Capitolul I. Obiect, domeniu de aplicare si definitii

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 16:26

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza drepturile si obligatiile partilor in ceea ce priveste contractele de credit pentru consumatori.

Art. 2. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipoteca, sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, indiferent de valoarea totala a creditului.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor contracte:

a) contracte de inchiriere sau de leasing in cazul in care obligatia de cumparare sau optiunea de cumparare a obiectului contractului nu este stabilita nici prin respectivul contract nici prin alt contract separat;

b) contracte de credit sub forma  "descoperitului de cont" pe baza carora creditul trebuie rambursat in termen de o luna;

c) contractele de credit pe baza carora creditul este acordat fara dobanda si fara alte costuri, precum si contractele de credit cu termen de rambursare intr-o perioada de trei luni si pentru care sunt de platit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se inteleg costuri de pana la 0,5% din valoarea contractului de credit;

d) contracte de credit acordate de catre un angajator angajatilor sai cu titlu accesoriu, ca sprijin pentru acestia, fara dobanda sau cu o dobanda anuala efectiva mai mica decat cea practicata pe piata si care nu se ofera in general publicului;

e) contracte de credit incheiate cu firmele de investitii, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. p) si x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu institutiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 si 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul de a permite unui investitor sa efectueze o tranzactie referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare dintre cele prevazute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci cand societatea de investitii sau institutia de credit care acorda creditul este implicata intr-o astfel de tranzactie;

f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotarari pronuntate de o instanta sau de o alta autoritate instituita conform prevederilor legale;

g) contracte de credit referitoare la amanarea, cu titlu gratuit, a platii unei datorii existente, neintelegandu-se prin acestea contractele de restructurare, reesalonare etc;

h) contracte de credit la incheierea carora consumatorului i se cere sa puna la dispozitia creditorului un bun mobil, cu titlu de garantie, si in cazul carora raspunderea juridica a consumatorului este strict limitata la respectivul bun mobil oferit drept garantie. Nu se inteleg prin aceasta contractele de credit in temeiul carora bunul oferit drept garantie este insusi bunul finantat;

i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrans pe baza unei dispozitii legale de interes general, la rate ale dobanzii mai mici decat cele practicate in mod obisnuit pe piata sau fara dobanda ori in conditii care sunt mai avantajoase pentru consumator decat cele obisnuite de pe piata si cu dobanzi mai mici decat cele practicate in mod normal pe piata.

Art. 3. - In cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont" potrivit carora creditul trebuie rambursat la cerere sau intr-o perioada de maxim trei luni, se aplica numai art. 1 –8, art. 9 alin. (1) lit. a) – c) si alin. (2), art. 10, art. 21 - 45, art. 48, art. 49, art. 52, art. 53, art. 63 - 65, art. 70 – 96.

Art. 4. - In cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont cu aprobare tacita" se aplica numai art. 1- 7, art. 35 - 44, art. 56, art. 57, art. 79 – 96.

Art. 5. - Se aplica numai art. 1 –10, art. 21 – 29, art. 31 - 46 alin. (1) lit. a) – i) si lit. m), art. 48, art. 50, art. 51, art. 54 – 57, art. 66 – 96, contractelor de credit incheiate de o organizatie care indeplineste urmatoarele conditii:

a) este constituita in avantajul reciproc al membrilor sai;

b) nu obtine profit pentru alte persoane, ci doar pentru membrii sai;

c) indeplineste un rol social conform legislatiei;

d) primeste si gestioneaza numai contributii ale membrilor sai si le ofera surse de creditare numai acestora;

e) acorda credit cu o dobanda anuala efectiva mai mica decat cea practicata in mod obisnuit pe piata sau in limitele unui plafon prevazut de legislatie, si a carei componenta este limitata la persoane care isi au resedinta sau locul de munca intr-o anumita regiune sau la angajati si pensionari ai unui anumit angajator ori la persoane care indeplinesc alte cerinte prevazute de legislatie, cerinte care reprezinta baza pe care se intemeiaza o legatura comuna intre membri.

Art. 6. - (1) Se aplica numai art. 1– 10, art. 21 – 29, art. 31 – 46 alin. (1) lit. a) – j), lit. m) si lit. s), art. 47 alin. (2) – (4), art. 48, art. 50, art. 51, art. 54 – 57, art. 66 – 69, art. 72 – 96, in cazul contractelor de credit care prevad punerea de acord a creditorului cu consumatorul asupra unor formalitati cu privire la metodele de amanarea la plata sau de rambursare, in cazul in care:

a) consumatorul si-a incalcat deja obligatiile cuprinse in contractul de credit initial;

b) astfel de formalitati ar fi susceptibile de a elimina posibilitatea unor actiuni in instanta in legatura cu respectiva incalcare;

c) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat sa respecte clauze contractuale mai putin favorabile decat cele din contractul de credit initial.

(2) In cazul in care contractul de credit se inscrie in domeniul de aplicare al art. 3, se aplica numai prevederile respectivului articol. 

Art. 7. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

1. consumator - persoana fizica ce actioneaza in scopuri care se afla in afara activitatii sale comerciale sau profesionale;

2. contract de credit - contract prin care un creditor acorda, promite sau stipuleaza posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub forma de amanare la plata, imprumut sau alte facilitati financiare similare, cu exceptia contractelor pentru prestarea de servicii in mod continuu sau pentru furnizarea de bunuri de acelasi fel, atunci cand consumatorul plateste pentru asemenea servicii sau bunuri in rate, pe durata furnizarii lor;

3. contract de credit legat - un contract de credit in care sunt intrunite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) creditul in cauza serveste exclusiv finantarii unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;

b) contractul de credit si contractul de achizitie de bunuri sau servicii formeaza, din punct de vedere obiectiv, o unitate comerciala;

4. costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, sunt incluse daca incheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi sau pentru obtinerea acestuia in concordanta cu clauzele si conditiile prezentate;

5. creditor - persoana juridica, inclusiv sucursalele institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare din strainatate care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, care acorda sau se angajeaza sa acorde credite in exercitiul activitatii sale comerciale sau profesionale;

6. dobanda anuala efectiva - costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totala a creditului, inclusiv costurile prevazute la art. 73, dupa caz;

7. descoperit de cont - contract de credit explicit pe baza caruia un creditor pune la dispozitia unui consumator fonduri care depasesc soldul curent al contului curent al consumatorului;

8. descoperit de cont cu aprobare tacita - "descoperit de cont", acceptat in mod tacit, prin care un creditor pune la dispozitia unui consumator fonduri care depasesc soldul curent al contului curent al consumatorului sau "descoperitul de cont" convenit;

9. intermediar de credit - persoana fizica sau juridica care nu actioneaza in calitate de creditor si care, in cursul exercitarii activitatii sale comerciale sau profesionale, in schimbul unui onorariu, ce poate lua forma pecuniara sau orice alta forma de plata convenita, desfasoara cel putin una din urmatoarele activitati:

a) prezinta sau ofera consumatorilor contracte de credit;

b) ofera asistenta consumatorilor prin organizarea de activitati pregatitoare privind contractele de credit, altele decat cele de la lit. a);

c) incheie contracte de credit cu consumatorii in numele creditorului;

10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar – persoana, fizica sau juridica, care realizeaza activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activitatii sale principale.

11. rata dobanzii aferente creditului - rata dobanzii exprimata ca procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit;

12. rata fixa a dobanzii aferente creditului – convenirea de catre parti in contractul de credit asupra unei singure rate a dobanzii aferente creditului pentru intreaga durata a contractului de credit sau asupra mai multor rate a dobanzii aferente creditului pentru termene partiale aplicand exclusiv un procentaj fix specific. In cazul in care nu sunt stabilite toate ratele dobanzii aferente creditului in contractul de credit, se considera ca rata dobanzii aferente creditului este fixa numai pentru termenele partiale pentru care ratele dobanzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit in momentul incheierii contractului de credit;

13. valoarea totala a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozitie pe baza unui contract de credit;

14. valoarea totala platibila de catre consumator - suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului pentru consumator;

15. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sa stocheze informatii care ii sunt adresate personal, in asa fel incat acestea sa fie accesibile pentru consultare in viitor pe o perioada de timp adecvata scopului informatiilor, si care permite reproducerea fidela a informatiilor stocate;

16. unitate comerciala – se considera ca exista unitate comerciala intr-una din urmatoarele situatii:

a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanteaza el insusi creditul pentru consumator;

b) creditul este finantat de un tert iar creditorul foloseste serviciile furnizorului sau ale prestatorului pentru incheierea contractului de credit sau pentru pregatirea acestuia;

c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate in mod expres in contractul de credit.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora