CAPITOLUL VII CONDUCEREA SISTEMULUI SI A UNITATILOR DE INVATAMANT

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 18:53

Sectiunea 1 Dispozitii generale

Art. 94. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, elaboreaza si implementeaza politica nationala in domeniul invatamantului preuniversitar. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si al resurselor umane din sfera educatiei.
(2)    Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului exercita, in domeniul invatamantului preuniversitar, urmatoarele atributii:
a)    elaboreaza, aplica, monitorizeaza si evalueaza politicile educationale nationale;
b)    monitorizeaza activitatea de evaluare externa;
c)    coordoneaza si controleaza sistemul national de invatamant;
d)    avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar si inainteaza Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant, a autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor economici, avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate si transmise de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
e)    coordoneaza elaborarea si aproba curriculumul national si sistemul national de evaluare, asigura si supravegheaza respectarea acestora;
f)    evalueaza, aproba si achizitioneaza manualele scolare si asigura finantarea conform legii;
g)    aproba, conform legii, regulamentele de organizare si de functionare a unitatilor subordonate si a unitatilor conexe;
h)    elaboreaza studii de diagnoza si de prognoza in domeniul invatamantului;
i)    asigura omologarea mijloacelor de invatamant;
j)      asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregatirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite;
k)      asigura scolarizarea specializata si asistenta psihopedagogica adecvata a copiilor si tinerilor cu dizabilitati sau cu cerinte educationale speciale;
1)      analizeaza modul in care se asigura protectia sociala in invatamant si propune masuri corespunzatoare Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale abilitate;
m)      coordoneaza, monitorizeaza si controleaza perfectionarea si formarea initiala si continua a personalului didactic pentru politicile de interes national;
n)      elaboreaza politicile nationale in domeniul resurselor umane;
o)      raspunde de evaluarea sistemului national de invatamant pe baza standardelor nationale;
p)      elaboreaza, impreuna cu alte ministere interesate, strategia colaborarii cu alte state si cu organismele internationale specializate in domeniul invatamantului, formarii profesionale si al cercetarii stiintifice;
q)      stabileste modalitatile de recunoastere si de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor si a titlurilor stiintifice eliberate in strainatate, pe baza unor norme interne, incaseaza taxe, in lei si in valuta, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea si de recunoasterea actelor de studii, conform legii;
r)      stabileste structura anului scolar;
s)      elaboreaza metodologii si regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementarii politicilor educationale nationale;
t)      construieste si asigura functionarea optima a Platformei scolare de e-learning, precum si a Bibliotecii scolare Virtuale;
u)      elaboreaza norme specifice pentru constructiile scolare si pentru dotarea acestora; v) da publicitatii si prezinta anual, in fata Parlamentului, raportul privind starea invatamantului preuniversitar in Romania;
w)      coordoneaza colectarea si asigura analiza si interpretarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia.
(3)    In realizarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului infiinteaza, organizeaza si finanteaza comisii si consilii nationale. Organizarea si functionarea acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. De asemenea, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului propune Guvernului infiintarea de agentii.

Art. 95. - (1) Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu personalitate juridica avand, in principal, urmatoarele atributii:
a)    aplica politicile si strategiile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
b)    controleaza aplicarea legislatiei si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performanta prin inspectia scolara;
c)    controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor si institutiilor de invatamant;
d)    asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor si monitorizeaza participarea la cursuri a acestora pe durata invatamantului obligatoriu;
e)    coordoneaza admiterea in licee, evaluarile nationale si concursurile scolare la nivelul unitatilor de invatamant din judet si din municipiul Bucuresti;
f)    monitorizeaza implementarea programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pe aria judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a proiectelor derulate de unitatile scolare si cele conexe in cadrul programelor Uniunii Europene in domeniul educatiei si tineretului;
g)    mediaza conflictele si litigiile survenite intre autoritatea administratiei publice locale si unitatile de invatamant;
h)    coordoneaza si controleaza activitatile unitatilor conexe ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din aria judetului/municipiului Bucuresti;
i)    prezinta un raport anual privind starea invatamantului pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Acest raport se face public;
j)      aproba, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judetene infiintarea unitatilor pentru educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial;
k)      aplica politicile educationale nationale la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
1)      acorda consiliere si asistenta unitatilor si institutiilor de invatamant in gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
m)      monitorizeaza activitatile de constituire, de vacantare si de ocupare a posturilor didactice din unitatile de invatamant;
n)      gestioneaza baza de date privind cadrele didactice calificate angajate in unitatile de invatamant, precum si intreaga baza de date a educatiei;
o)      inainteaza spre avizare Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului reteaua scolara din raza lor teritoriala propusa de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu politica educationala, a documentelor strategice privind dezvoltarea economica si sociala la nivel regional, judetean si local, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a operatorilor economici si a partenerilor sociali interesati;
p)      realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar;
q)      asigura colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia.
(2)    Structura inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3)    Inspectoratul scolar are un consiliu de administratie si un consiliu consultativ. Functionarea acestora se realizeaza in baza unui regulament propriu, elaborat si aprobat de consiliul de administratie, conform regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(4)    in structura inspectoratelor scolare din judetele cu invatamant si in limbile minoritatilor nationale, sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru acest tip de invatamant. Acesti inspectori scolari sunt numiti respectand procedurile prezentei legi, cu consultarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale.
(5)    in structura inspectoratelor scolare sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru problemele copiilor si tinerilor proveniti din medii socio-economice dezavantajate.

Sectiunea a 2-a Conducerea unitatilor de invatamant

Art. 96. - (1) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de directori adjuncti, dupa caz. in exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si cu autoritatile administratiei publice locale.
(2)    in unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri astfel:
    in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de administratie este format din 7 membri cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primar;
    in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si
2    reprezentanti ai parintilor. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva;
c)    in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai consiliului local si
3    reprezentanti ai parintilor. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva.
(3)    Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant. La sedintele consiliului de administratie participa, de regula, si un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.
(4)    Dupa constituirea consiliului de administratie, membrii acestuia aleg un presedinte de sedinta din randul cadrelor didactice, prin hotarare adoptata cu votul secret al majoritatii. Presedintele de sedinta este ales pentru o perioada de cel mult un an, conduce sedintele consiliului de administratie si semneaza hotararile adoptate in aceasta perioada.
(5)    in invatamantul particular si confesional, in componenta consiliului de administratie sunt inclusi reprezentanti ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori. in unitatile pentru invatamantul general obligatoriu, consiliul de administratie cuprinde si un reprezentant al consiliului local.
(6)    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea directorului sau a doua treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare si de functionare a consiliului de administratie este stabilita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(7)    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
a)    adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;
b)    aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;
c)    aproba curriculumul, la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;
d)    stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;
e)    organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;
f)    aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;
g)    aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
h)    sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;'
i)    aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;
j)      aproba orarul unitatii de invatamant;
k)      isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alaturi de director;
1)      indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(8)    Hotararile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti, mai putin cele prevazute la art. 93. Hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a functiilor de conducere, acordarea gradatiei de merit, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot.
(9)    Deciziile privind bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administratie.

Art. 97. - (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant. in cazul unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, directorul are obligatia cunoasterii limbii respective. in cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii respective. in aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizatiei care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul Romaniei sau, daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara, cu consultarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale.
(2)    Directorul unitatii de invatamant de stat are urmatoarele atributii:
a)    este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea executiva a acesteia;
b)    este ordonatorul de credite al unitatii de invatamant;
c)    isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant pe care o conduce;
d)    propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
e)    propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara;
f)    raspunde de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de invatamant;
g)    indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, conform legii;
h)    prezinta, anual, un raport asupra calitatii educatiei in unitatea sau in institutia pe care o conduce. Raportul este prezentat in fata comitetului de parinti si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
i)    coordoneaza colectarea si transmite inspectoratului scolar datele statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia.
(3)    Structurile si functiile de conducere ale unitatilor de invatamant particular si confesional, atributiile, modul de constituire, precum si durata mandatelor sunt stabilite prin regulamentele de organizare si functionare a acestora, in concordanta cu prevederile legale.
(4) Directorul unitatii de invatamant particular si confesional exercita conducerea executiva, in stricta conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege, cu hotararile consiliului de administratie al unitatii de invatamant si cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Art. 98. - (1) Consiliul profesoral al unitatii de invatamant este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea scolara cu personalitate juridica, este prezidat de catre director si se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.
(2) Atributiile consiliului profesoral sunt urmatoarele:
a)    gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;
b)    stabileste codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestuia;
c)    valideaza fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste calificativul anual;
d)    propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;
e)    propune consiliului de administratie curriculumul la dispozitia scolii;
f)    propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de „profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedra;
g)    aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h)    propune consiliului de administratie initierea procedurii legale in cazul cadrelor didactice, pentru slabe performante sau pentru incalcari ale eticii profesionale;
i)    propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice;
j)      alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie;
k)      indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

Sectiunea a 3-a Unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar

Art. 99. - (1) Unitatile conexe ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sunt: Institutul de stiinte ale Educatiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale, Centrul National de Instruire Diferentiata, Unitatea pentru Finantarea invatamantului Preuniversitar, palatele si cluburile copiilor.
(2)    Unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar sunt: Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala.
(3)    in fiecare judet si in municipiul Bucuresti functioneaza Casa Corpului Didactic, denumita in continuare CCD, cu personalitate juridica, coordonata metodologic de inspectoratul scolar. Structura si atributiile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si spoitului.
(4)    Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala sunt unitati specializate ale invatamantului preuniversitar, cu personalitate juridica, coordonate metodologic de inspectoratul scolar.
(5)    Finantarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala se asigura de la bugetul consiliului judetean.
(6)    Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala organizeaza, coordoneaza metodologic, monitorizeaza si evalueaza, dupa caz, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, urmatoarele activitati si servicii educationale:
a)    servicii de asistenta psihopedagogica/psihologica, furnizate prin centrele judetene si prin cabinetele de asistenta psihopedagogica/psihologica;
b)    servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele si prin cabinetele logopedice interscolare;
c)    servicii de evaluare, de orientare scolara si profesionala;
d)    servicii de mediere scolara, furnizate de mediatorii scolari;
e)      servicii de consultanta pentru educatie incluziva, furnizate de centrele scolare de educatie incluziva.
(7)    Structura, organizarea si functionarea Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(8)    Centrul National de Instruire Diferentiata se-organizeaza si functioneaza conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(9)    Unitatea pentru Finantarea invatamantului Preuniversitar se organizeaza in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Atributiile, structura, organizarea si functionarea Unitatii pentru Finantarea invatamantului Preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art. 100. - (1) Palatele si cluburile copiilor sunt unitati de invatamant pentru activitati extrascolare. Palatele copiilor au si rol metodologic.
(2)    Palatul National al Copiilor din Bucuresti este subordonat Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3)    Palatele si cluburile copiilor sunt in subordinea inspectoratelor scolare.
(4)    Organizarea si competentele palatelor si cluburilor copiilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora