CAPITOLUL IV: Modul de stabilire a salariilor in primul an de aplicare a legii

Data: 10 ianuarie 2011   Ora: 18:28

Art. 29
(1)Aplicarea prevederilor prezentei legi in ceea ce priveste nivelul de salarizare pentru functiile prevazute in anexele prezentei legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva a salariilor de baza in plata, a soldelor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare.
(2)Salariile de baza, soldele functiilor de baza sau indemnizatiile lunare de incadrare rezultate prin majorari potrivit prevederilor alin. (1) nu vor depasi valoarea corespunzatoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform incadrarilor in grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00.

Art. 30
(1)Incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele functiilor de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere.
(2)Sporurile specifice pe categorii de personal si domenii de activitate sunt cele prevazute in cap. III si in anexele la prezenta lege.
(3)Reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009.
(4)La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reincadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate.
(5)In anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:
a)noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;
b)sporurile prevazute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.
(6)Pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mai regasesc in anexele la prezenta lege si nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele functiilor de baza sau, dupa caz, in indemnizatiile lunare de incadrare, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora.
(7)Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica in anul 2010.

Art. 31
Pentru personalul nou-incadrat pe functii in perioada de aplicare etapizata, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare.

Art. 32
Pentru personalul promovat in functii in perioada de aplicare etapizata, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare.

Art. 33
Personalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice in domeniu.

Art. 34
(1)Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2)Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3)Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
(4)Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

Art. 35
Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, pentru avansarea in gradatii, precum si pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.

Art. 36
(1)Persoanele care ocupa functii de conducere in institutiile si autoritatile publice care sunt supuse restructurarii vor fi trecute pe un post vacant in cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea conditiilor de vechime prevazute de lege.
(2)In cazul in care postul vacant este inferior postului aferent functiei de executie a persoanei care a ocupat functia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.
(3)In situatia in care in cadrul structurii organizatorice, aprobata potrivit legii, nu exista un post vacant, se transforma postul propriu al persoanei intr-o functie de executie, corespunzatoare studiilor si conditiilor de vechime ale acesteia.

Art. 37
(1)Conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2)Functionarii publici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.

Art. 38
In baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S).

Art. 39
Salariile de baza ale personalului contractual incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 40
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual, a indemnizatiilor si, dupa caz, a soldelor functiilor de baza la incadrarea, promovarea si avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora