Cap. III Registrele de contabilitate

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:39

Art. 20

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

 

Art. 21

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

 

Art. 22

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa determine obligatiile fiscale, potrivit legii.

 

Art. 23

Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.

 

Art. 24

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.

 

Art. 25

(1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al

ministrului economiei si finantelor, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani.

 

Art. 25¹

(1) In cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea vor lua masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate.

(2) In cazul operatiunilor de reorganizare prin care o persoana juridica preia elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii de la alte unitati, aceasta poarta

raspunderea pastrarii si arhivarii documentelor corespunzatoare acestor elemente.

(3) In proiectul de fuziune sau divizare trebuie sa se prevada persoana sau, dupa caz,

persoanele care raspund de pastrarea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor de contabilitate ale persoanei care se desfiinteaza.

 

Art. 26

In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest scop, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia.


Cap. IV - Situatii financiare


Art. 27

(1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

(2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru acea persoana juridica;

b) pentru filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru acea societate-mama.

(3.1) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3), au urmatoarele obligatii:

a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute la art. 37;

b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. In acest scop, persoana trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati - mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.

(3.2) Cu exceptia cazului in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare, ori au loc operatiuni de reorganizare potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la alin. (3) nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.

(4) Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.

(5) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

(6) Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate.

(7) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

 

Art. 28

(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.

(1.1) Situatiile financiare anuale intocmite cu ocazia fuziunii sau divizarii, potrivit alin. (1), se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termenul prevazut de reglementarile contabile aplicabile.”

(2) Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile

teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

(3) Pentru persoanele juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.

(4) Persoanele juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene intocmesc situatii financiare anuale, care au componentele prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

(5) Categoriile de persoane juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene si/sau Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.*ABROGAT*

(6) Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, contul rezultatului exercitiului si note explicative.

(7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor.

(8) Conditiile pentru publicarea situatiilor financiare anuale de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, se stabilesc de institutiile cu atributii de reglementare prevazute la art. 4 alin. (3). Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

(9) Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

(10) Situatiile financiare anuale se semneaza, de regula, de catre directorul

economic, contabilul sef sau alta persoana desemnata sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

(11) Situatiile financiare anuale pot fi semnate, de asemenea, de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (10) si (11), situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care au inregistrat o cifra de afaceri sub plafonul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice pot fi semnate de administratorii acestora.

 

Art. 29

(1) Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

 

Art. 30

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

 

Art. 31

Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.

 

Art. 32

(1) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale persoanelor juridice au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.

(2) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale societatii-mama au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.

 

Art. 33

(1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

(2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

 

Art. 34

(1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.

(1.1) Prevederile alin. (1) se aplica si subunitatilor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia prevazuta la art. 28 alin. (8), precum si societatilor-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate.

(2) In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor si organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; societatile/companiile nationale; societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania care are obligatia sa aplice Standardele internationale de raportare financiara, conform prevederilor legale in vigoare; organizatiile fara scop patrimonial declarate ca fiind de utilitate publica prin legi

speciale sau in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care gestioneaza fonduri nerambursabile primite de la organismele Uniunii Europene.

(3) Sunt auditate si situatiile financiare intocmite de entitatile care au aceasta obligatie conform legislatiei specifice acestora.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situatiile financiare intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare a persoanelor care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.

(5) Prin ordin al ministrului economiei si finantelor pot fi stabilite si alte cazuri in care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

 

Art. 35

(1) Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societatii-mama, fara nicio discriminare.

(3) Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 10 ani.

(4) In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.

 

Art. 36

(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (3), depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:

a) societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile din Romania ale persoanelor juridice cu sediul in strainatate, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

(2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate, depun o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora, sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.

(5) Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din raportarile financiare lunare, situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta, cu incadrarea in termenele prevazute la alin. (6).

 (6) Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe

ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:

a) in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) in termen de 45 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.

 

Art. 37

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) sa depuna, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

Cap. V - Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice

 

Art. 38

(1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) In contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot efectua plati.

(3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigura informatii cu privire la derularea executiei

bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi.

(4) Organizarea contabilitatii operatiunilor derulate prin bugetul trezoreriei statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, la nivelul unitatilor trezoreriei statului, se asigura in conditiile art. 18.

(5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizeaza in cadrul Ministerului Economiei si

Finantelor si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.

(6) Organizarea si conducerea contabilitatii Trezoreriei Statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

 

Art. 39

(1) La incheierea exercitiului financiar, in contabilitatea Trezoreriei Statului se procedeaza la incheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor, dupa cum urmeaza:

a) incheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului;

b) incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;

c) incheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste trimestrial si anual bilantul general al Trezoreriei Statului, in structura stabilita de acesta, care se aproba in conditiile legii.

 

Art. 40

(1) Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual bilantul institutiilor publice.

(2) Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Economiei si

Finantelor, se prezinta Guvernului pentru adoptare odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora