CAP. IV Dispozitii finale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 13:58

ART. 35

(1) Primariile pot sa isi constituie birouri de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice prevazute la art. 4, prin reorganizarea activitatii desfasurate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 300/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Persoanele fizice pot opta sa efectueze formalitatile prevazute la cap. II si prin intermediul birourilor de asistenta si reprezentare.

(3) Birourile de asistenta si reprezentare pot sa reprezinte persoana fizica solicitanta in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in registrul comertului, in temeiul unei cereri de reprezentare.

(4) Birourile de asistenta si reprezentare au urmatoarele competente:

a) primesc si ordoneaza documentatia pentru inregistrare si autorizare;

b) remit cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii, insotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta in scopul obtinerii inregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de inregistrare si a celorlalte acte, in original;

c) remit solicitantului actele in original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hartie;

d) acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii.

(5) Pentru serviciile prestate primariile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, in temeiul principiului autonomiei locale.

(6) Primariile vor pune la dispozitia publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevazute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent in format electronic, utilizand Sistemul de autorizare si inregistrare online si/sau pe suport hartie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

(7) In scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistenta si reprezentare pot primi cereri de reprezentare si pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

 

ART. 36

Acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Legii nr. 359/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica corespunzator, in masura in care nu contravin dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

 

ART. 37

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1), care desfasoara o activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in forme similare cu cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pot fi autorizate sa desfasoare pe teritoriul Romaniei aceleasi tipuri de activitati pentru care au fost autorizate in acel alt stat, cu respectarea dispozitiilor art. 1 si 3.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este de competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in raza caruia a fost ales si declarat sediul profesional.

(3) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte:                                                                                      a) carte de identitate sau pasaport al solicitantului - fotocopie si traducere in limba romana, certificate olograf;                                                                                                                                             b) documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - fotocopie si traducere in limba romana, certificate olograf.

(4) In functie de forma de organizare pentru care se solicita autorizarea, se vor aplica corespunzator prevederile cap. II.

 

ART. 38

Persoanele prevazute la art. 4 sunt platitoare de impozit pe venit in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 39

(1) Procedurile desfasurate potrivit Legii nr. 300/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora.

(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Pana la implinirea termenului de un an, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Dispozitiile cap. II se aplica in mod corespunzator.

(2) Persoanele fizice ?i asocia?iile familiale autorizate ?i inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonan?e de urgen?a pot func?iona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonan?e de urgen?a.

(3) Pana la implinirea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfa?urarea activita?ii in una dintre formele prevazute de prezenta ordonan?a de urgen?a. Dispozitiile cap. II se aplica in mod corespunzator.

Adnotare:

Articolul 39 alin. (2) ?i (3) au fost modificate de OUG nr. 38 din 22/04/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale , publicata in Monitorul Oficial nr. 269 din 24/04/2009

(4) Persoanele prevazute la alin. (2) care nu si-au exercitat dreptul de optiune isi inceteaza activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nicio alta formalitate.

(5) Rezolutia prin care directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal dispune radierea se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza, sub forma tabelara, la sediul oficiului registrului comertului unde s-a dispus radierea. Impotriva rezolutiei se poate formula plangere, in conditiile art. 12, care se aplica in mod corespunzator.

 

ART. 40

(1) In situatia in care autoritatile publice competente constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de desfasurare a activitatii care au stat la baza autorizarii functionarii si aplica sanctiuni contraventionale complementare, notifica oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale sanctionate.

(2) Notificarea se comunica in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestare sau de la data primirii hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a solutionat plangerea impotriva sanctiunii dispuse.

(3) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va inregistra din oficiu aceasta notificare, fara plata taxelor prevazute de lege.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in situatia ridicarii sanctiunii.

 

ART. 41

(1) Orice referire continuta in alte acte normative la sintagma "persoana fizica autorizata si/sau asociatie familiala" va fi considerata ca fiind facuta la sintagma "persoana fizica autorizata, intreprindere individuala si/sau intreprindere familiala", dupa caz.

(2) Structura denumirii intreprinderii individuale este aceeasi ca si cea a persoanei fizice autorizate.

(3) Dispozitiile art. 30 si 31 din Legea nr. 26/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

 

ART. 42

La Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 8 alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1^1) Obligatia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in situatiile prevazute la lit. a), c), d) si e) prin transmiterea, in formatelectronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele/denumirea si codul de identificare fiscala."

 

ART. 43

La Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 3 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a incheierii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

 

ART. 44

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

a) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;

c) art. 17 lit. a) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

--------------

p. Ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, Stefan Imre, secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David Departamentul pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocanea, secretar de stat

p. Ministrul justitiei, Katalin-Barbara Kibedi, secretar de stat Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, Karoly Borbely

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 44.

 

ANEXA

1. Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA

1.1. Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

1.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

1.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

1.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

2. Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii intreprinderii individuale

2.1. Carte de identitate sau pasaport al titularului intreprinderii individuale - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

2.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

2.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

2.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

3. Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si autorizare a functionarii intreprinderii familiale

3.1. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

3.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

3.3. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului, care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de

legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

3.6. Acordul de constituire si procura speciala, prevazute la art. 29

4. Documente care atesta pregatirea sau experienta profesionala Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora