Cap. VI Contraventii si infractiuni

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:42

Art. 41

Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico - financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;

2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:

a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;

b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

d) efectuarea inventarierii;

e) depunerea, in termenul legal, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate precum si a raportarilor contabile;

f) intocmirea si depunerea, la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, a raportarilor financiare lunare, a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;

g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (3¹) lit. b).

3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de

administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si publica situatiile financiare anuale;

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de

administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si publica situatiile financiare anuale consolidate;

7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;

9. nerespectarea prevederilor cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii potrivit legii.

 

Art. 42

(1) Contraventiile de la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

- cele prevazute la pct. 1 si pct. 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;

- cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;

- cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

- cele prevazute la pct. 2 lit. g) cu amenda, de la 100 lei la 200 lei;

- cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1000 lei;

- cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si pct. 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;

- cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;

- cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;

- cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

- cea prevazuta la pct. 2 lit. e), daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei.

(2) Amenda pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare. *ABROGAT*

(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si de comisarii Garzii Financiare, de personalul altor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, precum si de auditorii publici externi ai Curtii de Conturi.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor in cazul asociatiilor de proprietari se fac de persoanele cu atributii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de alte persoane anume imputernicite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(6) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) si (2) se suporta de persoanele vinovate.

(7) Contraventiilor prevazute la art. 41 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) In situatia in care in termen de 10 zile lucratoare de la aplicarea amenzii prevazute la alin. (2) nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (5), Ministerul Economiei si Finantelor va lua urmatoarele masuri:

a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;

b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.

(9) Se excepteaza de la prevederile alin. (8) urmatoarele operatiuni:

a) platile din fonduri externe nerambursabile sau finantari primite de la institutii ori organizatii internationale pentru derularea unor programe si proiecte, precum si fondurile de cofinantare si prefinantare aferente;

b) plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, precum si a drepturilor de asigurari si asistenta sociala;

c) rambursarile de credite interne si externe, comisioanele si alte costuri aferente;

d) contributii si cotizatii catre organizatii internationale;

e) platile din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, potrivit legii.

 

Art. 43

Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ce se reflecta in situatiile financiare anuale, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora