CAPITOLUL V EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII

Data: 11 ianuarie 2011   Ora: 18:39

Sectiunea 1 Dispozitii generale privind evaluarea

Art. 71. - (1) Scopul evaluarii este acela de a orienta si de a optimiza invatarea.
(2)    Toate evaluarile se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare pentru fiecare disciplina, domeniul de studiu, respectiv modul de pregatire.
(3)    Rezultatele evaluarii se exprima, dupa caz, prin calificative, in invatamantul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, in invatamantul secundar si in invatamantul tertiar non-universitar sau prin punctaje, in mod similar testelor internationale.
(4)    Controlul utilizarii si al respectarii standardelor nationale de evaluare de catre cadrele didactice se realizeaza prin inspectia scolara.
(5)     Notarea elevilor fara utilizarea si respectarea standardelor nationale si a metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 72. - (1) Evaluarea se centreaza pe competente, ofera feed-back real elevilor si sta la baza planurilor individuale de invatare. in acest scop, se va crea o banca de instrumente de evaluare unica, avand functie orientativa, pentru a-i ajuta pe profesori in notarea la clasa.
(2) Un elev cu deficiente de invatare beneficiaza, in mod obligatoriu, de educatie
remediala.

Art. 73. - (1) Portofoliul educational cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor inscrisuri obtinute in urma evaluarii competentelor dobandite sau a participarii la activitati de invatare, in diferite contexte, precum si produse sau rezultate ale acestor activitati, in contexte de invatare formale, nonformale si informale.
(2) Portofoliul educational este elementul central al evaluarii invatarii. Utilizarea lui debuteaza incepand cu clasa pregatitoare si reprezinta cartea de identitate educationala a elevului.

Sectiunea a 2-a Structura si caracteristicile evaluarilor

Art. 74. - (1) La finalul clasei pregatitoare, cadrul didactic responsabil intocmeste, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, un raport de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare.
(2)    La finalul clasei a Il-a, fiecare scoala, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, organizeaza si realizeaza evaluarea competentelor fundamentale: scris-citit si matematica. Rezultatele evaluarilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor. Rezultatele evaluarii si planurile individualizate se comunica parintilor elevilor si constituie documente din portofoliul educational al elevului.
(3)    La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului realizeaza, prin esantionare, o evaluare la nivel national a competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar, dupa modelul testarilor internationale, pentru diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar.
(4)    La finalul clasei a Vl-a, toate scolile, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, organizeaza si realizeaza evaluarea elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comunicare, matematica si stiinte. Proba de limba si comunicare va cuprinde limba romana si limba moderna I iar pentru elevii din clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, si limba materna. Rezultatele evaluarilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor si pentru preorientarea scolara catre un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluarii si planurile individualizate de invatare se comunica parintilor elevilor si sunt trecute in portofoliul educational al elevului.
(5)    La finalul clasei a IX-a, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se realizeaza o evaluare nationala obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluarii se exprima printr-un punctaj, similar testelor internationale.

Evaluarea se realizeaza prin urmatoarele probe:
a)    o proba scrisa la limba si literatura romana;
b)    o proba scrisa la limba materna;
c)    o proba scrisa transdisciplinara la matematica si stiinte;
d)    o proba scrisa la o limba de circulatie internationala;
e)    o proba practica de utilizare a calculatorului, sustinuta in timpul anului;
f) o proba orala transdisciplinara de evaluare a competentelor civice si sociale, sustinuta in timpul anului.

(6) Rezultatele evaluarii nationale se inscriu in portofoliul educational al elevului.

Art. 75. - (1) Absolventii invatamantului gimnazial dobandesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educational si foaia matricola, parte a portofoliului educational.
(2) Continuarea studiilor din invatamantul gimnazial in invatamantul liceal este asigurata pe baza unui proces de consiliere si de orientare scolara si profesionala. Numarul de locuri alocate clasei a X-a este cel putin egal cu cel al absolventilor clasei a IX-a.

Art. 76. - (1) Dupa absolvirea gimnaziului, elevii urmeaza liceul sau scoala profesionala.
(2)    Admiterea la liceu sau la scoala profesionala se realizeaza dupa urmatoarea procedura:
a)    In cazul in care numarul de candidati nu depaseste numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educational al elevului;
b)    In cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant, admiterea se face luand in calcul, in proportie de 70% portofoliul educational al elevului, media de absolvire a invatamantului obligatoriu, precum si media la probele de la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a IX-a si in proportie de 30% nota obtinuta la proba de admitere stabilita de unitatea de invatamant.
(3)    In cazul mediilor egale, diferentierea se face pe baza portofoliului educational al elevului.
(4)    Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in clasa a X-a este elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este data publicitatii, pentru fiecare generatie, cel mai tarziu la inceputul clasei a VlII-a. Unitatile de invatamant au obligatia de a anunta public disciplina sau disciplinele la care se sustine proba de admitere, programele, procedurile de organizare ale acesteia, precum si modul de utilizare a portofoliului educational pana, cel mai tarziu, la inceputul clasei a VlII-a. Proba suplimentara de admitere se va sustine la cel mult doua discipline.

Art. 77. - (1) Absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire si foaia matricola, parte a portofoliului educational, care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal, precum si dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat.
(2)    Elevii care au promovat clasa a XlI-a/a XIII-a vor sustine examenul national de bacalaureat.
(3)    Absolventii invatamantului liceal, care sustin si promoveaza examenul national de bacalaureat dobandesc si diploma de bacalaureat, care le da dreptul de acces in invatamantul superior, in conditiile legii.
(4)    Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:

Proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;
Proba B de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
Proba C de evaluare a competentei lingvistice la doua limbi de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal.
Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;

Proba D de evaluare a competentelor digitale. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu.

Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si la echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;

Proba E scrisa de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum urmeaza:

a)    proba scrisa la Limba si literatura romana - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
b)    proba scrisa la Limba si literatura materna - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
c)    doua probe scrise, diferentiate, dupa cum urmeaza:

1.    pentru profilul real din filiera teoretica:
(i)    matematica;
(ii)    proba transdisciplinara din stiinte: fizica, chimie, biologie.

2.    pentru profilul umanist din filiera teoretica:
(i)    o limba de circulatie internationala;
(ii)    proba transdisciplinara din geografie, istorie, stiinte socio-umane.

3.    pentru filiera tehnologica:
(i)    proba scrisa disciplinara specifica profilului;
(ii)    proba transdisciplinara specifica domeniului de pregatire.

4.    pentru filiera vocationala:
(i)    proba practica sau scrisa, dupa caz, specifica profilului sau specializarii;
(ii)    proba transdisciplinara specifica profilului sau specializarii.

(5)    Continuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se dau publicitatii elevilor la inceputul primei clase de liceu, in conditiile legii. Calendarul, metodologia, precum si modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se dau publicitatii, pentru fiecare generatie, la inceputul ultimei clase de liceu.
(6)    Pentru anumite filiere, profiluri, specializari sau calificari, stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, absolventii invatamantului liceal pot sustine un examen de certificare a calificarii, separat de examenul de bacalaureat. Continutul, calendarul si modul de organizare a examenului de certificare a calificarii se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se dau publicitatii, pentru fiecare generatie, cel mai tarziu la inceputul ultimei clase de liceu.
(7)    Absolventii invatamantului liceal, care sustin si promoveaza examenul de certificare a calificarii primesc certificat de calificare, corespunzator nivelului stabilit prin Cadrul national al calificarilor si suplimentul descriptiv al certificatului in format Europass.
(8)    Eliberarea certificatului de calificare nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.

Art. 78. - (1) Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii invatamantului secundar superior, liceal, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)    au sustinut probele A, B, C si D prevazute la art. 77 alin. (4);
b)    au sustinut probele scrise E prevazute la art. 77 alin. (4) si au obtinut cel putin nota 5 la flecare dintre acestea;
c)    au obtinut media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise E prevazute la art. 77 alin. (4), cel putin egala cu 6.
(2)    in urma promovarii examenului national de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
(3)    Absolventilor de liceu care au sustinut evaluarile A, B, C si D prevazute la art. 77 alin. (4), li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala. Eliberarea acestor certificate nu este conditionata de promovarea probelor scrise E prevazute la art. 77 alin. (4).
(4)    In cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat, pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, ia cerere, rezultatele la evaluarile A, B, C si D sustinute conform prevederilor art. 77 alin. (4), respectiv rezultatele la probele scrise E prevazute la art. 77 alin. (4) care au fost promovate cu cel putin nota 5.
(5)    In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale examenului national de bacalaureat.
(6)    Candidatii proveniti din invatamantul preuniversitar pot sustine examenul national de, bacalaureat si examenul de certificare a calificarii, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(7)    Evaluarile A, B, C si D prevazute la art. 77 alin. (4) se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, pe parcursul semestrului al Il-lea, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general, in conditiile stabilite prin metodologie specifica.
(8)    Probele scrise E la examenul national de bacalaureat, prevazute la art. 77 alin. (4), se sustin dupa incheierea cursurilor, in fata unei comisii stabilite de inspectoratul scolar.
(9)    Comisia prevazuta la alin. (8) este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului dintre cadrele didactice universitare de predare, avand titlul stiintific de doctor sau de un cadru didactic din invatamantul liceal, avand gradul didactic I si performante profesionale deosebite, dintr-o unitate de invatamant situata in alt judet decat cel in care se afla unitatea de invatamant din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
(10)    Comisia prevazuta la alin. (8) este alcatuita exclusiv din profesori de la alte unitati de invatamant decat cele din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.
(11)    Rezultatele examenului national de bacalaureat se fac publice prin afisare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora