Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:10

Art. 66
(1) La cerere, executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit art. 69 alin. (4) au o vechime in aceasta activitate de cel putin 2 ani, precum si cei care au o vechime de peste 2 ani in functii de specialitate juridica indiferent de vechimea in activitatea de executor judecatoresc, vor fi numiti executori judecatoresti, cu respectarea dispozitiilor art. 15 lit. a), b), d), e) si f).
(2) Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*) pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, pot fi transferati in interesul serviciului in alte functii din sistemul justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege.
(3) Executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit dispozitiilor prezentei legi nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecatoresti, ca executori judecatoresti stagiari in cadrul unui birou din circumscriptia teritoriala a acestora.
---------------
*) Alineatul (2) a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 540/2001.

Art. 67
Sumele provenind din impozitele incasate din onorariile executorilor judecatoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, in conditiile si cu destinatia prevazute de lege, pentru taxele judiciare de timbru.

Art. 68
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare la 90 de zile de la aceasta data.
(2) Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi**) va fi adoptat de Ministerul Justitiei in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
--------------
**) A se vedea asteriscul corespunzator art. 21 alin. (2).

Art. 69
(1) In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi***) executorii judecatoresti vor proceda la constituirea camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
(2) In termen de 30 de zile de la constituirea camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecatoresc.
(3) Statutul prevazut la alin. (2) se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Executorii judecatoresti isi vor incepe activitatea in birouri, conform prezentei legi, dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.
----------
***) Alineatul (1) a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobata prin Legea nr. 360/2001.

Art. 70
(1) La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 69 alin. (4) birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii si tribunale isi inceteaza activitatea.
(2) Dosarele de executare silita aflate in curs de solutionare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti potrivit dispozitiilor prezentei legi vor fi repartizate intre birourile constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9. O copie de pe dosar se pastreaza sau, dupa caz, se trimite de catre judecatorul delegat la instanta de executare competenta.
(3) In cazul in care doua sau mai multe birouri de executori judecatoresti sunt deopotriva competente sa preia dosarele prevazute la alin. (2), judecatorul delegat va proceda dupa cum urmeaza: a) repartizarea se face biroului executorului judecatoresc
care a indeplinit acte de executare in acel dosar, cu exceptia cazului in care creditorul manifesta alta optiune;
b) cand repartizarea nu este posibila potrivit lit. a), aceasta se face in mod echitabil intre birourile competente.
(4) Actele de executare indeplinite inainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) si (3), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data efectuarii lor, raman valabile.

Art. 71
Refuzul executorului judecatoresc de a prelua dosarele repartizate de catre judecatorul delegat si de a indeplini actele de procedura privind executarea silita in conditiile si la termenele stabilite de lege constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 49 lit. d), daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.

Art. 72
Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Art. 73
La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 69 alin. (4) se abroga prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecatoresti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti****), republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
----------
****) Abrogata ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora