CAPITOLUL VII: Dispozitii comune si finale

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:59

Art. 63 Abrogat

Art. 64

(1)Cifra de afaceri prevazuta la art. 14 este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate de intreprindere in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.

(2)Cand o operatiune de concentrare economica are loc in modalitatea prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b), prin cumparare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilita potrivit prevederilor alin. (1) va fi luata in considerare numai suma aferenta activelor constituind obiect al tranzactiei.

(3)Daca, in cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzactii de felul celor prevazute la alin. (2) au loc intre aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operatiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzactii.

Art. 65

Cifra de afaceri este inlocuita:

a)pentru institutiile de credit si alte institutii financiare, cu suma veniturilor, definite prin instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei, dupa deducerea impozitelor si a taxelor legate direct de acestea;

b)pentru societatile de asigurari, cu valoarea primelor brute incasate sau de incasat, conform contractelor de asigurari incheiate de catre sau in numele societatilor de asigurare, inclusiv primele platite reasiguratorilor, dupa deducerea impozitelor si a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de catre Consiliul Concurentei prin instructiuni.

Art. 66

In scopul aplicarii prevederilor art. 14, dar fara a contraveni dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (3), daca vreuna dintre intreprinderile avute in vedere la aplicarea prevederilor art. 14 face parte dintr-un grup de intreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform situatiilor financiare anuale consolidate.

Art. 67 Abrogat

 

NOTA:

*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 538/2004 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 21/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996 si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 24 mai 2004.

*) Conform art. 1 din Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 519/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, "Plafonul valoric raportat la cifra de afaceri, prevazut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza de la 20 miliarde lei la 30 miliarde lei".

Reproducem mai jos art. II*) - VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2004 si modificata prin Legea nr. 538/2004, articole care nu au fost cuprinse in forma republicabila a Legii nr. 21/1996:

" - Art. II

(1)Indemnizatiile prevazute in anexa nr. VII/2b la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, la nr. crt. 34, 35 si 36 se inlocuiesc cu indemnizatiile prevazute la nr. crt. 16, 17 si 18 din aceeasi anexa.

*) In urma interventiilor legislative suferite de art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 prin Legea nr. 184/2004 si prin Legea nr. 538/2004, alineatele acestui articol au fost renumerotate.

Astfel, alineatul (3) a fost abrogat prin Legea nr. 184/2004, alin. (21)-(24), introduse prin Legea nr. 184/2004, au devenit alin. (3)-(6), iar alin. (2) a fost modificat prin Legea nr. 538/2004.

(2)Salariile de baza ale inspectorilor de concurenta si al secretarului general din cadrul Consiliului Concurentei se stabilesc prin asimilare cu indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 - pentru inspectorul de concurenta superior, nr. crt. 18 - pentru inspectorul de concurenta principal, nr. crt. 23 - pentru inspectorul de concurenta asistent si nr. crt. 32 - pentru inspectorul de concurenta debutant si de la anexa nr. 1 cap. B, nr. crt. 1 - pentru secretarul general.

(3)Personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei beneficiaza in mod corespunzator de prevederile art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003.

(4)Personalul Consiliului Concurentei beneficiaza de spor de confidentialitate de pana la 15% din salariul de baza. Categoriile de personal, cuantumul sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate institutiei.

(5)Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, prevederile alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si membrilor Plenului Consiliului Concurentei.

(6)Membrii Plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurenta beneficiaza si de drepturile stabilite prin alte acte normative aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(7)Personalul din cadrul Oficiului Concurentei care este preluat de catre Consiliul Concurentei, in functie de atributiile reglementate prin lege pentru aceasta institutie, se stabileste pe baza de protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Pe baza acestui protocol Consiliul Concurentei va modifica corespunzator Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei.

(8)Plangerile si sesizarile formulate in temeiul Legii nr. 21/1996, aflate in curs de solutionare de catre Oficiul Concurentei, precum si investigatiile in desfasurare vor fi preluate de catre Consiliul Concurentei, pe baza de protocol, in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(9)Consiliul Concurentei va prelua bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau in proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzator activitatilor si personalului preluat, prin protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

- Art. III

(1)In cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza o directie generala de specialitate, precum si compartimente in cadrul unitatilor teritoriale, avand, in principal, urmatorul obiect de activitate:

a)aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislatiei in domeniul ajutorului de stat;

b)aplicarea dispozitiilor legale in domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;

c)urmarirea evolutiei preturilor in economie;

d)aplicarea dispozitiilor legale in domeniul concurentei neloiale si al publicitatii, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finantelor Publice;

e)participarea la schimbul de informatii si experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale, in domeniul sau de activitate.

(2)Personalul din cadrul Oficiului Concurentei se preia de catre Ministerul Finantelor Publice, cu pastrarea drepturilor salariale detinute anterior preluarii, in functie de atributiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta pentru aceasta institutie, prin protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3)Denumirea Oficiul Concurentei se inlocuieste cu Ministerul Finantelor Publice in toate actele normative care reglementeaza domeniile de activitate prevazute la alin. (1).

(4)Plangerile, sesizarile si solicitarile formulate in temeiul altor acte normative decat Legea nr. 21/1996, aflate in curs de solutionare de catre Oficiul Concurentei, vor fi preluate de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de protocol, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(5)Ministerul Finantelor Publice va prelua bunurile mobile si imobile aflate in administrarea sau in proprietatea Oficiului Concurentei, corespunzator activitatilor si personalului preluat, prin protocol, care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul Concurentei si Consiliul Concurentei in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(6)In aplicarea alin. (1), (2) si (5), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului un proiect de modificare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice.

- Art. IV

Regulamentele si instructiunile Consiliului Concurentei, in vigoare, vor fi revizuite in mod corespunzator in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

- Art. V

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.

- Art. VI

Prevederile art. II - IV intra in vigoare in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 742 din data de 16 august 2005

*) Orice referire din lege la notiunea de "agent economic" se considera a fi facuta la notiunea de "intreprindere".

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora