Sectiunea II Indatoririle si raspunderile notarilor publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:58

Art. 36

Notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.

Art. 37

Notarul public nu poate absenta mai mult de 5 zile consecutiv, fara a asigura functionalitatea biroului sau, in conditiile legii.
In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. 1, Camera Notarilor Publici poate delega, dupa caz, un alt notar public pentru indeplinirea atributiilor notarului public absent, in conditiile prevazute de statutul uniunii.

Art. 38

Raspunderea civila a notarului public poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, atunci cand acesta a cauzat un prejudiciu.
Asigurarea de raspundere profesionala a notarului public se realizeaza prin casa de asigurari, constituita in acest scop.

Art. 39

Raspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru urmatoarele abateri: a) intarziere sau neglijenta in efectuarea lucrarilor; b) lipsa nejustificata de la birou; c) nerespectarea secretului profesional; d) comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.

Art. 40

Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director si se judeca de Consiliul de disciplina. Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie o cercetare prealabila, care se efectueaza de catre Colegiul director.
Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.
Consiliul de disciplina citeaza partile si pronunta o hotarare motivata, care se comunica acestora.
Impotriva hotararii partile pot face contestatie la Consiliul uniunii, in termen de 10 zile de la comunicare.
Hotararea Consiliului uniunii poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, civila sau de contencios administrativ, dupa caz.
Hotararea definitiva se comunica si Ministerului Justitiei. Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulament.

Art. 41

Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:
a) observatie scrisa;
b) amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei Notarilor Publici. Neachitarea in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii atrage suspendarea de drept a notarului public pana la achitarea sumei.
Hotararea definitiva constituie titlu executoriu;
c) suspendarea din functie pe o durata de maximum 6 luni;
d) excluderea din profesie.

Art. 42

In cazul in care impotriva notarului public s-a luat masura arestarii preventive, ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, va lua masura suspendarii din functie pana la solutionarea cauzei penale, potrivit legii.
Daca hotararea de condamnare a ramas definitiva si ea se refera la infractiunile prevazute de art. 23 lit. f) din lege, cu acea data ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a notarului public condamnat.
Sigiliul, registrele si lucrarile notarului public suspendat sau exclus vor fi depuse la Camera Notarilor Publici, sub luare de dovada.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora