Cap. II Organizarea si conducerea contabilitatii

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:37

Art. 10

(1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.*ABROGAT*

(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, member ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.*ABROGAT*

(4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile

revine persoanei desemnate de administrator, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii unitatii respective. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

(4¹) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (5), raspunderea pentru

conducerea contabilitatii revine acestora, conform legii.

(5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.

 

Art. 11

Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

 

Art. 12

(1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

(2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.

 

Art. 13

Inregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor,

datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile.

 

Art. 14

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.*ABROGAT*

 

Art. 15

Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.

 

Art. 16

Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

 

Art. 17

(1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.

(2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.

(3) Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pesubdiviziunile clasificatiei bugetare.

 

Art. 18

Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

 

Art. 19

(1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.

(2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

(3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea

situatiilor financiare anuale.

(4) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor care reflecta incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar.

(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determina de catre institutiile publice, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora