CAPITOLUL IV: Consiliul Concurentei

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:55

Art. 16

(1)Se infiinteaza Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este in municipiul Bucuresti.

(2)Structura organizatorica si de personal a Consiliului Concurentei, atributiile de conducere si de executie ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.

Art. 17

(1)Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din 7 membri, dupa cum urmeaza: un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 consilieri de concurenta. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei se realizeaza de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.

(2)Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia putand fi reinvestiti cel mult inca o data. La numirea primului Plen al Consiliului Concurentei dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, un vicepresedinte si 2 consilieri de concurenta vor avea un mandat de 2 ani si jumatate, stabilit prin decretul de numire in functie.

(3)Presedintele, vicepresedintii si consilierii de concurenta trebuie sa aiba o independenta reala si sa se bucure de o inalta reputatie profesionala si probitate civica. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, inalta competenta profesionala, o buna reputatie si vechime de minimum 10 ani in activitati din domeniile: economic, comercial, al preturilor si concurentei sau juridic.

(4)Presedintele trebuie sa fi indeplinit o functie de conducere cu largi responsabilitati, in care a facut dovada competentei sale profesionale si manageriale.

(5)Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activitati profesionale sau de consultanta, cu participarea, directa sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entitati publice ori private sau cu detinerea de functii ori de demnitati publice, cu exceptia activitatii didactice din invatamantul superior. Ei nu pot fi desemnati experti sau arbitri nici de parti si nici de instanta judecatoreasca sau de catre o alta institutie.

(6)Membrii Plenului Consiliului Concurentei nu reprezinta autoritatea care i-a numit si sunt independenti in luarea deciziilor.

(7)Membrii Plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.

(8)Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurentei inceteaza:

a)la expirarea duratei;

b)prin demisie;

c)prin deces;

d)prin imposibilitate definitiva de exercitare, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;

e)la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (5) si (7), conform prevederilor alin. (11);

f)prin revocare, pentru incalcarea grava a prezentei legi si pentru condamnare penala, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pentru savarsirea unei infractiuni.

(9)Membrii Plenului Consiliului Concurentei sunt revocabili, in cazul prevazut la alin. (8) lit. f), de catre autoritatea care i-a numit. Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti penale ei pot fi suspendati din functie de catre aceeasi autoritate.

(10)In caz de vacanta a unui loc in Plenul Consiliului Concurentei pentru una dintre situatiile prevazute la alin. (8) lit. b)- f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea si numirea unui nou membru pentru durata ramasa din mandat, in functia devenita vacanta.

(11)Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati sa notifice de indata Consiliului survenirea oricarei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevazute la alin. (5) si (7), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situatii, iar daca situatia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul inceteaza si se procedeaza conform prevederilor alin. (9) si (10).

Art. 17.1

In caz de vacanta a functiei de presedinte al Consiliului Concurentei, pentru una dintre situatiile prevazute la art. 17 alin. (8) lit. b)-f), pana la desemnarea si numirea, in conditiile legii, a unui nou presedinte, pentru durata ramasa din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime in functia de vicepresedinte al Consiliului Concurentei.

Art. 18

(1)Inainte de a incepe sa-si exercite functia, fiecare membru al Consiliului Concurentei este obligat sa depuna in fata Presedintelui Romaniei, in prezenta celorlalti membri numiti si dupa citirea decretului prezidential de numire in functie, urmatorul juramant:

"Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar interesele Romaniei, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate si fara partinire atributiile ce-mi revin. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

(2)Presedintele Consiliului Concurentei presteaza cel dintai juramantul.

(3)In cazul neprestarii juramantului in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmand a se relua procedura desemnarii si numirii altei persoane pentru functia devenita vacanta.

(4)Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurentei inainte de prestarea juramantului sunt nule de drept.

Art. 19

(1)Mandatele membrilor Consiliului Concurentei incep de la data depunerii juramantului de catre acestia si expira la implinirea termenelor prevazute la art. 17 alin. (2), calculate de la aceasta data.

(2)Daca, pana la expirarea mandatului in curs, presedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul urmator nu va fi prestat juramantul cu respectarea dispozitiilor art. 18, membrii Consiliului Concurentei in exercitiu isi vor continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre presedintele Consiliului, desemnat pentru mandatul urmator sub conducerea presedintelui anterior.

(3) In situatia in care pana la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurentei, in conditiile art. 17 alin. (8) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al carui mandat expira isi va continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre cel desemnat pentru mandatul urmator.

Art. 20

(1)Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen si in comisii. Plenul Consiliului Concurentei se intruneste valabil in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor Plenului. Comisia se intruneste valabil in prezenta celor 3 membri, hotararile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.

(2)Fiecare comisie este formata din 2 consilieri de concurenta in componenta stabilita de presedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz in parte, si este condusa de catre un vicepresedinte al Consiliului Concurentei.

(3)Presedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii si desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie.

(4)In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examineaza in plen:

a)rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat;

b)autorizarea concentrarilor economice;

c)punctele de vedere, recomandarile si avizele formulate in realizarea atributiilor prevazute de prezenta lege;

d)proiectele de reglementari propuse spre adoptare;

e)raportul anual prevazut la art. 31 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum si orice alte rapoarte privind concurenta si ajutoarele de stat; (5)In formatiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; in caz de partaj egal al voturilor, solutia votata de presedinte prevaleaza.

(6)Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in plen, potrivit prevederilor alin. (4), se semneaza de catre presedinte, in numele Consiliului Concurentei.

Art. 21

(1)Presedintele Consiliului Concurentei angajeaza patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridica si-l reprezinta ca institutie publica in fata persoanelor fizice si juridice, a autoritatilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii romanesti, straine si internationale. El exercita prerogative disciplinare asupra intregului personal al Consiliului Concurentei.

(2)Ordinele si deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun masuri si se aplica sanctiuni, se semneaza de catre presedinte, iar reglementarile adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse in aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui.

(3)In caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.

(4)Presedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre vicepresedinti, consilierii de concurenta, inspectorii de concurenta sau altor persoane, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate si durata exercitarii lor.

Art. 22

(1)In vederea exercitarii atributiilor sale, Consiliul Concurentei isi elaboreaza si isi adopta regulamentul de organizare, functionare si procedura si isi constituie aparatul propriu, la nivel central si local.

(2)Nomenclatorul de functii al aparatului propriu, cuprinzand inspectori de concurenta si alte categorii de personal, conditiile de incadrare pe functii, de promovare in grad si de stimulare, precum si atributiile fiecarei functii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei, cu respectarea reglementarilor privind functia publica si functionarii publici si a reglementarilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.

(3)Functia publica de specialitate pentru Consiliul Concurentei este cea de inspector de concurenta.

(4)Activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Concurentei de catre inspectorii de concurenta cu studii superioare juridice constituie vechime in specialitate juridica si este asimilata vechimii in munca juridica desfasurata de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare. Se considera, de asemenea, vechime in specialitate economica, respectiv alta specialitate si perioada in care inspectorii de concurenta de specialitate economica sau de alta specialitate isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului Concurentei.

Art. 23

Functia de presedinte al Consiliului Concurentei este asimilata celei de ministru, cea de vicepresedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurenta celei de subsecretar de stat.

Art. 24

In organizarea Consiliului Concurentei functioneaza un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de catre Consiliul Concurentei. Atributiile secretarului general se stabilesc prin regulamentul de organizare, functionare si procedura adoptat de Consiliul Concurentei.

Art. 25

(1)Consiliul Concurentei isi intocmeste proiectul de buget propriu, care se prevede distinct in bugetul de stat.

(2)Pentru functionarea Consiliului Concurentei si a aparatului sau teritorial, Guvernul si, dupa caz, organele administratiei publice locale vor atribui Consiliului Concurentei in administrare imobilele necesare, respectiv terenurile si dotarile din domeniul public de interes national sau, dupa caz, local, in termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii Consiliului Concurentei.

(3)Sumele reprezentand tarife, taxe si amenzi sau alte sanctiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii.

(4)Consiliul Concurentei va suporta, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, sumele necesare asigurarii asistentei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurenta si celelalte categorii de personal, in legatura cu faptele savarsite de acestia in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, atunci cand au calitatea de invinuit ori inculpat.

(5)Sumele acordate de Consiliul Concurentei membrilor Plenului, inspectorilor de concurenta sau altor angajati pentru asigurarea asistentei juridice vor fi restituite de catre acestia, in cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva s-a stabilit

vinovatia acestora ori ca fapta a fost savarsita in afara exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de lege.

(6)Procedura si conditiile in care sumele necesare asigurarii asistentei juridice sunt suportate de Consiliul Concurentei vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

Art. 26

(1)Consiliul Concurentei are urmatoarele atributii:

a)efectueaza investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

b)ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, constatate in urma investigatiilor efectuate de catre inspectorii de concurenta;

c)accepta angajamente si impune masuri interimare, in conditiile prevazute de lege;

d)ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de concentrari economice;

e)retrage, prin decizie, beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;

f)asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea masurilor dispuse si a efectelor concentrarilor economice autorizate conditionat prin decizii;

g)efectueaza, din proprie initiativa, investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, atunci cand rigiditatea preturilor sau alte imprejurari sugereaza posibilitatea restrangerii sau denaturarii concurentei pe piata. Consiliul Concurentei poate publica un raport cu privire la rezultatele investigatiei privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri in diferite sectoare si invita partile interesate sa formuleze observatii;

h)sesizeaza Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), si propune acestuia adoptarea masurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate;

i)sesizeaza instantele judecatoresti asupra cazurilor in care acestea sunt competente;

j)urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente in domeniul de reglementare al prezentei legi;

k)sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale in aplicarea prezentei legi;

l)emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea actelor normative care au un asemenea efect;

m)face recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;

n)propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de masuri disciplinare impotriva personalului din subordinea acestora, in cazul in care acesta nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;

o)realizeaza studii si intocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind aceasta activitate;

p)reprezinta Romania si promoveaza schimbul de informatii si de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil; ca autoritate nationala de concurenta, Consiliul Concurentei este responsabil de relatia cu institutiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislatia europeana, si coopereaza cu alte autoritati de concurenta;

r)stabileste si aproba misiunea, strategia generala si programele de activitate ale autoritatii de concurenta;

s)ia orice alte decizii in indeplinirea atributiilor ce decurg din prezenta lege;

s)asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

(2)In vederea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si g), Consiliul Concurentei poate realiza examinari preliminare, in cadrul carora are dreptul sa solicite informatiile si documentele necesare, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).

(3)Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate nationala de concurenta, are toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum si cele prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi. Instantele nationale au toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.

Art. 27

(1)Consiliul Concurentei adopta regulamente si instructiuni, emite ordine, ia decizii si formuleaza avize, face recomandari si elaboreaza rapoarte in aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2)Consiliul Concurentei adopta regulamente, in aplicarea prevederilor prezentei legi, in special cele care privesc:

a)organizarea, functionarea si procedura;

b)concentrarile economice;

c)practicile anticoncurentiale;

d)constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege;

e)tarifele pentru notificari, de acces la documentatie si eliberare de copii sau extrase;

f)inspectorii de concurenta;

g)regimul disciplinar al personalului.

(3)Consiliul Concurentei adopta instructiuni, in aplicarea prevederilor prezentei legi, in special cele care privesc:

a)analiza concentrarilor economice;

b)analiza practicilor anticoncurentiale;

c)masurile interimare si angajamentele;

d)calcularea cifrei de afaceri prevazute de prezenta lege;

e)definirea pietei relevante in scopul stabilirii partii substantiale de piata;

f)plata taxelor si a tarifelor stabilite prin prezenta lege si prin regulamente.

(4)Consiliul Concurentei emite ordine prin care pune in aplicare, suspenda sau abroga reglementarile adoptate in plen, dispune efectuarea de investigatii, ordona inspectii, ia masuri privind gestiunea interna si personalul din subordine, precum si orice alte masuri necesare indeplinirii strategiei si misiunii autoritatii de concurenta.

(5)Deciziile Consiliului Concurentei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi si se aplica sanctiunile corespunzatoare, se dispun masurile necesare restabilirii mediului concurential, se acorda accesul la informatii confidentiale, se solutioneaza plangerile formulate in baza dispozitiilor prezentei legi, precum si cererile si notificarile privind concentrarile economice.

(6)Avizele sunt formulate, recomandarile si propunerile sunt facute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate si comunicate, dupa caz, publicate, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 28

(1)Proiectele de regulamente si instructiuni, precum si modificarile acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, dupa care sunt adoptate in Plenul Consiliului Concurentei si puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

(2)Reglementarile Consiliului Concurentei pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29

Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect in domeniul politicii concurentiale, la cererea:

a)Presedintiei si Guvernului Romaniei;

b)comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor;

c)autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;

d)organizatiilor profesionale si patronale in masura in care acestea au atributii legale de reglementare a domeniilor in care activeaza;

e)organizatiilor pentru protectia consumatorilor;

f)instantelor judecatoresti si parchetelor.

Art. 30

(1)Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramura sau sectoriale, Consiliul Concurentei va consulta ministerele de resort si alte organe ale administratiei publice centrale sau locale, precum si organizatiile patronale in cauza.

(2)Organele si organizatiile prevazute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurentei punctul lor de vedere in termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atasat la raportul asupra cazului analizat.

(3)In indeplinirea atributiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu organele administratiei publice centrale sau locale si va solicita informatii si asistenta din partea acestora.

Art. 31

(1)Consiliul Concurentei intocmeste anual un raport privind activitatea sa si modul in care agentii economici si autoritatile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi.

(2)Raportul se adopta in Plenul Consiliului Concurentei si se da publicitatii.

Art. 32

(1)Prin prezenta lege se instituie urmatoarea taxa: taxa de autorizare a concentrarilor economice, care se plateste in cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) si alin. (4) lit. b) si c).

(2)Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileste la o cota de 0,04% din cifrele de afaceri totale realizate pe teritoriul Romaniei de catre intreprinderile implicate in concentrarea economica autorizata, fara a depasi echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro. Taxa de autorizare se calculeaza pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrarii economice, determinata potrivit reglementarilor Consiliului Concurentei.)

(3)Sumele provenind din plata taxei prevazute la alin. (1) se varsa la bugetul de stat in termen si conform procedurilor stabilite de reglementarile fiscale.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora