Cap. I - Dispozitii generale

Data: 14 ianuarie 2011   Ora: 11:37

Nota: Modificarile aduse Legii de catre Primul Ministru Emil Boc au fost consemnate in textul legii cu BOLD.

 Art. 1

(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

(2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop

patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune.

(3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

(4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului Civil, au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune.

(5) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri impozabile pe baza datelor din contabilitate au obligatia sa conduca contabilitatea proprie potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens.

 

Art. 2

(1) Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 1. In acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

 

(2) Contabilitatea publica cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea Trezoreriei Statului;

c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.*ABROGAT*

(3) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

 

Art. 3

(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

(3) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele prevazute la art. 1 pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o alta moneda.*ABROGAT*

 

Art. 4

(1) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza si emite norme privind contabilitatea in

partida simpla.

(3) Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se

elaboreaza si se emit de autoritatile competente, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:

a) de catre Banca Nationala a Romaniei pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este imitata la prestarea de servicii de plata si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;

b) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;

c) de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;

d) de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie.

(4) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.

 

Art. 5

(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) au obligatia sa conduca contabilitatea

in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

(2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(3) Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Economiei si Finantelor aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.

 

Art. 6

(1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.

 

Art. 7

(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(3) Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

 

Art. 8

(1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

(2) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa, in conformitate cu

prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

(3) Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror

decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor

contabile aplicabile.

(4) Valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizarilor efectuate potrivit legii, se determina, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.

 

Art. 9

(1) Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a

persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.

(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.

(3) Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora