necesare pentru accesul la activitatile de servicii ale acestora, in special declaratiile, notificarile sau cererile necesare pentru obtinerea autorizarii, inclusiv cererile de inscriere intr-un registru;

b) orice cereri de autorizare necesare pentru exercitarea activitatilor de servicii.

(3) Autoritatile competente trebuie sa se inregistreze in sistemul PCU electronic in termen de maximum 30 de zile de la data la care acesta devine functional.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul controlului spatiilor in care se presteaza serviciul sau al echipamentului utilizat de catre prestator ori in cazul examinarii capacitatii sau a integritatii sanatatii prestatorului ori a personalului sau responsabil.

(5) PCU electronic are statut de sistem informatic de utilitate publica, parte integranta a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic National. Prevederile cartii I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(6) Se desemneaza Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale (ASSI) ca autoritate responsabila pentru realizarea, operationalizarea si administrarea PCU electronic.

(7) Functionarea PCU electronic nu aduce atingere competentelor autoritatilor administratiei publice din Romania, nici ale organismelor profesionale sau ale altor organe cu competenta de reglementare, autorizare ori control in domeniul serviciilor.

(8) Limitele competentei operatorului PCU electronic, detalierea mecanismelor de functionare si a tuturor activitatilor desfasurate prin intermediul PCU electronic se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(9) PCU electronic va deveni functional pana la data de 28 noiembrie 2009.

Art. 7. - (1) Prin intermediul PCU electronic se asigura accesul direct al prestatorilor la urmatoarele informatii:

a) cerintele impuse prestatorilor stabiliti pe teritoriul Romaniei, in special cele cu privire la procedurile si formalitatile care trebuie indeplinite pentru a avea acces la activitatile de servicii si pentru a le exercita;

b) coordonatele autoritatilor competente, necesare in vederea contactarii directe a acestora, inclusiv coordonatele autoritatilor responsabile in materie de exercitare a activitatilor de servicii;

c) mijloacele si conditiile de acces la registrele publice cu privire la prestatori si servicii;

d) caile de atac disponibile in cazul unui litigiu intre autoritatile competente si prestator sau beneficiar, intre un prestator si un beneficiar ori intre prestatori;

e) datele de contact ale asociatiilor si organizatiilor, altele decat autoritatile competente, de la care prestatorii sau beneficiarii pot obtine asistenta practica.

(2) Prin intermediul PCU electronic se asigura prestatorilor, la cerere, asistenta din partea autoritatilor competente, constand in informatii asupra modului in care sunt interpretate si aplicate cerintele mentionate la alin. (1) lit. a). Obligatia autoritatilor competente de a oferi asistenta nu implica acordarea de consiliere juridica in cazuri individuale, ci vizeaza doar furnizarea de informatii generale asupra modului in care cerintele sunt interpretate sau aplicate.

(3) Autoritatile competente au obligatia de a raspunde, prin intermediul PCU electronic, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, oricarei cereri de informatii sau asistenta mentionate la alin. (1) si (2) si, in cazurile in care cererea este eronata ori nefondata, au obligatia de a informa solicitantul in consecinta, in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare.

(4) ASSI este responsabila pentru buna functionare, din punct de vedere tehnic, a PCU electronic. Autoritatile competente raspund pentru continutul informatiilor si documentelor colectate, transmise si procesate prin intermediul PCU electronic.

(5) Autoritatile competente au obligatia de a actualiza informatiile cu privire la autorizarea activitatilor de servicii, precum si a procedurilor de autorizare din domeniul lor de activitate, in cadrul PCU electronic.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora