Capitolul V - Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:09

Art. 52
(1) Executarea silita si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecatoresc se indeplinesc la cerere, daca legea nu dispune altfel.
(2) Toate actele efectuate de executorul judecatoresc se redacteaza in limba romana.
(3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana au dreptul sa ia cunostinta de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducator.

Art. 53
(1) In indeplinirea atributiilor lor executorii judecatoresti intocmesc procese-verbale, daca prin lege nu se dispune altfel.
(2) Un exemplar al proceselor-verbale intocmite ramane la executor, iar celelalte exemplare se comunica instantei de executare si celor interesati, dupa caz.
(3) La cerere, in termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele intocmite in indeplinirea atributiilor sale oricarei persoane care justifica un interes.

Art. 54
Executorul judecatoresc isi indeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum si ale Codului de procedura civila si ale altor legi aplicabile in materie.

Art. 55
(1) Actele privind executarea silita se indeplinesc la sediul biroului executorului judecatoresc, in timpul programului de lucru afisat in mod corespunzator sau la locul efectuarii executarii.
(2) In cazul in care intocmirea unui act nu sufera amanare din motive obiective, acesta va putea fi indeplinit si in afara programului de lucru.

Art. 56
(1) Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie in cererea de indeplinire a actului, in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.
(2) In cazul refuzului nejustificat de intocmire a unui act partea interesata poate introduce plangere in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc.
(3) Judecarea plangerii se face cu citarea partilor. In cazul admiterii plangerii instanta indica in hotarare modul in care trebuie intocmit actul.
(4) Hotararea judecatoriei este supusa recursului.
(5) Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramase irevocabile.
(6) Nerespectarea, cu rea-credinta, de catre executorul judecatoresc a obligatiei stabilite in alin. (5) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita din culpa, cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 57
Actele indeplinite de executorii judecatoresti, care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite, vor fi indreptate sau completate de catre acestia, la cerere sau din oficiu, cu citarea partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Cererea de indreptare a erorii materiale sau de completare se va solutiona de urgenta. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului.

Art. 58
(1) La cererea partii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecatoresc care a intocmit acel act va elibera duplicatul in termen de cel mult 5 zile.
(2) In textul duplicatului se reproduce, cuvant cu cuvant, cuprinsul actului. In locul semnaturilor originale se mentioneaza numele si prenumele fiecarui semnatar.
(3) Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.

Art. 59
In cazul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecatoresc si client sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului. Remiterea de catre client a inscrisului original constatator al creantei constituie mandat de incasare a acesteia.

Art. 60
(1) Actele executorilor judecatoresti sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente.
(2) Activitatea executorilor judecatoresti este supusa controlului profesional, in conditiile prezentei legi.

Art. 61
Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

Art. 62
(1) Controlul profesional se exercita de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere, si va avea in vedere:
a) organizarea si functionarea camerelor executorilor judecatoresti si a birourilor executorilor judecatoresti;
b) calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti;
c) comportarea executorilor judecatoresti in raporturile de serviciu, cu autoritatile publice si cu persoanele fizice si juridice.
(2) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti exercitarea controlului prevazut la alin. (1) lit. b) si c) in circumscriptia sa.

Art. 63
(1) Biroul executorului judecatoresc va avea arhiva si registratura proprii.
(2) Arhiva activitatii executorilor judecatoresti este proprietatea statului, se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii.
(3) Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfasurare a activitatii executorului judecatoresc.

Art. 64
Activitatea de arhiva si de secretariat a birourilor executorilor judecatoresti se reglementeaza prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 65
Birourile de executori judecatoresti trebuie sa tina evidenta financiar-contabila, potrivit legii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora