CAPITOLUL VI: Sanctiuni

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:59

Art. 49

Sunt nule de drept orice intelegeri sau decizii interzise prin art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si prin art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, conventii sau clauze contractuale raportandu-se la o practica anticoncurentiala.

Art. 50

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu vinovatie de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:

a)furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare intr-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15;

b)furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);

c)furnizarea de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2);

d)furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate potrivit prevederilor art. 36;

e)refuzul de a se supune unei inspectii desfasurate potrivit prevederilor art. 36.

Art. 50.1

(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 40.000 lei faptele autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale constand in:

a)furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b);

b)furnizarea de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).

(2)Daca nefurnizarea informatiilor solicitate persista dupa termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei, acesta va putea aplica conducatorului institutiei sau autoritatii administratiei publice centrale sau locale o amenda cominatorie de pana la 5.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.

(1)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu vinovatie de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:

a)incalcarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

b)nenotificarea unei concentrari economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) si (2), inainte de punerea in aplicare a acesteia, cu exceptia cazului in care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 15 alin. (8);

c)realizarea unei operatiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8);

d)inceperea unei actiuni de concentrare economica declarata incompatibila printr-o decizie a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);

e)neindeplinirea unei obligatii, a unei conditii sau a unei masuri impuse printr-o decizie luata potrivit prevederilor prezentei legi.

(2)Daca incalcarea savarsita de o asociatie de intreprinderi priveste activitatile membrilor sai, amenda nu poate depasi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecarui membru activ pe piata afectata de incalcarea savarsita de asociatie.

(3)In ceea ce priveste contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a), constand in incalcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa, care poate merge pana la absolvire de raspundere pecuniara.

Art. 51.1

(1)Prin exceptie de la prevederile art. 50 si 51 alin. (1), in cazul in care cifra de afaceri, realizata in anul financiar anterior sanctionarii, nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii.

(2)Prin exceptie de la prevederile art. 50 si art. 51 alin. (1) din prezenta lege si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:

a)amenda de la 20.000 lei la 2.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 50;

b)amenda de la 30.000 lei la 5.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1).

Art. 52

(1)Individualizarea sanctiunilor prevazute la art. 50, 501, 51 si 511 se face tinand seama de gravitatea si durata faptei. Prin instructiuni adoptate de catre Consiliul Concurentei se stabilesc si celelalte elemente in functie de care se face individualizarea sanctiunilor, precum si gradarea pe transe a acestora.

(2)In cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a), daca, dupa primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, in conditiile art. 44 sau in cadrul audierilor, intreprinderea recunoaste, in mod expres, savarsirea faptei anticoncurentiale, aceasta va fi retinuta ca circumstanta atenuanta sub forma colaborarii in cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 25% din nivelul de baza determinat potrivit instructiunilor, adoptate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 53

Daca in termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor prezentei legi, intreprinderea in cauza nu se conformeaza masurilor

dispuse, Consiliul Concurentei ii poate aplica amenda maxima prevazuta la art. 51 si 51.1.

Art. 54

(1)Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina:

a)sa inceteze o incalcare a prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si sa respecte masurile dispuse prin decizia de constatare a incalcarii;

b)sa respecte o decizie prin care se impun masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47;

c)sa respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 462 alin. (3);

d)sa respecte conditiile si/sau obligatiile impuse printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);

e)sa furnizeze in mod complet si corect informatiile si documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);

f)sa se supuna inspectiei prevazute la art. 36.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a)in cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cifra de afaceri zilnica medie aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii;

b)in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei, in cazul alin. (1) lit. a)- d), respectiv cu amenda de la 300 lei la 7.000 lei, in cazul alin. (1) lit. e) si f).

Art. 55

(1)Contraventiile prevazute in prezenta lege se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta.

(2)Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. d) si e) se aplica de catre inspectorii de concurenta.

(3)Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. a)- c), art. 501 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e), precum si amenzile cominatorii prevazute la art. 54 se aplica de catre comisiile Consiliului Concurentei, prin aceeasi decizie prin care se constata savarsirea contraventiei sau incidenta art. 54 alin. (1).

(4)Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a)-c) se aplica de catre Plenul Consiliului Concurentei prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii.

(5)Deciziile luate in conditiile alin. (3) si (4) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(6)In baza deciziei Consiliului Concurentei profiturile sau, dupa caz, veniturile suplimentare realizate de agentii economici ca urmare a savarsirii contraventiilor prevazute si sanctionate de prezenta lege vor fi confiscate si varsate la bugetul de stat.

Art. 56

(1)Contraventiilor prevazute la art. 50 lit. d) si e) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Procesele-verbale prin care se aplica sanctiuni, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2), se ataca la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea judecatoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucuresti, sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 57

(1)Deciziile emise de catre Consiliul Concurentei in aplicarea prezentei legi vor fi comunicate partilor in cauza de catre Consiliul Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurentei.

(2)La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale intreprinderilor in cauza, astfel incat secretul de afaceri sa nu fie divulgat.

Art. 58

(1)Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor prezentei legi se prescrie dupa cum urmeaza:

a)in termen de 3 ani, in cazul incalcarii prevederilor art. 50;

b)in termen de 5 ani, in cazul tuturor celorlalte incalcari ale prevederilor prezentei legi.

(2)Prescriptia dreptului la actiune al Consiliului Concurentei incepe sa curga de la data savarsirii incalcarii. In cazul incalcarilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia incepe sa curga de la data incetarii ultimului act sau fapt anticoncurential in cauza.

Art. 59

(1)Orice actiune intreprinsa de catre Consiliul Concurentei in scopul unei examinari preliminare sau in scopul declansarii unei investigatii in legatura cu o anumita incalcare a legii va intrerupe cursul termenelor de prescriptie prevazute la art. 58. Intreruperea termenului de prescriptie va avea efect de la data comunicarii actiunii intreprinse de catre Consiliul Concurentei, facuta catre cel putin un agent economic sau o asociatie de agenti economici care a participat la savarsirea incalcarii legii.

(2)Actiunile ce pot fi intreprinse de catre Consiliul Concurentei si care intrerup cursul termenului de prescriptie includ, in principal, urmatoarele:

a)solicitari de informatii, in scris;

b)ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de declansare a unei investigatii;

c)inceperea procedurilor legale.

(3)Intreruperea termenului de prescriptie isi produce efectele fata de toti agentii economici sau asociatiile de agenti economici care au participat la savarsirea incalcarii legii.

(4)In cazul intreruperii termenului de prescriptie, un nou termen, cu o durata similara, incepe sa curga de la data la care Consiliul Concurentei a intreprins una dintre actiunile mentionate la alin. (2). Termenul de prescriptie va expira cel mai tarziu in ziua in care se implineste perioada egala cu dublul termenului de prescriptie, aplicabil pentru

savarsirea incalcarii in cauza, in situatia in care Consiliul Concurentei nu a impus nici una dintre sanctiunile prevazute de prezenta lege.

Art. 60

(1)Participarea cu intentie frauduloasa si in mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda si interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii, potrivit prevederilor art. 65 din Codul penal. (2)Actiunea penala se pune in miscare la sesizarea Consiliului Concurentei.

(3)Instanta judecatoreasca poate dispune publicarea, in presa, pe cheltuiala celui vinovat, a hotararii definitive.

Art. 61

(1)Independent de sanctiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la actiune al persoanelor fizice si/sau juridice pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurentiala prohibita potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 si/sau 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ramane rezervat.

(2)Daca un bun sau serviciu este achizitionat la un pret excesiv, nu se poate considera ca nu s-a produs un prejudiciu datorita faptului ca bunul sau serviciul a fost revandut.

(3)Intreprinderea care beneficiaza de imunitate la amenda nu raspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practica anticoncurentiala interzisa de art. 5 din prezenta lege, precum si de art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, practica sanctionata de autoritatea de concurenta.

(4)Atunci cand exista o decizie a Consiliului Concurentei prin care este sanctionata o practica anticoncurentiala, in solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instantele vor putea solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. In acest scop, primind aceste documente, instantele vor asigura respectarea confidentialitatii informatiilor reprezentand secrete de afaceri, precum si a altor informatii calificate drept confidentiale.

(5)Persoanele fizice sau juridice, care se considera prejudiciate printr-o practica anticoncurentiala interzisa de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despagubiri in termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurentei, pe care se intemeiaza actiunea in subsidiar, ramane definitiva si irevocabila.

(6)Consiliul Concurentei poate inainta observatii instantelor nationale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in conditiile prevazute in Codul de procedura civila.

(7)In toate cazurile in care instantele nationale aplica, in mod direct, prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dupa comunicarea catre parti a hotararii susceptibile de exercitare a unei cai de atac, acestea vor transmite, de indata, o copie a hotararii catre Comisia Europeana, prin intermediul Consiliului Concurentei.

Art. 62

Orice persoana care utilizeaza sau divulga, in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata si la repararea prejudiciului cauzat.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora