CAPITOLUL III Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare si contractul de asigurare

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 12:00

SECTIUNEA 1 Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare - clauze obligatorii pentru protectia imprumutatilor

Art. 8. - La solicitarea unei oferte de credit, institutia autorizata are obligatia de a oferi gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare si un exemplar al proiectului contractului de credit.

Art. 9. - (1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu si urmatoarele informatii referitoare la costurile suportate de consumator:

a) valoarea totala a creditului;

b) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;

c) costul total al creditului;

d) durata contractului de credit;

e) valoarea totala platibila de consumator;

f) costurile aferente contractului de asigurare, in cazurile in care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat sa incheie un contract de asigurare.

(2) Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare nu va putea fi modificat decat in scris de catre parti, prin incheierea de acte aditionale.

 Art. 10. - (1) Suma creditului acordat poate fi exprimata in contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare in lei sau in valuta convertibila si va fi pusa la dispozitie imprumutatului esalonat ori integral.

(2) In cazul in care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar pentru investitii imobiliare vor fi efectuate in regie proprie de catre imprumutati, sumele de bani se vor disponibiliza acestora conform unui plan de finantare stabilit prin contract.

Art. 11. - Este interzisa acordarea de credite ipotecare pentru investitii imobiliare conditionata de acceptarea de catre client a altor servicii care nu au legatura cu operatiunea de creditare respectiva sau de vanzarea ori cumpararea de valori mobiliare emise de institutia autorizata care acorda creditul.

Art. 12. - Clauzele de exigibilitate inainte de termen, precum si cazurile in care urmeaza sa fie aplicabile aceste clauze trebuie prevazute in contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare intr-un articol distinct.

Art. 13. - (1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, in conditiile stabilite de parti prin contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.

(2) In caz de faliment, lichidare voluntara a creditorului ipotecar sau in alte cazuri de lichidare prevazute de lege, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit pentru investitii imobiliare.

Art. 14. - In cazul in care prin contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare s-a stabilit ca rata dobanzii sa fie variabila se vor aplica urmatoarele reguli:

a) variatia ratei dobanzii trebuie sa fie independenta de vointa creditorului ipotecar, raportata la fluctuatiile unor indici de referinta verificabili, mentionati in contract, sau la modificarile legislative care impun acest lucru;

b) contractul poate sa prevada ca rata dobanzii nu variaza decat atunci cand modificarea in sens crescator sau descrescator inregistreaza, fata de rata initiala a dobanzii, o diferenta minimala determinata;

c) Abrogat.

Art. 15. - In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii documentatiei de credit si constituirii ipotecii si garantiilor aferente. Creditorul ipotecar are obligatia de a insera in continutul contractului de credit clauze prin care sa aduca la cunostinta imprumutatului toate garantiile pe care intelege sa le incheie in numele si pe seama imprumutatului, precum si conditiile de angajare a acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a Contractele de asigurare obligatorii

Art. 16. - (1) In cazul ipotecarii unei constructii, imprumutatul va incheia un contract de asigurare acoperind toate riscurile aferente acesteia. Contractul de asigurare va fi incheiat si reinnoit astfel incat sa acopere intreaga durata de valabilitate a creditului.

(2) Drepturile asiguratului derivand din contractul de asigurare prevazut la alin. (1) vor fi cesionate in favoarea creditorului ipotecar pe toata perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.

(3) Opozabilitatea cesiunii fata de terti, cu exceptia asiguratorului, se face prin inscrierea acesteia la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, pe cheltuiala asiguratului.

(4) Opozabilitatea cesiunii fata de asigurator se realizeaza prin notificarea acestuia prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin intermediul executorilor bancari ori judecatoresti.

(5) Despagubirile incasate de creditorul ipotecar vor duce la stingerea creantei in urmatoarea ordine: dobanzile scadente si neachitate aferente capitalului imprumutat, suma ratelor de credit ramase de achitat, alte sume datorate de imprumutat creditorului ipotecar la data primirii despagubirii, in baza contractului de credit.

(6) Primele de asigurare vor fi achitate de imprumutat, urmand ca acesta sa prezinte creditorului ipotecar dovada platii acestora, la datele convenite in contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare.

Art. 17. - In cazul in care prin creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se finanteaza constructia, reabilitarea, consolidarea, extinderea unor imobile, creditorul ipotecar poate solicita imprumutatului sa incheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii investitiilor imobiliare pentru care s-a acordat creditul. Drepturile asiguratului derivand din contractul de asigurare prevazut mai sus vor fi cesionate in favoarea creditorului ipotecar.

Art. 18. - Contractele de asigurare prevazute la art. 16 si 17 se vor incheia cu o societate de asigurari, iar imprumutatorul nu va avea dreptul sa impuna imprumutatului un anumit asigurator.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora