TITLUL IV STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC CAPITOLUL I STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Data: 12 ianuarie 2011   Ora: 11:32

Sectiunea 1 Dispozitii generale

Art. 232. - Statutul reglementeaza:
a)    functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile specifice personalului didactic si didactic auxiliar, precum si ale celui de conducere, de indrumare si de control;
b)    formarea initiala si continua a personalului didactic si a personalului de conducere, de indrumare si de control;
c)    conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si a functiilor didactice, didactice auxiliare, a functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si conditiile si modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii, de incetare a activitatii si de pensionare a personalului didactic si didactic auxiliar;
d)    criteriile de normare, de acordare a distinctiilor si de aplicare a sanctiunilor.

Art. 233. -(1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de invatamant responsabile cu instruirea si educatia.
(2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei.
Art. 234. - (1) incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica auxiliara, precum si intr-o functie de conducere, de indrumare si de control sunt conditionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, impreuna cu Ministerul Sanatatii. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica sunt stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii.
(2)    Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de indrumare si de control, care se considera nedreptatit, poate solicita o expertiza a capacitatii de munca.
(3)    Nu pot ocupa functiile prevazute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.
(4)    in situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, conducerea unitatii sau a institutiei de invatamant poate solicita, cu acordul consiliului de administratie, un nou examen medical complet. Aceeasi prevedere se aplica, in mod similar, functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului din unitatile conexe invatamantului.
(5)    Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de indrumare si de control in invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, cum sunt:
    prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activitati comerciale in incinta unitatii de invatamant sau in zona limitrofa;
    comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;
c) practicarea, in public, a unor activitati cu componenta lubrica sau altele care implica exhibarea, in maniera obscena, a corpului.

Art. 235. - Pentru institutiile de invatamant militar si invatamant de informatii, ordine publica si securitate nationala, se prevad urmatoarele:
a)    aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de informatii, ordine publica si securitate nationala se face prin ordine, regulamente si instructiuni proprii;
b)    personalul didactic militar/de informatii, ordine publica si securitate nationala si civil se constituie din personalul prevazut in prezenta lege si din corpul instructorilor militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala;
c)    personalul didactic militar/de informatii, ordine publica si securitate nationala are drepturile si indatoririle care decurg din prezenta lege si din calitatea de cadru militar in activitate, respectiv de functionar public cu statut special;
d)    pentru functiile didactice aferente corpului instructorilor militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala, conditiile care se cer pentru ocuparea acestora, precum si normele didactice, competentele si responsabilitatile se stabilesc prin instructiuni proprii;
e)    perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza conform prevederilor prezentei legi si reglementarilor specific militare/de informatii, ordine publica si securitate nationala;
f)    personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala, poate obtine definitivarea in invatamant si gradele didactice, in conditiile stabilite de prezenta lege.

Sectiunea a 2-a Formarea initiala si continua. Cariera didactica

Art. 236. - (1) Formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar cuprinde:
a)    formarea initiala, teoretica, in specialitate, realizata prin universitati, in cadrul unor programe acreditate potrivit legii;
b)    master didactic cu durata de 2 ani;
c)    stagiul practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, sub coordonarea unui profesor mentor.
(2)    Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara se realizeaza prin liceele pedagogice.
(3)    Pentru a obtine alta specializare, absolventii studiilor de licenta pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma de licenta. Acest modul poate fi urmat in paralel cu masterul didactic sau dupa finalizarea acestuia.

Art. 237. - (1) in calitatea sa de principal finantator, pe baza analizei nevoilor de formare din sistem, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului stabileste reperele curriculare si calificarile de formare initiala teoretica in specialitate a personalului didactic.
(2) Programele de formare initiala teoretica in specialitate si psihopedagogica sunt acreditate si evaluate periodic de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin intermediul ARAC1S sau a altor organisme abilitate, potrivit legii.

Art. 238. - (1) Studentii si absolventii de invatamant superior care opteaza pentru profesiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani.
(2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale pentru functiile didactice, se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se acrediteaza conform legii.
(3)    Studentii care frecventeaza cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului intr-o institutie publica pot beneficia de burse de studiu finantate de la bugetul de stat.
(4)    Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant.
(5)    Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(6)    Absolventilor masterului didactic li se elibereaza diploma de master didactic in domeniul programului de licenta.
(7)    Planurile de invatamant ale studiilor de licenta in specialitatea pedagogia invatamantului primar si prescolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 239. - (1) inscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevazut la art. 236 alin. (1) lit. c) este conditionata de obtinerea diplomei de licenta si a diplomei de master didactic.
(2)    in vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o retea permanenta de unitati de invatamant, in baza unor acorduri-cadru incheiate intre unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala si inspectoratele scolare, in conditii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3)    Pe baza acestor acorduri-cadru, unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala incheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani scolari cu unitatile de invatamant din reteaua prevazuta la alin. (2) pentru stabilirea conditiilor de organizare si desfasurare a stagiilor practice.
(4)    Unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala pot realiza independent parteneriate cu institutii ofertante de servicii in domeniu - centre de consiliere, cluburi si palate ale copiilor, centre logopedice si organizatii nonguvernamentale.
(5)    Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu in strainatate in cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicata formarii initiale a profesorilor - perioada certificata prin documentul Europass Mobilitate.

Art. 240. - (1) Ocuparea unei functii didactice, pentru perioada stagiului practic cu durata de un an scolar, se realizeaza prin:
a)    concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate;
b)    repartizare de catre inspectoratul scolar judetean/municipiului Bucuresti pe posturile ramase neocupate in urma concursului.
(2) Persoanelor aflate in perioada stagiului practic cu durata de un an scolar li se aplica, in mod corespunzator functiei didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, precum si toate celelalte prevederi corespunzatoare din legislatia in vigoare.

Art. 241. - (1) Examenul national de definitivare in invatamant este organizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si cuprinde:
a)    etapa 1, eliminatorie - realizata de catre inspectoratele scolare in perioada stagiului practic cu durata de un an scolar si consta in evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de invatamant, evaluarea portofoliului profesional personal si in sustinerea a cel putin doua inspectii la clasa;
b)    etapa a Il-a, finala - realizata la finalizarea stagiului practic cu durata de un an scolar si consta intr-o examinare scrisa, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate in parte.
(2) Cadrele didactice care promoveaza examenul de definitivat dobandesc titlul de profesor cu drept de practica in invatamantul preuniversitar.
(3)    Cadrelor didactice angajate cu contract de munca pe o perioada determinata, care au promovat examenul de definitivare in invatamant, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(a), prin hotararea consiliului de administratie din unitatea de invatamant respectiva, in conditiile legii.
(4)    Persoanele care nu promoveaza examenul de definitivare in invatamant pot participa la cel mult doua alte sesiuni ale acestui examen, in conditiile reluarii de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica cu durata de un an scolar.
(5)    Stagiul de practica cu durata de un an scolar si examenul de definitivare in invatamant pot fi reluate, in conditiile legii, intr-un interval de timp care nu depaseste 5 ani de la inceperea primului stagiu de practica.
(6)    Persoanele care nu promoveaza examenul de definitivare in invatamant, in conditiile prezentului articol, pot fi angajate in sistemul national de invatamant preuniversitar numai pe perioada determinata, cu statut de profesor debutant.

Art. 242. - (1) Formarea continua a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera.
(2)    Evolutia in cariera se realizeaza prin gradul didactic 11 si gradul didactic 1, examene de certificare a diferitelor niveluri de competenta-
(3)    Probele de examen, tematica, bibliografia, precum si procedura de organizare si desfasurare a examenelor pentru obtinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4)    Gradul didactic II se obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant, prin promovarea urmatoarelor probe:
    o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente esalonate pe parcursul celor 4 ani;
    un test din metodica specialitatii, cu abordari interdisciplinare si de creativitate, elaborat pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate in parte;
    o proba orala de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care cuprinde si elemente de psihologie si de sociologie educationala.
(5)    Gradul didactic I se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin promovarea urmatoarelor probe:
    un colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate in parte;
    o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;
    elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice, sub indrumarea unui conducator stiintific stabilit de institutia cu competente in domeniu;
    sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, in fata comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(6)    in caz de nepromovare, examenele pentru obtinerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel putin 2 ani scolari.
(7)    Personalului didactic incadrat in invatamantul preuniversitar, care indeplineste conditiile de formare initiala si care a obtinut titlul stiintific de doctor, i se acorda gradul didactic 1, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(8)    Personalul didactic care a obtinut definitivarea in invatamant sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, dupa caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fata de perioada prevazuta de prezenta lege.
(9) in cazul in care profesorii au dobandit doua sau mai multe specialitati, definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I obtinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialitatile dobandite prin studii.
(10.) Gradele didactice se acorda prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art, 243. - (1) Personalul didactic care a obtinut gradul didactic 1, cu performante deosebite in activitatea didactica si manageriala, poate dobandi titlul de profesor-emerit in sistemul de invatamant preuniversitar, acordat in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Persoana care dobandeste titlul de profesor-emerit beneficiaza de:
    prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimtit de unitatile de invatamant implicate;
    calitatea de mentor pentru formarea continua a cadrelor didactice;
    prioritate la ocuparea posturilor didactice in conditii de medii egale;
    acordarea unui premiu anual in bani din fondurile programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
    delegare de catre inspectoratele scolare pentru rezolvarea atributiilor acestora in teritoriu.

Art. 244. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului stabileste obiectivele si coordoneaza formarea continua a personalului didactic la nivel de sistem de invatamant preuniversitar, in conformitate cu strategiile si politicile nationale.
(2)    Unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele si formarea continua, inclusiv prin conversie profesionala, pentru angajatii proprii.
(3)    Acreditarea si evaluarea periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, metodologia-cadru de organizare si desfasurare a formarii continue sunt realizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin directiile de specialitate.
(4)    Casele corpului didactic sunt centre de resurse si asistenta educationala si manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare si se pot acredita ca furnizori de formare continua.
(5)    Dezvoltarea profesionala a personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control si recalificarea profesionala sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesiunea didactica, standarde de calitate si competente profesionale si au urmatoarele finalitati generale:
a)    actualizarea si dezvoltarea competentelor in domeniul de specializare corespunzator functiei didactice ocupate, precum si in domeniul psihopedagogie si metodic;
b)    dezvoltarea competentelor pentru evolutia in cariera didactica, prin sistemul de pregatire si obtinere a gradelor didactice;
c)    dobandirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, de indrumare si de control;
d)    dobandirea de noi competente, prin programe de conversie pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale;
e)    dobandirea unor competente complementare prin care se extinde categoria de activitati ce pot fi prestate in activitatea curenta, cum ar fi predarea asistata de calculator, predarea in limbi straine, consilierea educationala si orientarea in cariera, educatia adultilor si altele;
f)    dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind organizarea, conducerea si imbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati si altele.
(6) Descrierea competentelor mentionate, precum si a modalitatilor de evaluare si certificare a acestora in cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizeaza prin metodologia formarii continue a personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

art. 245. - (1) Pentru personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control, formarea continua este un drept si o obligatie.
(2)    Organizarea, desfasurarea, evaluarea si finantarea activitatilor de formare continua se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3)    Formarea continua a personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control se realizeaza in functie de evolutiile din domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv in ceea ce priveste curriculumul national, precum si in functie de interesele si nevoile personale de dezvoltare.
(4)    Obtinerea prin studiile corespunzatoare a unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta, se considera formare continua.
(5)    Pe langa una sau mai multe specializari, cadrele didactice pot dobandi competente didactice pentru disciplinele din acelasi domeniu fundamentat cu domeniul licentei, prin programe de formare stabilite prin hotarare a Guvernului.
(6)    Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
(7)    Programele de conversie profesionala intra in atributiile institutiilor de invatamant superior si se desfasoara in baza unor norme metodologice specifice.
(8)    Evaluarea si validarea achizitiilor dobandite de personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control prin diferite programe si forme de organizare a formarii continue se realizeaza pe baza sistemului de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 246. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului infiinteaza corpul national de experti in management educational, constituit in urma selectiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare in domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile.
(2)    Procedura si criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3)    Pot ocupa functii de conducere, de indrumare si de control in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti in management educational.

Sectiunea a 3-a Functiile didactice si didactice auxiliare. Conditii de ocupare

Art. 247. - Functiile didactice sunt:
a)    in educatia anteprescolara: educator-puericultor - se normeaza cate un post pentru fiecare grupa de copii; in institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture;
b)    in invatamantul prescolar: profesor pentru invatamant prescolar - se normeaza cate un post pentru fiecare grupa de copii; in institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture;
c)    in invatamantul primar: profesor pentru invatamant primar - se normeaza cate un post pentru fiecare clasa de elevi;
d)    in invatamantul gimnazial si liceal: profesor;
e)    in invatamantul prescolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupa sau clasa se normeaza cadre didactice conform specificului fiecarei alternative educationale;
f)    in invatamantul special si in comisiile de expertiza complexa: profesor itinerant si de sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoza si kinetoterapeut - se normeaza cate un post la fiecare grupa/clasa; profesor, profesor de educatie speciala;
g)    in centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier scolar;
h)    in centrele logopedice interscolare si in cabinetele scolare: profesor-logoped, cu calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie;
i)    in casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesionala;
j) in cluburile sportive scolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;
k) pentru realizarea de activitati extrascolare: profesor;
1) in unitatile de invatamant, pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;
m) in centrele de documentare si informare: profesor documentarist;
n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la alta scoala, personalul didactic pensionat platit in regim de plata cu ora sau specialisti consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare. Personalul didactic asociat este luat in considerare la indeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unitatii scolare.

Art. 248. - (1) Pentru ocuparea functiilor didactice este necesara efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, sub indrumarea unui profesor mentor si trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii minime de studii:
a)    absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta in profilul postului;
b)    absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.
(2)    in vederea efectuarii stagiilor de practica pentru ocuparea unei functii didactice la nivelul inspectoratelor scolare judetene/municipiului Bucuresti se constituie corpul profesorilor mentori in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3)    Cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor si care au dobandit formal, nonformal sau informai competente profesionale pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, indeplinesc conditia pentru ocuparea functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, respectiv, profesor antrenor, in baza unei metodologii de recunoastere si echivalare elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4)    Absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente incadrati in invatamantul prescolar si primar, care, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenta, li se considera indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar.
(5)    Pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul special trebuie indeplinite in mod corespunzator conditiile prevazute la alin. (1), iar pentru alte specializari decat cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(6)    Pentru ocuparea functiei de antrenor in cluburile sportive scolare, in palatele si in cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diploma a unui liceu si a unei scoli de antrenori ori a unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil, cu specializarea in ramura de sport respectiva.

Art. 249. - Personalul didactic auxiliar este format din:
a)    bibliotecar, documentarist, redactor;
b)    informatician;
c)    laborant;
d)    tehnician;
e)    pedagog scolar;
f)    instructor de educatie extrascolara;
g)    asistent social;
h)    corepetitor;
i)    mediator scolar;
j) secretar;
k) administrator financiar (contabil);
1) instructor-animator;
m) administrator de patrimoniu.

Art. 250. - Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii:
a)    pentru functia de bibliotecar, de documentarist si de redactor - absolvirea, cu examen de diploma a unei institutii de invatamant, sectia de biblioteconomie sau a altor institutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor si absolventi ai invatamantului postliceal sau liceal cu diploma in domeniu/absolvirea cu examen de diploma a unei institutii de invatamant, sectia de biblioteconomie, sau a altor institutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor si alti absolventi ai invatamantului superior, postliceal sau liceal cu diploma, pe perioada determinata, daca au urmat un curs de initiere in domeniu;
b)    pentru functia de informatician - absolvirea, cu diploma, a unei institutii de invatamant superior sau a unei unitati de invatamant preuniversitar de profil;
c)    pentru functia de laborant - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior, a unei scoli postliceale sau a liceului, in domeniu;
d)    tehnician - absolvirea unei scoli postliceale sau a liceului, in domeniu/absolvirea cu examen de diploma, in profilul postului, a unei scoli postliceale sau a liceului, urmata de un curs de initiere in domeniu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;
e)    pentru functia de pedagog scolar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;
f)    pentru functia de instructor de educatie extrascolara - absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior, a unei scoli postliceale in specialitate sau a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui liceu si absolvirea cursurilor speciale pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala pentru aceasta functie;
g)    pentru functia de asistent social - absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil, de lunga sau de scurta durata, cu examen de licenta sau de absolvire, sau a unei scoli sanitare postliceale ori a unei scoli postliceale de educatori-puericultori;
h)    pentru functia de corepetitor - absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil, de lunga sau de scurta durata, ori a unui liceu de specialitate;
i)    pentru functia de mediator scolar - absolvirea cu diploma de licenta cu specializarea asistenta sociala sau absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator scolar, ori absolvirea cu diploma de bacalaureat a oricarui alt profil liceal, urmata de un curs de formare profesionala cu specializarea mediator scolar, recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
j) pentru functia de secretar - absolvirea unei institutii de invatamant superior, respectiv a unui liceu, cu diploma de bacalaureat sau absolvirea invatamantului postliceal cu specialitatea tehnician in activitati de secretariat;
k) pentru functia de administrator financiar - indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru functia de contabil, contabil-sef;
1) pentru functia de administrator de patrimoniu - indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru functia de inginer/subinginer, economist.
Art. 251. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este autorizat ca, in functie de dinamica invatamantului, sa stabileasca si sa reglementeze noi functii didactice, respectiv didactice auxiliare.
(2) Norma didactica pentru noile functii prevazute la alin. (1) se reglementeaza de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art. 252. - (1) Personalul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza dreptul dobandit la concursul national unic de titularizare.
    Personalul didactic din invatamantul preuniversitar care a devenit titular al sistemului national de invatamant prin repartitie guvernamentala sau prin orice alta forma legala beneficiaza de aceleasi drepturi ca si personalul didactic devenit titular prin concursul national de titularizare.
    in conditiile intrarii in restrangere de activitate, cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza de solutionarea restrangerii de activitate prin:
a)    transferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar;
b)    repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonata de inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an.
(4)    Prin restrangere de activitate se intelege:
a)    situatia in care postul/norma didactica nu se incadreaza in sistemul de normare privind efectivele de prescolari si elevi prevazute de lege;
b)    situatia in care se constata diminuarea numarului de ore sub nivelul unei jumatati de norma fara posibilitate de completare in aceeasi unitate sau intr-o unitate de invatamant apropiata.

Art. 253. - Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul national unic de titularizare in ultimii 3 ani, anteriori intrarii in vigoare a prezentei legi, care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/catedra devin titulari ai scolii respective daca:
a)    se certifica viabilitatea postului/catedrei;
b)    consiliul de administratie al scolii respective este de acord.

Sectiunea a 4-a Forme de angajare a personalului didactic

Art. 254. - (1) in unitatile de invatamant sau in consortiile scolare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata de cel mult un an scolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv in plata cu ora, in conditiile legii.
(2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant sau al consortiilor scolare se face pe baza normativelor in vigoare privind formatiunile de studiu.
(3)    in invatamantul preuniversitar de stat si particular, posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4)    Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(5)    Consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum si conditiile si modalitatile de ocupare a acestora.
(6)    Inspectoratul scolar analizeaza, corecteaza in colaborare cu unitatile de invatamant si avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
(7)    Lista de posturi didactice/catedre se face publica prin afisare la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant respective si pe site-ul acestor institutii cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre.
(8)    Concursul prevazut la alin.(3) consta in:
a)    proba practica sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii la angajarea personalului didactic cu contract individual de munca;
b)    prezentarea unui curriculum vitae si interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat si a personalului didactic pensionat.
(9)    Unitatile de invatamant, individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local sau judetean, organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor si catedrelor, conform statutului acestor posturi didactice si catedre, stabilit in conditiile alin. (5).
(10)    Comisiile de concurs se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Din comisia de concurs compusa din cadre didactice, face parte, in mod obligatoriu si un reprezentant al inspectoratului scolar judetean. in situatia in care concursul se organizeaza in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local sau judetean, comisiile sunt validate de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant.
(11)    in invatamantul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant care organizeaza concursul.
(12)    in invatamantul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica, in scris, inspectoratului scolar.
(13)    Candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant, profesori cu drept de practica, si au ocupat prin concurs validat, in conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unitatii de invatamant incheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.
(14)    Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant, profesori debutanti, si au ocupat prin concurs validat, in conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant, directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar. in situatia in care acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea in invatamant, consiliul de administratie poate hotari modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata.
(15)    Pentru candidatii care au ocupat prin concurs validat, in conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, un post didactic rezervat, directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar, respectiv pana la revenirea titularului pe post. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate decide prelungirea contractului individual de munca si in anul scolar urmator, in situatia in care postul ramane rezervat.
(16)    Directorii unitatilor de invatamant comunica in scris inspectoratului scolar situatia angajarii pe posturi didactice a candidatilor validati dupa concurs, a candidatilor participanti la concurs si nerepartizati, precum si situatia posturilor didactice si a orelor ramase neocupate dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare.
(17)    Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean posturile didactice si orele ramase rieocupate, care vor fi repartizate in ordine:
a)    cadrelor didactice titulare intr-o unitate de invatamant pentru completarea normei didactice; '    '
b)    profesorilor debutanti aflati in stagiu practic;
c)    candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare;
d)    pensionarilor, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala
(18)    Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invatamantului participa cu statut de observator la toate etapele de organizare si desfasurare a concursurilor organizate la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare.
(19)    Posturile didactice ramase neocupate prin concurs sau eliberate in timpul anului scolar se ocupa prin plata cu ora pana la sfarsitul anului scolar sau pana la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei.
(20)    Eliberarea din functie a personalului didactic in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie, iar la unitatile de invatamant particulare de catre persoana juridica fondatoare.

Art. 255. - (1) Cadrele didactice titulare, cu contract pe perioada nedeterminata, alese in Parlament, numite in Guvern sau care indeplinesc functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Administratiei Prezidentiale, al Guvernului si in Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii.
(2)    Prevederile alin. (1) se aplica si cadrelor didactice titulare, cu contract pe perioada nedeterminata, care indeplinesc functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, primar, viceprimar, precum si cadrelor didactice trecute in functii de conducere, de indrumare si de control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De aceleasi drepturi beneficiaza si personalul de conducere si de specialitate de la casa corpului didactic, precum si cadrele didactice numite ca personal de conducere sau in functii de specialitate specifice la comisiile si agentiile din subordinea Administratiei Prezidentiale, a Parlamentului, a Guvernului sau a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3)    Liderii sindicatelor reprezentative din invatamant au dreptul de rezervare a postului, conform prevederilor legale in vigoare si contractului colectiv de munca la nivel de ramura.
(4)    De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata trimis in strainatate cu misiuni de stat, cel care lucreaza in organisme internationale, precum si insotitorii acestora, daca sunt cadre didactice.
(5)    Personalului didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata solicitat in strainatate pentru predare, cercetare, activitate artistica sau sportiva, pe baza de contract, ca urmare a unor acorduri, conventii guvernamentale, interuniversitare sau interinstitutionale, i se rezerva postul didactic.
(6)    Personalul didactic are dreptul la intreruperea activitatii didactice, cu rezervarea postului, pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale in vigoare. De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau sustinatorii legali.
(7)    Perioada de rezervare a postului didactic, in conditiile alin. (l)-(6), se considera vechime in invatamant.
(8)    Personalul didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata poate beneficia de concediu fara plata pe timp de un an scolar, o data la 10 ani, cu aprobarea unitatii de invatamant sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, cu rezervarea postului pe perioada respectiva.

Sectiunea a 5-a Functiile de conducere, de indrumare si de control

Art. 256. - (1) Functiile de conducere din unitatile de invatamant sunt: director si director adjunct.
(2)    Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar general si inspector scolar general adjunct.
(3)    Functiile de conducere din unitati conexe ale invatamantului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementari ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4)    Functiile de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar sunt:
a)    la inspectoratele scolare: inspector scolar;
b)    la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului: inspector general, inspector principal de specialitate si alte functii stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 257. - (1) Functia de director si de director adjunct se ocupa prin concurs public de catre cadre didactice titulare membre ale corpului national de experti in management educational.
(2)    Concursul pentru ocuparea functiilor de director sau de director adjunct se organizeaza de unitatea de invatamant, prin consiliul de administratie.
(3)    in urma promovarii concursului, directorul incheie contract de management cu primarul/primarul de sector al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv presedintele consiliului judetean pe raza careia se afla unitatea de invatamant.
(4)    Directorul si directorul adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitarii mandatului, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.

Art. 258. - (1) Consiliul de administratie stabileste comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unitatii de invatamant preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului scolar, precum si un reprezentant al consiliului local, respectiv judetean, in functie de unitatile aflate in subordine.
(2)    Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director si de director adjunct se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3)    Consiliul de administratie valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director, respectiv director adjunct si emite decizia de numire in functia de director, respectiv de director adjunct.
(4)    Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Daca in termen de 30 de zile consiliul local/consiliul judetean nu se pronunta asupra contractului de management, acesta se considera aprobat tacit.
(5)    Directorul unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie prin hotararea consiliului de administratie, cu votul a 2/3 dintre membri. in aceasta situatie, este obligatorie realizarea unui audit de catre Inspectoratul scolar Judetean/al municipiului Bucuresti.
(6)    Directorul unitatii de invatamant particular si confesional poate fi eliberat din functie, la propunerea consiliului de administratie, cu votul a 2/3 din membrii sai, prin decizia persoanei juridice fondatoare.
(7)    in conditiile vacantarii functiei de director, pana la organizarea unui nou concurs, conducerea interimara este preluata, prin hotarare a consiliului de administratie, de catre directorul adjunct sau un cadru didactic membru in consiliul de administratie, care devine automat si ordonator de credite.

Art. 259. - (1) Inspectorii scolari generali, generali adjuncti si directorii caselor corpului didactic sunt numiti de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza unui concurs public, reglementat prin metodologie elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2)    Inspectorii scolari generali, generali adjuncti si directorii caselor corpului didactic incheie contract de management cu ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul: partilor, in urma evaluarii performantelor manageriale.
(3)    Directorii unitatilor destinate activitatilor extrascolare sunt numiti de catre inspectorul scolar general sau de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, conform subordonarii acestora, in urma unui concurs public, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Directorul incheie contract de management cu inspectorul scolar general sau cu ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, conform subordonarii acestora. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul partilor, in urma evaluarii performantelor manageriale.

Art. 260. - (1) Functiile de conducere din inspectoratele scolare si de director la casa corpului didactic se ocupa, prin concurs, de catre cadre didactice titulare, cu diploma de licenta, membre ale corpului national de experti in management educational, care indeplinesc criteriile de competenta profesionala, manageriala si de prestigiu moral evaluate prin:
a)    curriculum vitae;
b)    calitati dovedite in activitatea didactica si in functii de conducere, de indrumare si de control, anterioare, in sistemul national de invatamant;
c)    titlul de doctor sau gradul didactic I;
d)    calificativul „foarte bine" obtinut in ultimii 5 ani;
e)    interviu in fata unei comisii de concurs privind managementul educational si deontologia profesionala.
(2)    Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct si director la casa corpului didactic se desfasoara la sediul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3)    Comisia ministeriala pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, de inspector scolar general adjunct si de director la casa corpului didactic, numita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului este alcatuita din 5 membri, dintre care:
a)    pentru functia de inspector scolar general:
    secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, in calitate de presedinte;
    3 inspectori scolari generali din teritoriu;
    un director din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu competente in domeniu;
b)    pentru functia de inspector scolar general adjunct si de director la casa corpului didactic:
    secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, in calitate de presedinte;
    2 inspectori scolari generali din teritoriu;
    inspectorul scolar general al inspectoratului scolar pentru care se organizeaza concursul;
    un director din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu competente in domeniu.
(4)    in comisiile de concurs participa, cu statut de observator, reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative Ia nivel de ramura a invatamantului.
(5)    Contestatiile la hotararile comisiei prevazute la alin. (3) se adreseaza ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotararea acestuia poate fi atacata la instanta de judecata Competenta.

Art. 261. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, respectiv inspectoratele scolare vacanteaza, in conditiile legii, posturile corespunzatoare functiilor de indrumare si de control cuprinse in organigramele proprii si asigura publicarea acestora in presa centrala/locala si la sediul propriu, cu cel putin 30 de zile inainte de organizarea concursului.
(2)    Functiile de indrumare si de control din inspectoratele scolare se ocupa prin concurs, de cadre didactice din cadrul corpului national de experti.
(3)    Functiile de indrumare si de control din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se ocupa prin concurs.
(4)    Concursul pentru ocuparea functiilor de indrumare si de control consta in:
a)    curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
b)    inspectie speciala la clasa;
c)    proba practica, constand din asistenta la ore, analiza de lectii si intocmirea procesul ui-verbal de inspectie;
d)    interviu in fata unei comisii de concurs, privind managementul educational si deontologia profesionala;
e)    proba scrisa in profilul postului pentru care candideaza.
(5)    Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de control din inspectoratul scolar este formata din: inspectorul scolar general - in calitate de presedinte; un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; un profesor sau conferentiar universitar din profilul postului pentru care candideaza.
(6)    Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de control din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este formata din: secretarul de stat al departamentului in care se afla postul scos la concurs - in calitate de presedinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferentiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(7)    Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invatamantului au drept de acces la documentele comisiilor de concurs.
(8)    Numirea personalului didactic admis la concurs, in functiile de indrumare si de control din inspectoratele scolare se face de catre inspectorul scolar general, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, iar in functiile de indrumare si control din cadrul ministerului, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(9)    Inspectorii scolari incheie contract de management cu inspectorul scolar general. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul partilor, in urma evaluarii performantelor manageriale.

Sectiunea a 6-a Norma didactica

Art. 262. - (1) Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana, si cuprinde:
a)    activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de invatamant;
b)    activitati de pregatire metodico-stiintifica;
c)    activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii.
(2)    Activitatile concrete prevazute la alin. (1), care corespund profilului, specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv, sunt prevazute in fisa individuala a postului. Aceasta se aproba in consiliul de administratie, se revizuieste anual si constituie anexa la contractul individual de munca.
(3)    Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa reprezinta numarul de ore corespunzator activitatilor prevazute la alin. (1) lit. a) si se stabileste dupa cum urmeaza:
a) un post de profesor pentru invatamantul prescolar pentru fiecare grupa cu program normal, constituita in educatia timpurie;
b)    un post de profesor pentru invatamantul primar pentru fiecare clasa din invatamantul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
c)    18 ore pe saptamana pentru profesorii din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, pentru profesorii din unitatile si clasele cu program integrat si suplimentar de arta si sportiv, precum si din unitatile cu activitati extrascolare si din centrele sau cabinetele de asistenta psihopedagogica;
d)    24 de ore pe saptamana pentru profesorii de instruire practica;
e)    pentru personalul didactic din invatamantul special, norma didactica se stabileste astfel: profesori la predare - 16 ore pe saptamana; profesor-educator si profesor pentru instruire practica - 20 de ore pe saptamana;
f)    un post pentru personalul didactic din invatamantul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interscolare, pentru personalul didactic itinerant, pentru profesori care efectueaza terapiile specifice, profesori pentru cultura fizica medicala, kinetoterapie, educatia psihomotrica si altele, in functie de tipul si gradul de deficienta, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
g)    un post de profesor documentarist in centrele de documentare si informare.
(4) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa se reduce cu 2 ore pe saptamana in cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.

Art. 263. - (1) Norma didactica in invatamantul preuniversitar cuprinde ore prevazute in planurile-cadru de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta sau pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma.
(2)    Prin exceptie, in norma didactica prevazuta la alin. (1), se pot include si ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu mentinerea drepturilor salariale.
(3)    in situatia in care norma didactica nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si (2), aceasta se poate completa cu activitatile prevazute la art. 262 alin. (1) lit. c).
(4)    Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta. Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate si de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta.
(5)    Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la clasa respectiva, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta si sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate si de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora.
(6)    Profesorii pentru invatamantul primar de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sunt remunerati, prin plata cu ora, pentru orele care depasesc numarul de ore prevazut in planurile de invatamant de la clasele cu predare in limba romana.
(7)    in invatamantul primar, orele de educatie fizica prevazute in planurile de invatamant sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.
(8)    in palatele si in cluburile copiilor, norma didactica cuprinde activitatile prevazute in planurile de educatie corespunzatoare profilurilor cercurilor si atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in limitele normelor stabilite la art. 262 alin. (3).
(9)    Prin exceptie, daca norma didactica a profesorilor din invatamantul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituita din 2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza si completata cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) sau prin adaugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). in invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si completata cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) sau prin adaugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).
(10)    Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control poate fi degrevat partial de norma didactica de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(11)    Timpul saptamanal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevazute in fisa individuala a postului.

Sectiunea a 7-a Distinctii

Art. 264. - (1) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar beneficiaza de gradatie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 25% din salariul de baza. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elaboreaza metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura de invatamant.
Art. 265. - (1) Personalul didactic cu rezultate excelente in activitatea didactica, educativa si stiintifica poate primi decoratii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2)    Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic din invatamantul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler si Ofiter, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acorda cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant.
(3)    in afara distinctiilor prevazute la alin. (2), ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului este autorizat sa acorde personalului didactic din invatamantul preuniversitar urmatoarele distinctii:
a)    adresa de multumire publica;
b)    diploma Gheorghe Lazar, clasele I, a Il-a si a IlI-a;
c)    diploma de excelenta, care se acorda cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant.
(4)    Diploma Gheorghe Lazar clasele I, a Il-a si a IlI-a este insotita de un premiu de 20%, 15% si, respectiv, 10% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelenta este insotita de un premiu de 20% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni de activitate.
(5)    Distinctiile si premiile prevazute la alin. (3) se acorda in baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in limita unui procent de 1% din numarul total al posturilor didactice din fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti.
(6)    Fondurile pentru acordarea distinctiilor prevazute la alin. (3) sunt asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Sectiunea a 8-a Drepturi si obligatii

Art, 266. - Personalul din invatamantul preuniversitar are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice si din prevederile contractului individual de munca.

Art. 267. - (1) Cadrele didactice beneficiaza de concediu anual cu plata, in perioada vacantelor scolare, cu o durata de 62 de zile lucratoare; in cazuri bine justificate, conducerea unitatii de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa.
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administratie, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfasurarea examenelor nationale.
(3) Neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar urmator.

Art. 268. - (1) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare sau de editare, au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura data, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
(2)    Personalul didactic aflat in situatia prevazuta la alin. (1) nu poate fi incadrat in activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora.
(3)    in situatia desfiintarii unei unitati de invatamant de stat, salariatii disponibilizati primesc salarii compensatorii, conform legii.

Art. 269. - Personalul de conducere, de indrumare si de control din inspectoratele scolare si casele corpului didactic beneficiaza de concediu de odihna, conform Codului muncii.

Art. 270. - Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invatamantului.

Art. 271. - Dreptul la initiativa profesionala consta in:
a)    conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor educationale ale disciplinelor de invatamant, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
b)    utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului, in scopul realizarii obligatiilor profesionale;
c)    punerea in practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de invatamant.

Sectiunea a 9-a Dreptul la securitate al personalului didactic

Art. 272. - (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitatii didactice de nicio autoritate scolara sau publica.
(2)    Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu se considera perturbare a cadrelor didactice in timpul desfasurarii activitatii didactice interventia autoritatilor scolare si/sau publice in situatiile in care sanatatea fizica sau psihica a elevilor ori a personalului este pusa in pericol in orice mod, conform constatarii personalului de conducere, respectiv in timpul exercitiilor de alarmare pentru situatii de urgenta.
(3)    inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce.
(4)    Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarilor activitatii didactice de catre elevi sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
(5)    inregistrarea prin orice procedee a activitatilor desfasurate in spatiile scolare este permisa numai cu acordul personalului de conducere, cu exceptia celor de la alin.(3).

Sectiunea a 10-a Dreptul de participare la viata sociala

Art. 273. - (1) Personalul didactic are dreptul sa participe la viata sociala si publica, in beneficiul propriu, in interesul invatamantului.
(2)    Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale legal constituite, in conformitate cu prevederile legii.
(3)    Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul scolar si poate intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi.

Art. 274. - (1) Personalul didactic beneficiaza, in limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizari, de acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice organizate in strainatate, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) inainteaza unitatii de invatamant propuneri de valorificare a rezultatelor actiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.

Art. 275. - (1) Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor profesionale.
(2)    Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control, precum si personalul didactic auxiliar au obligatia de a respecta atributiile prevazute in fisa postului.
(3)    Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control, precum si personalul didactic auxiliar au obligatia de a participa la activitati de formare continua, in conditiile legii.

Art. 276. - Personalului didactic din unitatile de invatamant conexe, care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul, i se deconteaza cheltuielile de transport, conform legii.

Art. 277. - Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate.

Art. 278. - Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de stat de 50% din valoarea cazarii, mesei si a tratamentului in bazele de odihna si tratament.

Art. 279. - Personalul didactic titular, care din proprie initiativa solicita sa se specializeze/sa continue studiile are dreptul la concediu fara plata. Durata totala a acestuia nu poate depasi 3 ani intr-un interval de 7 ani. Aprobarile in aceste situatii sunt de competenta unitatii scolare prin consiliul de administratie, daca se face dovada activitatii respective.

Sectiunea a 11-a Raspunderea disciplinara si patrimoniala

Art. 280. - (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar raspund disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii/institutiei conform legii.
(2)    Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut la alin. (1), in raport cu gravitatea abaterilor, sunt:    -
a)    observatie scrisa;
b)    avertisment;
c)    diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;
d)    suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control;
e)    destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant;
f)    desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(3)    Orice persoana poate sesiza unitatea de invatamant/institutia de invatamant cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinara. Sesizarea se face in scris si se inregistreaza la registratura unitatii/institutiei de invatamant.
(4)    Pentru cercetarea abaterilor prezumate, savarsite de personalul didactic, personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar, al personalului de indrumare si de control din cadrul inspectoratelor scolare si al personalului de indrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, comisiile de cercetare disciplinara se constituie dupa cum urmeaza:
a)    pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea;
b)    pentru personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. Din comisie face parte si un inspector din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
c)    pentru personalul de indrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, comisii formate din 3-5 membri dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea;
d)    pentru personalul de conducere al inspectoratelor scolare judetene/ale municipiului Bucuresti, comisii formate din 3-5 membri dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea.
(5)    Comisiile de cercetare disciplinara sunt numite de:
a)    consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar pentru personalul didactic si personalul de conducere al acesteia;
b)    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru functiile de indrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si a personalului de conducere din inspectoratele scolare judetene/ale municipiului Bucuresti.
(6)    in cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe in aparare.
(7)    Cercetarea faptei si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii acesteia, consemnata in condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii de invatamant preuniversitar/institutiei. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
(8)    Persoanele sanctionate incadrate in unitatile de invatamant au dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar. Personalul de conducere, de indrumare si de control din inspectoratele scolare si din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care a fost sanctionat, are dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul central de disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(9)    Normele privind componenta, organizarea si functionarea, precum si atributiile colegiului de disciplina de pe langa inspectoratul scolar, ale colegiului central de disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(10)    Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

Art. 281. - (1) Pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie. Sanctiunile aprobate de consiliul de administratie sunt puse in aplicare si comunicate prin decizia directorului unitatii de invatamant preuniversitar.
(2)    Pentru personalul de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar si se comunica prin decizie a inspectorului scolar general.
(3)    Pentru personalul de conducere din inspectoratele scolare si casele corpului didactic, propunerea de sanctionare se face de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se comunica prin ordin.
(4)    Pentru personalul de indrumare si control din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, propunerea de sanctionare se face, dupa caz, de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv de secretarul de stat sau de seful ierarhic al persoanei in cauza si se comunica prin ordin.

Art. 282. - Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceasta comisie si se comunica celui in cauza, prin decizie scrisa, dupa caz, de catre directorul unitatii de invatamant, inspectorul scolar general sau ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 283. - Raspunderea patrimoniala a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum si a celui de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar se stabileste potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de conducerea unitatii sau a institutiei al carei salariat este cel in cauza, in afara de cazurile cand, prin lege, se dispune altfel.

Sectiunea a 12-a Pensionarea

Art. 284. - (1) Personalul didactic beneficiaza de pensie in conditiile prevazute de legislatia de asigurari sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pensii.
(2)    Personalul didactic, de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. Dupa data implinirii varstei legale de pensionare, se interzice indeplinirea oricarei functii de conducere, de indrumare sau de control.
(3)    Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de indrumare si de control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv al inspectoratului scolar.
(4)    Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice, salarizate prin plata cu ora, dupa implinirea varstei standard de pensionare.
(5)    Personalul didactic pensionat din invatamant beneficiaza de asistenta medicala si de acces la casele de odihna si la bazele de tratament ale cadrelor didactice.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora