CAPITOLUL I Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare. Definitii

Data: 28 ianuarie 2011   Ora: 11:50

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza regimul juridic al creditului ipotecar pentru investitii imobiliare.

(2) Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare poate fi acordat exclusiv de catre institutiile autorizate, cu respectarea conditiilor prezentei legi si a legilor speciale de constituire si functionare a acestora.

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) cesiune de creante ipotecare - operatiunea de investitii financiare care poate avea ca obiect transferul de creante ipotecare individuale sau de portofolii de creante ipotecare;

b) creante ipotecare - drepturile de creanta rezultand din contracte de credit ipotecar pentru investitii imobiliare;

c) credit ipotecar pentru investitii imobiliare - creditul acordat cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

1. este acordat in scopul efectuarii de investitii imobiliare cu destinatie locativa sau cu alta destinatie decat cea locativa ori in scopul rambursarii unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior;

2. acordarea creditului este garantata cel putin cu ipoteca asupra imobilului care face obiectul investitiei imobiliare pentru finantarea careia se acorda creditul, respectiv cu ipoteca asupra imobilului obiect al investitiei imobiliare pentru finantarea careia a fost anterior acordat un credit ipotecar pentru investitii imobiliare, a carui rambursare urmeaza a fi astfel finantata;

d) creditor ipotecar - titularul creantelor ipotecare;

e) imobil - constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie, care fac obiectul unei investitii imobiliare;

f) institutii autorizate - bancile universale si bancile de credit ipotecar, Agentia Nationala pentru Locuinte, societatile de credit ipotecar si orice alte entitati reglementate prin legi speciale sa acorde credite ipotecare pentru investitii imobiliare;

g) investitii imobiliare - investitiile avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin acte juridice cu titlu oneros, amenajarea unui imobil, viabilizarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea acestuia, dar fara a se limita la acestea;

h) costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, in cazul in care obtinerea creditului sau obtinerea acestuia potrivit clauzelor si conditiilor prezentate este conditionata de incheierea unui contract de servicii;

i) valoarea totala platibila de consumator - suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului pentru consumator;

j) valoarea totala a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozitie in baza unui contract de credit.

 CAPITOLUL I1

Garantarea creditului ipotecar pentru investitii imobiliare

Art. 3. - (1) Ipoteca constituita pentru garantarea creditului ipotecar pentru investitii imobiliare dureaza pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate in temeiul respectivului contract, dispozitiile art. 1785 si 1786 din Codul civil nefiind aplicabile.

(2) In cazul in care partile convin astfel, prin act in forma autentica ipoteca va putea fi transferata asupra unui alt imobil. Ipoteca asupra imobilului initial inceteaza de drept la data inscrierii noii ipoteci.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), rangul ipotecii transferate asupra noului imobil va fi determinat de data inscrierii noii ipoteci in cartea funciara.

(4) Dispozitiile prezentei legi raman aplicabile ipotecii transferate in conditiile alin. (2), precum si creditului garantat cu aceasta ipoteca.

Art. 31. - (1) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor constituite pentru garantarea creditelor ipotecare pentru investitii imobiliare acordate in conditiile prezentei legi.

(2) Ipoteca constituita in conditiile prezentei legi asupra unui bun viitor se intabuleaza in cartea funciara daca, in prealabil, a fost notata autorizatia de constructie.

(3) Rangul unei ipoteci asupra unei constructii viitoare va fi determinat de momentul inscrierii sale in cartea funciara.

(4) Daca ipoteca se constituie doar asupra constructiei, iar nu si asupra terenului aferent acesteia, in conditiile existentei unui drept de superficie legal constituit, obiectul ipotecii il constituie respectivul drept de superficie, respectiv dreptul de proprietate asupra constructiei, precum si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se afla constructia.

(5) Obiectul ipotecii cuprinde si servitutile existente asupra imobilului ipotecat.

Art. 4. - Dispozitiile art. 1722 din Codul civil se aplica numai in cazul in care formalitatile de publicitate prevazute de lege au fost indeplinite inainte de inscrierea ipotecii constituite in conditiile prezentei legi.

Art. 5. - (1) Pana la rambursarea integrala a creditului ipotecar pentru investitii imobiliare, imobilul ipotecat va putea fi instrainat numai cu acordul prealabil, in scris, al creditorului ipotecar. Acest acord va fi necesar in legatura cu fiecare instrainare determinata.

(2) Actele incheiate cu nerespectarea dispozitiilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.

(3) La inscrierea ipotecii aferente unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare, Biroul de carte funciara are obligatia de a nota din oficiu interdictia de instrainare prevazuta la alin. (1). 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora