CAP. I Dispozitii generale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 12:54

ART. 1

(1) Prezenta ordonantade urgentareglementeazaaccesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sadesfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale. 

(2) Prezenta ordonantade urgentanu se aplicaprofesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizatasi reglementataprin legi speciale.

(3) Prezenta ordonantade urgentanu se aplicaacelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.

(4) Activitatile de formare profesionalaprin ucenicie la locul de muncase autorizeazain conditiile legii speciale.

(5) Prezenta ordonantade urgentanu se aplicain cazul serviciilor prestate in contextul libertatii de prestare transfrontalieraa serviciilor, astfel cum este ea prevazutala art. 49 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene *1).

Adnotare:

*1) "Articolul 49. - In conformitate cu dispozitiile ce urmeaza, se eliminatreptat in cursul perioadei de tranzitie restrictiile privind libertatea de a presta servicii in cadrul Comunitatii cu privire la resortisantii statelor membre stabiliti intr-un alt stat al Comunitatii decat cel al beneficiarului serviciilor. Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispozitiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanti ai unui stat tert si sunt stabiliti in Comunitate."

 

ART. 2

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:     a) activitate economica- activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasuratapentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimatain bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii unui profit;

b) Codul CAEN - Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobataprin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN, cu modificarile ulterioare;

c) dreptul de stabilire - prerogativa unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European de a desfasura activitati economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, in conditii de egalitate de tratament cu cetatenii statului gazda;

d) familia - sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale, rudele si afinii panala gradul al patrulea inclusiv;

e) intreprinzator - persoana fizicacare organizeazao intreprindere economica;

f) intreprindere economica- activitatea economicadesfasuratain mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, fortade muncaatrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

g) intreprindere individuala- intreprinderea economica, farapersonalitate juridica, organizatade un intreprinzator persoana fizica;

h) intreprindere familiala- intreprinderea economica, farapersonalitate juridica, organizatade un intreprinzator persoanafizica impreunacu familia sa;

i) persoanafizicaautorizata- persoana fizicaautorizatasadesfasoare orice formade activitate economicapermisade lege, folosind in principal forta sa de munca;

j) patrimoniul de afectatiune - totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distinctaa patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separatade gajul general al creditorilor personali ai acestora;

k) puncte de lucru - locatiile in care isi desfasoaraactivitatea persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale, in cazul in care aceasta nu se desfasoaraexclusiv la sediul profesional, cu exceptia cazului in care se desfasoaracomert ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

 

ART. 3

 (1) In temeiul dreptului la liberainitiativa, al dreptului la liberaasociere si al dreptului de stabilire, orice persoanafizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

(2) Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa.

(3) Prezenta ordonantade urgentase aplicapentru activitatile prevazute de Codul CAEN a caror desfasurare in una dintre formele prevazute de art. 4 nu este reglementataexclusiv potrivit unei legi speciale.

 

ART. 4

Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) pot desfasura activitatile economice dupacum urmeaza:          a) individual si independent, ca persoane fizice autorizate;                                                                    b) ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;                                                                    c) ca membri ai unei intreprinderi familiale.

 

ART. 5

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie saaibaun sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

 

ART. 6

(1) Orice activitate economicadesfasuratapermanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie safie inregistratasi autorizata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Autorizarea functionarii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu exonereazapersoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

 

 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora