Sectiunea I Organizarea si functionarea birourilor notarilor publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:50

Art. 14

Activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.
Prin asociere, notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual.
Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale.
Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si incetarea functiei notarilor publici se intocmesc de personalul de specialitate notariala din Ministerul Justitiei.

Art. 15

In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
Numarul de notari publici se actualizeaza anual de catre ministrul justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.
In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.

Art. 16

Notar public poate fi cel care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania si are capacitatea de exercitiu al drepturilor civile;
b) este licentiat in drept - stiinte juridice - sau doctor in drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucura de o buna reputatie;
e) cunoaste limba romana;
f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
g) a indeplinit timp de 2 ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau o alta functie de specialitate juridica si dovedeste cunostintele necesare functiei de notar public, prin promovarea unui concurs organizat, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi, de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici

Art. 17

Notarul public este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in baza cererii celui interesat si dupa ce face dovada indeplinirii cerintelor aratate la art. 16.

Art. 18

Inainte de a-si incepe activitatea, in termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la Curtea de apel in circumscriptia careia isi are sediul biroul de notar public. Pentru inregistrarea biroului, notarul public va prezenta sigiliul si specimenul de semnatura.
Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen.
Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1 atrage revocarea numirii notarului public.

Art. 19

Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18, notarul public va depune juramantul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a reprezentantilor acestora. Juramantul are urmatorul continut:

Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si credibilitate publica, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!

Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a notarului public.
Notarul public fara confesiune va depune juramantul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare.

Art. 20

Poate fi notar stagiar cel care:
a) indeplineste conditiile prevazute la art. 16 lit. a)-f);
b) este angajat intr-un birou de notar public;
c) se afla in perioada de stagiu pana la promovarea examenului de notar public.

Art. 21

Notarul public poate delega pe notarul stagiar sa indeplinesca urmatoarele atributii:
a) efectuarea lucrarilor de secretariat;
b) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
c) legalizarea semnaturii traducatorului;
d) darea de data certa a inscrisurilor prezentate de parti;
e) redactarea unor proiecte de inscrisuri cu continut juridic. Conditiile de incheiere a contractului de munca si formarea profesionala a notarului stagiar sunt in sarcina Camerei Notarilor Publici si se stabilesc prin statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 22

Examenul de notar public se sustine in fata unei comisii formate din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, reprezentantul Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate si doi notari publici cu pregatire si cu prestigiu profesional, desemnati in conditiile prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 23

Calitatea de notar public inceteaza:
a) la cerere;
b) prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;
c) prin desfiintarea biroului notarului public, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou de notar public, in termen de 6 luni;
d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;
e) in cazul vaditei sale incapacitati profesionale, constatata in urma unor inspectii repetate;
f) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni grave sau care aduce atingere prestigiului profesiei;
g) in cazul in care notarul public nu mai indeplineste conditiile prevazute de art. 16 lit. a), d) si f).
Incetarea calitatii de notar public se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei.

Art. 24

Exercitiul functiei de notar public se suspenda:
a) in caz de incompatibilitate;
b) in situatiile prevazute la art. 41 lit. c) si art. 42 din prezenta lege;
c) in caz de neachitare a obligatiilor banesti profesionale, dupa 6 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea debitului;
d) in caz de incapacitate temporara de munca.

Art. 25

Suspendarea se dispune de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
Incetarea suspendarii se poate dispune cu respectarea conditiei prevazute in alineatul precedent.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora