CAP. III Regimul juridic al PFA, al Intreprinzatorilor titulari ai Intreprinderilor individuale si al Intreprinderilor familiale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 13:32

SECTIUNEA 1

Regimul juridic al PFA

ART. 16

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, Intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor Intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor Intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa Ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

 

ART. 17

(1) PFA nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva.

(2) Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat In acelasi domeniu, cat si Intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

 

ART. 18

PFA este asigurata In sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata In sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, In conditiile prevazute de lege.

 

ART. 19

(1) PFA Isi desfasoara activitatea folosind In principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de Intreprinzator persoana fizica titular al unei Intreprinderi individuale.

(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca Intreprinzator persoana fizica titular al unei Intreprinderi individuale, cu respectarea dispozitiilor cap. II si ale art. 21.

 

ART. 20

(1) PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, In completare, cu Intreg patrimoniul sau, iar In caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.

(2) Creditorii Isi vor executa creantele potrivit dreptului comun, In cazul In care PFA nu are calitatea de comerciant.

(3) Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant In cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune In

constatare, daca justifica un interes legitim.

 

ART. 21

(1) PFA Isi Inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului In urmatoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acesteia;

c) In conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de radiere, Insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde Isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

(3) Dispozitiile art. 11-13 se aplica In mod corespunzator.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul juridic al Intreprinzatorului persoana fizica titular al Intreprinderii individuale

ART. 22

Intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin Inregistrarea In registrul comertului.

 

ART. 23

Intreprinzatorul persoana fizica titular al Intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data Inregistrarii sale In registrul comertului.

 

ART. 24

Pentru organizarea si exploatarea Intreprinderii sale, Intreprinzatorul persoana fizica, In calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, Inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti Intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor Intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor Intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa Ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

 

ART. 25

(1) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei Intreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 24, chiar daca colaborarea este exclusiva.

(2) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei Intreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat In acelasi domeniu, cat si Intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel In care si-a organizat Intreprinderea individuala.

(3) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei Intreprinderi individuale este asigurat In sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurat In sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, In conditiile prevazute de lege.

 

ART. 26

Persoana fizica titulara a Intreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, In completare, cu Intreg patrimoniul, iar In caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 , cu modificarile ulterioare.

 

ART. 27

(1) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei Intreprinderi individuale Isi Inceteaza activitatea si este radiat din registrul comertului In urmatoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acestuia;

c) In conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de radiere, Insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde Isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) mostenitorii pot continua Intreprinderea, daca Isi manifesta vointa, printr-o declaratie autentica, In termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia Isi vor desemna un reprezentant, In vederea continuarii activitatii economice ca Intreprindere familiala.

(4) Dispozitiile art. 11-13 se aplica In mod corespunzator. Activitatea va putea fi continuata sub aceeasi firma, cu obligatia de mentionare In cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimul juridic al Intreprinderii familial

ART. 28

(1) Intreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

(2) Membrii unei Intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor Intreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat In acelasi domeniu, cat si Intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel In care si-au organizat Intreprinderea familiala.

(3) Membrii unei Intreprinderi familiale sunt asigurati In sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati In sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, In conditiile prevazute de lege.

(4) Intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

 

ART. 29

(1) Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, Incheiat de membrii familiei In forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data Intocmirii, participarea fiecarui membru la Intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale In care vor Imparti veniturile nete ale Intreprinderii, raporturile dintre membrii Intreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele Intreprinderii familiale In temeiul unei procuri speciale, sub forma unui Inscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii Intreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa.

(3) In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, Intreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, Intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor Intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor Intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa Ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

 

ART. 30

(1) Intreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobandeste personalitate juridica prin Inregistrarea In registrul comertului.

(2) Prin acordul de constituire a Intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca membrii Intreprinderii convin In unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile Intreprinderii.

 

ART. 31

Membrii Intreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data Inregistrarii acesteia In registrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant In exploatarea Intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, In completare, cu Intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare prevazute la art. 29 alin. (1).

 

ART. 32

(1) Deciziile privind gestiunea curenta a Intreprinderii familiale se iau de catre reprezentantul desemnat In conditiile art. 29 alin.(2).

(2) Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii Intreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor Intreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

(3) Actele prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea Intreprinderii familiale se Incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se Incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate Intreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) si a sumelor de bani aflate la dispozitia Intreprinderii la data actului. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor In cotele prevazute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), dupa caz.

 

ART. 33

(1) Intreprinderea familiala Isi Inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului In urmatoarele cazuri:

a) mai mult de jumatate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumatate dintre membrii Intreprinderii cer Incetarea acesteia sau se retrag din Intreprindere;

c) In conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cererea de radiere, Insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde Isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

(3) Dispozitiile art. 11-13 se aplica In mod corespunzator.

 

ART. 34

(1) In cazul In care membrii Intreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectatiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobandit bunuri potrivit art. 32 alin. (3), bunurile se Impart conform cotelor prevazute la art. 30 alin. (3).

(2) In cazul In care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune, bunurile dobandite potrivit art. 32 alin. (3) se Impart conform cotelor prevazute la art. 29 alin. (1).

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora