Sectiunea I Dispozitii comune

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:00

Art. 43

Toate actele notariale se indeplinesc la cerere. Inscrisurile redactate de parti sau, dupa caz, de reprezentantii lor legali sau conventionali vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul partilor.
Inscrisurile referitoare la actele notariale se redacteaza potrivit vointei partilor si in conditiile prevazute de lege. Inscrisurile vor fi redactate citet, ingrijit si fara prescurtari; mentiunile in cifre se vor inscrie si in litere, iar locurile goale se vor completa prin tragere de linii.
In cadrul lucrarilor de indeplinire a actelor notariale, notarul public stabileste identitatea, domiciliul si capacitatea partilor, in afara cazurilor in care se solicita dare de data certa, intocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultatii juridice notariale.

Art. 44

Inscrisurile pentru care legea prevede forma autentica vor fi redactate numai de notari publici, de avocatul partilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. Persoanele care au pregatire juridica superioara vor putea redacta inscrisurile in care figureaza ca parte, ele, sotii, ascendentii sau descendentii lor.
Consultatiile date de notarul public in domeniul juridic notarial sunt scrise sau verbale si se dau persoanelor fizice sau juridice, la solicitare sau pe baza de contract cu durata determinata.

Art. 45

Notarul public are obligatia sa desluseasca raporturile reale dintre parti cu privire la actul pe care vor sa-l incheie, sa verifice daca scopul pe care il urmaresc este in conformitate cu legea si sa le dea indrumarile necesare asupra efectelor lui juridice.
De asemenea, el trebuie sa ceara partilor, ori de cate ori este cazul, documentele justificative si autorizatiile necesare pentru incheierea actului sau, la cererea acestora, va putea obtine el insusi documentatia necesara.
Actele din care rezulta drepturi ce urmeaza a fi supuse publicitatii mobiliare sau imobiliare se vor comunica de indata, la locul unde se tine aceasta evidenta, de notarul public, care va face si demersurile necesare in numele titularilor pentru aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor de publicitate. Se excepteaza cazul in care partile interesate vor cere in scris sa indeplineasca ele insele formalitatile de mai sus.
In vederea indeplinirii obligatiilor ce-i revin potrivit alin. 2 si 3, notarul public va avea acces liber la birourile de publicitate mobiliara si imobiliara.
Notarul public nu poate refuza indeplinirea actului notarial solicitat decat in conditiile aratate la art. 6.

Art. 46

Organele de ordine publica vor acorda sprijin notarilor publici, in cazul in care acestia sunt impiedicati sa-si exercite atributiile. De asemenea, autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in cadrul atributiilor lor sa acorde notarilor publici concursul solicitat pentru indeplinirea actelor notariale.

Art. 47

Actele solicitate de parti si orice acte de procedura notariala se intocmesc in limba romana.
Cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sau persoanelor care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana li se acorda posibilitatea de a lua cunostinta de cuprinsul actului printr-un interpret. Functia de interpret poate fi indeplinita, in afara de notarul public, si de un angajat din cadrul biroului notarial, care cunoaste limba acelei persoane, precum si de traducatorii autorizati.
Actele redactate de parti si prezentate pentru efectuarea operatiunilor notariale vor fi in limba romana.
La cererea justificata a partilor, notarul public poate indeplini acte in legatura cu inscrisurile intocmite de parti intr-o alta limba decat cea romana, numai daca notarul instrumentator cunoaste limba in care sunt intocmite actele sau dupa ce a luat cunostinta de cuprinsul acestora prin interpret, caz in care un exemplar tradus in limba romana si semnat de cel ce a efectuat traducerea va fi atasat la dosar.
Inscrisurile destinate a fi traduse intr-o limba straina se vor redacta fie pe doua coloane, cuprinzand in prima coloana textul in limba romana, iar in cea de-a doua, textul in limba straina, fie in mod succesiv, mai intai textul in limba romana, continuandu-se cu textul in limba straina.

Art. 48

Actele notariale se indeplinesc la sediul biroului notarului public in timpul programului de serviciu cu publicul, afisat in mod corespunzator.
Un act notarial se poate indeplini in afara sediului biroului notarului public, in limitele circumscriptiei sale teritoriale, daca la incheierea lui este interesat un numar mai mare de persoane sau partea care-l solicita este impiedicata sa se prezinte, din motive temeinice, la sediul biroului.
In cazul in care intocmirea unui act notarial nu sufera amanare din motive obiective, acesta va putea fi indeplinit si in afara programului de lucru, la cererea partii interesate.

Art. 49

Indeplinirea actelor notariale, in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale, se constata prin incheiere, care va cuprinde:
a) sediul biroului notarial;
b) denumirea incheierii si numarul acesteia;
c) data indeplinirii actului notarial;
d) numele si prenumele notarului public;
e) locul unde s-a indeplinit actul notarial, in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial, precizandu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc;
f) numele sau denumirea partilor, domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana, reprezentate ori asistate, precum si modul in care li s-a constatat identitatea, cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri;
g) aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act;
h) constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre de parti;
i) mentiunea perceperii taxelor de timbru, a onorariului si cuantumul acestora;
j) semnatura notarului public;
k) sigiliul biroului notarului public.

Art. 50

Partile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public prin mentiunea in incheiere ca ele sunt cunoscute personal de acesta. In cazul in care notarul public nu cunoaste partile, este obligat sa se convinga de identitatea acestora, stabilita, dupa caz, prin:
a) acte de identitate sau legitimatii oficiale prevazute cu semnatura, stampila si fotografia posesorului;
b) atestarea avocatului care asista partea;
c) doi martori de identitate, cunoscuti personal de notarul public sau legitimati conform lit. a). Nu poate fi martor de identitate cel care:
a) nu a implinit 18 ani;
b) figureaza in act ca parte sau ca beneficiar;
c) din cauza unei deficiente psihice sau fizice nu este apt pentru dovedirea identitatii.

Art. 51

In situatia in care se refuza indeplinirea actului notarial, incheierea de respingere se va da numai daca partile staruie in cerere, dupa ce li s-a atras atentia ca actul solicitat este contrar legii sau bunelor moravuri. Incheierea va cuprinde si motivarea refuzului, calea de atac la judecatorie si termenul de exercitare.
Indeplinirea actului notarial poate fi respinsa si pentru urmatoarele motive:
a) solicitarea lucrarilor in afara orelor de lucru, cu exceptiile prevazute la art. 48 alin. 3;
b) neprezentarea documentatiei necesare sau prezentarea ei incompleta;
c) neplata taxelor si a onorariului stabilit;
d) imposibilitatea identificarii partilor sau lipsa lor de discernamant.

Art. 52

Incalcarea cerintelor prevazute la art. 49 lit. c), f), j) si k) se sanctioneaza cu nulitatea, iar a celorlalte cerinte cu anularea, in afara de cazul in care indeplinirea acestora rezulta din lucrarile actului.

Art. 53

Actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor.
Acordul partilor se prezuma daca, fiind legal citate, nu-si manifesta opunerea. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului.

Art. 54

Actele care au disparut fara a mai fi ramas un exemplar original se reconstituie la cerere, prin incheiere, pe baza acordului partilor sau, dupa caz, a succesorilor acestora. Reconstituirea se face la biroul notarului la care s-a intocmit actul.
In lipsa acordului partilor, reconstituirea actelor disparute se va face de judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a intocmit actul, in conformitate cu dispozitiile din Codul de procedura civila.
In cazul in care actul disparut a fost intocmit de alte institutii cu activitate notariala, reconstituirea se face de judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul institutia care a intocmit acel act sau se afla domiciliul ori sediul uneia dintre parti, dupa caz.

Art. 55

La cererea partii de a i se da un duplicat al actului original, biroul notarial care a intocmit acel act poate incuviinta eliberarea duplicatului. In acest scop, notarul public va cita partile sau, dupa caz, pe succesorii acestora.
In textul duplicatului se reproduc, cuvant cu cuvant, cuprinsul inscrisului, cat si al incheierii prin care s-a constatat intocmirea inscrisului original. In locul semnaturilor originale se mentioneaza numele de familie si prenumele fiecarui semnatar.
Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.

Art. 56

Notarul public nu poate indeplini acte notariale, sub sanctiunea nulitatii, daca:
a) in cauza sunt parti sau interesati in orice calitate, el, sotul, ascendentii si descendentii lor;
b) este reprezentantul legal ori imputernicitul unei parti care participa la procedura notariala.

Art. 57

In cazul in care, pentru valabilitatea in strainatate a actului notarial, este necesara supralegalizarea semnaturii si sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe si misiunea diplomatica sau oficiul consular din Romania ale statului in care actul urmeaza a fi folosit, notarul public va pune in vedere partii obligatia indeplinirii acestei cerinte.
Birourile notariale nu pot lua in considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decat daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din acest stat sau de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei.
In cazul in care prin conventii internationale la care Romania este parte se prevede altfel, se aplica acele conventii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora