Capitolul III - Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

Data: 25 ianuarie 2012   Ora: 16:04

Sectiunea 1 - Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecatoresti

Art. 12
(1) Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.
(2) Prin asocierea in cadrul unei societati profesionale executorul judecatoresc nu isi pierde dreptul la biroul individual.
(3) Executorul judecatoresc sau executorii judecatoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecatoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar pentru desfasurarea activitatii biroului.

Art. 13
(1) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, intocmeste evidenta birourilor de executori judecatoresti si lucrarile privind numirea si incetarea functiei de executor judecatoresc.
(2) Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor, in asa fel incat la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un executor judecatoresc. Numarul executorilor judecatoresti din circumscriptia unei instante nu va fi mai mic de 3. De asemenea, la stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat.

Art. 14
In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta se intinde pe tot cuprinsul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla judecatoria.

Art. 15
Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) are capacitatea deplina de exercitiu;
c) este licentiata in drept;
d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
e) cunoaste limba romana;
f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
g) a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de definitivat sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul sau examenul de admitere in profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu conditia sa fi promovat examenul de definitivat in profesia din care provin.

Art. 16

(1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, in circumscriptia unei judecatorii, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.
(2) Tabloul executorilor judecatoresti se intocmeste si se actualizeaza anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Tabloul executorilor judecatoresti se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite instantelor judecatoresti.

Art. 17
(1) In termen de 90 de zile de la numirea in functie, fiecare executor judecatoresc este obligat sa isi inregistreze numirea la curtea de apel in a carei circumscriptie isi are biroul individual sau constituit in asociere. Pentru aceasta inregistrare, executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura personale.
(2) Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen.
(3) Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) atrage de drept revocarea din functie a executorului judecatoresc.

Art. 18
(1) Dupa numirea in functie executorul judecatoresc va depune juramantul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau a reprezentantilor acestora.
(2) Juramantul are urmatorul continut:
„Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si probitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”
(3) Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a executorului judecatoresc. Executorul judecatoresc fara confesiune va depune juramantul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare.
(4) La depunerea juramantului se incheie un proces-verbal in doua exemplare, semnate de persoanele mentionate la alin. (1) si de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se pastreaza la grefa curtii de apel si celalalt exemplar se inmaneaza executorului judecatoresc respectiv.
(5) Executorii judecatoresti intra in exercitiul functiunii numai dupa depunerea juramantului.

Art. 19
Poate fi executor judecatoresc stagiar cel care:
a) indeplineste conditiile cerute la art. 15 lit. a)—f);
b) a promovat concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei;
c) se afla in perioada de stagiu, pana la promovarea examenului de capacitate;
d) este angajat intr-un birou de executor judecatoresc.

Art. 20
(1) Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei.
(2) Data si locul de desfasurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Art. 21
(1) Concu
rsul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc si examenul de definitivat se vor desfasura in fata unei comisii din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din invatamantul superior de specialitate.
(2) Conditiile de desfasurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi *), aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
-------------------
*) A se vedea Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22
(1) Executorul judecatoresc este obligat sa incheie contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar si sa asigure formarea profesionala a acestuia.
(2) Executorul judecatoresc poate delega executorul judecatoresc stagiar sa indeplineasca atributiile prevazute la art. 7 lit. a)—e).
(3) Verificarea formarii profesionale si a conditiilor de incheiere a contractului individual de munca al executorului judecatoresc stagiar este in sarcina Camerei executorilor judecatoresti si se stabileste prin Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti*).
-------------
*) A se vedea Hotararea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 23
(1) Calitatea de executor judecatoresc inceteaza:
a) la cerere;
b) prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;
c) prin desfiintarea biroului executorului judecatoresc, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou, in termen de 6 luni;
d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;
e) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei;
f) in cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale, exprimata si prin anularea sau desfiintarea irevocabila de catre instanta de judecata a unui numar de executari silite reprezentand 10% din dosarele de executare instrumentate sau a unor acte de executare intocmite in cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate intr-un an calendaristic;
g) in cazul in care executorul judecatoresc nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f);
h) prin deces.
(2) Incetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu.

Art. 24
Exercitiul functiei de executor judecatoresc se suspenda:
a) in situatiile prevazute la art. 49 lit. d) si la art. 50 alin. (1);
b) in cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 42, precum si in cazul interdictiilor prevazute de lege;
c) in caz de neplata a contributiilor banesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea lor integrala;
d) in caz de incapacitate temporara de munca;
e) la cererea executorului judecatoresc, pentru motive intemeiate.

Art. 25

(1) In cazurile prevazute la art. 24 lit. a), b) si c) suspendarea se dispune de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
(2) In cazul prevazut la art. 24 lit. d) executorul judecatoresc are obligatia de a informa de indata Camera executorilor judecatoresti din care face parte, care va solicita ministrului justitiei sa ia act de aceasta imprejurare.
(3) In cazul prevazut la art. 24 lit. e) suspendarea se aproba de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
(4) Suspendarea inceteaza daca au disparut imprejurarile care au determinat-o, dispozitiile privind luarea masurii fiind aplicabile in mod corespunzator.

Sectiunea 2 - Camera executorilor judecatoresti

Art. 26
(1) In circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica.
(2) Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

Art. 27
(1) Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3—7 membri.
(2) Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generala a executorilor judecatoresti, pentru o perioada de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecatoresti.
(3) Presedintele colegiului director reprezinta Camera executorilor judecatoresti in raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusa o indemnizatie al carei cuantum este stabilit de adunarea generala.
(4) Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si structura stabilite de adunarea generala.

Art. 28
Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti are urmatoarele atributii principale:
a) rezolva plangerile partilor impotriva executorilor judecatoresti si executorilor judecatoresti stagiari, luand masurile corespunzatoare, pe care le aduce la cunostinta Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;
b) deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata de cel mult 6 luni, un executor judecatoresc pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecatoresc, cu incunostintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a presedintelui curtii de apel in a carei circumscriptie urmeaza sa isi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetata decat dupa un an, in afara cazului in care executorul judecatoresc delegat isi da acordul;
c) informeaza Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti si asupra necesarului de executori judecatoresti si executori judecatoresti stagiari;
d) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a executorilor judecatoresti;
e) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecatoresti si a contributiei membrilor sai;
f) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul executorilor judecatoresti si asigura difuzarea acestuia;
g) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Sectiunea 3 - Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

Art. 29
(1) Executorii judecatoresti din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti numiti potrivit art. 16.
(2) Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele.
(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecatoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
(4) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se intruneste anual la convocarea consiliului acesteia.

Art. 30
(1) Convocarea Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se face in termen de 7 zile de la data hotararii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si se va tine in termen de cel putin o luna si de cel mult doua luni de la data convocarii. Camerele executorilor judecatoresti vor fi instiintate in scris si prin publicarea intr-un ziar central. Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul lor si la instantele judecatoresti din circumscriptia in care functioneaza.
(2) Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa isi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile inainte de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
(3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(4) In cazul in care nu se realizeaza cvorumul cerut la alin. (3) se face o noua convocare a Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti in aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici atunci nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se amana din nou si va fi reconvocat de fiecare data pana la realizarea cvorumului prevazut in prezentul alineat.

Art. 31
(1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor executorilor judecatoresti sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti.
(2) Convocarea congresului extraordinar se face in termen de 7 zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art. 30 alin. (4).
(3) Congresul extraordinar se va tine in cel mult 30 de zile de la data convocarii.

Art. 32

(1) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si pe cel al Casei de asigurari;
b) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si alte organe stabilite prin statut;
c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurari;
d) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, fiecare Camera a executorilor judecatoresti avand dreptul la cate un reprezentant;
e) analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;
f) aproba bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Casei de asigurari;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.
(2) Hotararile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

Art. 33
(1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de catre Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti presedintele si 2 vicepresedinti.
(2) Presedintele reprezinta Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Art. 34
Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti indeplineste urmatoarele atributii:
a) solicita ministrului justitiei suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;
b) aproba cotele de contributie ale birourilor executorilor judecatoresti la Camera executorilor judecatoresti, precum si pe cele ale Camerelor executorilor judecatoresti la Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, potrivit statutului acesteia;
c) propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a concursului sau examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de definitivat;
d) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

Art. 35

(1) In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti va infiinta si va administra, in termen de cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite, ce va functiona ca un sistem informatic prin intermediul caruia toti executorii judecatoresti vor efectua publicitatea la nivel national a vanzarii bunurilor mobile cu valoare mai mare de 2.000 de lei si a bunurilor imobile aflate in procedura de executare silita. Prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va fi stabilita procedura de implementare a sistemului si de raportare a datelor.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora