Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:35

Art. 108

In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel:

a)      personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical si moasa care acorda servicii medicale;

b)      malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.

Art. 109

(1)   Pentru actele profesionale exercitate, raspunderea juridica a personalului medical poate fi angajata exclusiv pentru deciziile personale cu caracter medical ori pentru exercitarea personala defectuoasa a actelor medicale, neputand sa-i fie imputabila acestuia proasta sau defectuoasa organizare a activitatii, dotarea deficitara ori nefunctionalitatea ei, lipsa personalului medical amentatiei ori a dispozitivelor medicale din dotarea unitatii medicale, sau alte aspecte care tin de responsabilitatile unitatii medicale.

(2)   Raspunderea juridica a personalului medical este personala si proportionala cu gradul de vinovatie a fiecarei persoane implicate in decizia medicala ori exercitarea actului medical. Pentru activitatile medicale care impun lucrul echipa, raspundere revine sefului echipei numai in masura in care fapta de malpraxis este consecinta deciziei sale.

(3)   Pentru intreaga activitate desfasurata, unitatile medicale sunt obligate sa aiba incheiate asigurari de raspundere civila.

Art. 110

(1)   Unitatile medicale sunt obligate sa incheie contracte anuale de asigurare pentru raspunderea civila in domeniul medical pentru toata activitatea desfasurata si pentru intreg personalul medical angajat cu contract individual de munca.

(2)   Personalul medical din unitatea medicala asigurata poate incheia un contract de asigurare pentru raspundere civila in domeniul medical doar pentru activitatea medicala prestata in afara calitatii de angajat al unitatii medicale respective.

(3)   Unitatea medicala are drept de regres impotriva personalului medical vinovat (doar?) pentru faptele de malpraxis (dovedite ca fiind savarsite cu intentie?); pentru asigurarea acestui risc personalul medical va incheia o asigurare individuala obligatorie.

Art. 111

(1)   In sensul prezentei legii, prin unitate medicala se inteleg furnizorii de servicii medicale, unitati medicale cu sau fara personalitate juridica, precum si cabinetele infiintate potrivit legii ca forma liberala de exercitare a profesiilor medicale. Pentru unitatile medicale fara personalitate juridica asigurarea este incheiata de persoana juridica in structura sau subordinea careia functioneaza unitatea medicala.

(2)   Sunt asimilati unitatilor medicale personalul medical care isi exercita activitatea in regim independent in baza unor contracte de furnizare servicii medicale.

(3)   Unitatile medicale publice sau private, furnizoare de servicii medicale, si producatorii de echipamente si dispozitive medicale, substante medicamentoase si materiale sanitare raspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacientilor in activitatea de preventie, diagnostic si tratament, generate in mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor si dispozitivelor medicale, substantelor medicamentoase si materiale sanitare, in perioada de garantie/valabilitate, conform legislatiei in vigoare.

Art. 112

(1)   Prevederile Art.   se aplica in mod corespunzator si furnizorilor de servicii medicale sau nemedicale, subcontractate de catre unitatile medicale publice sau private furnizoare de servicii medicale, in cazul prejudiciilor aduse pacientilor in mod direct sau indirect, ca urmare a serviciilor prestate.

(2)   Furnizorii de utilitati catre unitatile medicale publice sau private furnizoare de servicii medicale raspund civil pentru prejudiciile cauzate pacientilor, generate de furnizarea necorespunzatoare a utilitatilor.

Art. 113

(1)   Acoperirea prejudiciului cauzat pacientilor de unitatea medicala se poate face, in mod amiabil, in conditiile prezentei legi, intre pacient si societatea de asigurare.

(2)   Procedura amiabila este obligatorie si prealabila actiunii judiciare.

Art. 114

In sensul prezentei legi, prejudiciul este rezultatul negativ patrimonial si moral care, in mod obiectiv si in conditiile date, putea fi evitat si care rezulta cu certitudine din vatamarea starii de sanatate sau a integritatii corporale a pacientului ca urmare serviciilor medicale furnizate de unitatea medicala sau a prezentei sale in unitatea medicala.

Art. 115

(1)   Pacientul care a fost prejudiciat se poate adresa cu o cerere de acoperire a prejudiciului catre unitatea medicala unde a fost furnizat medical.

(2)   Pentru minori cererea se face de catre reprezentantul legal.

Art. 116

(1)   Cererea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a)      numele si prenumele solicitantului;

b)      calitatea acestuia;

c)      domiciliul sau adresa de corespondenta;

d)      unitatea medicala unde a fost furnizat serviciul medical;

e)      serviciul respectiv serviciile medicale de care a beneficiat;

f)       data la care au fost furnizate serviciile medicale;

g)      aratarea prejudiciului pe care solicitantul considera ca l-a suferit;

h)      cuantumul prejudiciului, atat sub aspect patrimonial cat si moral;

i)        acordul pacientului sau a reprezentantului cu privire la accesul la datele personale cu caracter medical pe tot parcursul procedurii de solutionare a cererii;

j)        semnatura.

(2)   La cerere se vor anexa copiile inscrisurilor doveditoare inclusiv a calitatii.

(3)   Unitatea medicala sau societatea de asigurari pot solicita precizari suplimentare ori prezentarea pacientului la expertize de specialitate.

Art. 117

(1)   Unitatea medicala este obligata ca, in termen de maximum 10 zile de la primirea solicitarii sau completarea acesteia, sa comunice societatii de asigurari cu care are incheiat contractul de asigurare civila pentru malpraxis solicitarea primita si, la cere acesteia, orice date si informatii pe care le detine legate de furnizarea serviciului medical sau starea de sanatate a pacientului respectiv.

(2)   Concomitent cu transmiterea cererii prevazute la alinetaul 1, unitatea medicala va inainta societatii de asigurari un punct de vedere motivat, care va include si pozitia personalului medical fata de acuzatiile care eventual i se aduc, cu privire la posibila existenta sau inexistenta a actului de malpraxis si a existentei si intinderii prejudiciului.

Art. 118

(1)   In termen de maximum 30 zile de la comunicarea documentelor prevazute laArt.92, societatea de asigurari, impreuna cu unitatea medicala sunt obligate sa evalueze solicitarea pacientului sau a reprezentantului legal al acestuia si, dupa caz, sa decida acoperirea prejudiciul solicitat, sa faca o contraoferta solicitantului sau sa respinga motivat cererea de acoperire a prejudiciului.

(2)   Daca societatea de asigurari nu raspunde solicitantului in termenul prevazut la alineatul 1, cererea acestuia se considera ca fiind acceptata, iar societatea de asigurari este obligata ca in termen de maximum 30 de zile sa acopere prejudiciul revendicat sub sanctiunea unor penalitati de 0,1% pe zi intarziere din suma datorata.

Art. 119

(1)   Decizia societatii de asigurare se comunica solicitantului care va fi invitat, dupa caz, pentru incasarea valorii prejudiciului si stingerea litigiului sau pentru negocierea cuantumului acestuia si incheierea unei tranzactii.

(2)   Dupa comunicare deciziei de acoperire a prejudiciului solicitat, litigiul intre unitatea medicala, personalul medical si pacient se considera stins, iar societatea de asigurari este obligata sa plateasca valoarea prejudiciului in maximum 30 de zile data comunicarii deciziei.

(3)   Dupa comunicarea deciziei de acoperire a prejudiciului sau dupa incheierea tranzactiei prevazute la alineatul 1 sau a ori carei alte intelegeri cu privire la acoperirea prejudiciului, inceteaza raspunderea juridica a personalului medical daca fapta de malpraxis nu a fost savarsita din culpa, iar fapta de malpraxis nu a avut ca efect decesul pacientului.

Art. 120

Pe parcursul negocierii cuantumului prejudiciului, partile pot apela inclusiv la servicii de mediere.

Art. 121

(1)   Daca cererea de acoperire a prejudiciului este respinsa de catre societatea de asigurari sau daca negocierea cuantumului prejudiciului nu se finalizeaza in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii invitatiei pacientului la negocierea cuantumului prejudiciului, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia se poate adresa instantelor de judecata in vederea constarii existentei unei fapte de malpraxis medical, a unui prejudiciu, in sensul prezentei legi, stabilirea intinderii lui si obligarea societatii de asigurari la acoperirea prejudiciului.

(2)   Unitatea medicala poate interveni in litigiul dintre pacient si societatea de asigurari in conditiile Codului de Procedura Civila.

(3)   Pentru actiunile prevazute la alineatul 1, taxele de timbru si timbru judiciar sunt avansate de catre societatea de asigurari si, in final, suportate de partea care cade in pretentii.

Art. 122

(1)   Modul de incheiere a contractelor de asigurare pentru raspunderea civila in domeniul personalului medical al, drepturile beneficiarilor contractelor si obligatiile societatilor de asigurare se stabilesc printr-un Contractul – cadru elaborat si aprobat de catre Comisia Nationala de Supraveghere a Asigurarilor, Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si organizatiile reglementate in Codul profesiilor medicale din Romania.

(2)   Anual, pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii septembrie a fiecarui an, institutiile mentionate la alin(1) vor analiza si vor decide cu privire la modificare Contractului – cadru privind contractele de asigure pentru raspunderea civila in domeniul personalului medical sau elaborarea si aprobarea unui nou.

(3)   Elaborarea si adoptarea unui nou Contract – cadru privind contractele de asigure pentru raspunderea civila in domeniul medical se va face cel mai tarziu pana la intai noiembrie a fiecarui an.

(4)   Societatile de asigurari sunt obligate sa incheie contracte de asigurare de malpraxis pentru personalul medical al sau pentru furnizorii de servicii medicale atat in ceea ce priveste acoperirea prejudiciului patrimonial cat si a pejudiciului moral solicitat sau stabilit de catre instantele de judecata.

Art. 123

Contractul de asigurare se va negocia intre societatea de asigurari si beneficiarul asigurari in conditiile legii si ale Contractului-cadru prevazut la Art. xxx.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora