CAPITOLUL III: Concentrarea economica

Data: 19 ianuarie 2011   Ora: 11:53

Art. 10

(1) Se realizeaza o concentrare in cazul in care modificarea de durata a controlului rezulta in urma:

a) fuzionarii a doua sau mai multe intreprinderi independente anterior sau parti ale unor intreprinderi; sau

b) dobandirii, de catre una sau mai multe persoane care controleaza deja cel putin o intreprindere ori de catre una sau mai multe intreprinderi, fie prin achizitionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor intreprinderi sau parti ale acestora.

(2) Crearea unei societati in comun care indeplineste in mod durabil toate functiile unei entitati economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

(3) In masura in care crearea unei societati in comun, reprezentand o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurential al intreprinderilor ramase independente, o astfel de coordonare este evaluata in conformitate cu criteriile prevazute la art. 5 alin. (1) si (3), precum si cu cele ale art. 101 alin. (1) si (3)

din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili daca operatiunea este sau nu compatibila cu un mediu concurential normal.

(4) La realizarea evaluarii prevazute la alin. (3), Consiliul Concurentei ia in considerare, in special, urmatoarele criterii:

a) daca doua sau mai multe societati-mama retin, intr-o masura semnificativa, activitatile de pe aceeasi piata ca si societatea in comun ori de pe o piata situata in amonte sau in aval fata de cea a societatii in comun ori pe o piata vecina aflata in stransa legatura cu aceasta piata;

b) daca prin coordonarea care reprezinta consecinta directa a crearii societatii in comun, intreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenta pentru o parte semnificativa a produselor sau a serviciilor in cauza.

(5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare in parte ori luate impreuna si tinand seama de circumstantele de fapt sau de drept, confera posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei intreprinderi, in special prin:

a) drepturi de proprietate sau de folosinta asupra totalitatii ori a unei parti din activele unei intreprinderi;

b) drepturi sau contracte care confera o influenta determinanta asupra structurii intreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei intreprinderi.

(6) Controlul prevazut la alin. (1)-(5) este dobandit de catre persoana sau persoanele ori de catre intreprinderile care:

a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5);

b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influenta determinanta conferita de acestea.

Art. 11

Nu constituie operatiuni de concentrare economica situatiile in care:

a) controlul este dobandit si exercitat de catre un lichidator desemnat prin hotarare judecatoreasca sau de catre o alta persoana mandatata de autoritatea publica pentru indeplinirea unei proceduri de incetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciara, urmarire silita sau alta procedura similara;

b) institutiile de credit sau alte institutii financiare ori societatile de asigurari ale caror activitati obisnuite includ tranzactionarea si negocierea de valori mobiliare in contul lor sau in contul altora detin temporar valori mobiliare ale unei intreprinderi pe care le-au dobandit in vederea revanzarii, cu conditia ca acestea sa nu isi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare in cauza pentru a determina comportamentul concurential al intreprinderii in cauza sau cu conditia sa isi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregatirea cesionarii integrale sau partiale a intreprinderii in cauza sau a activelor acesteia ori a cesionarii valorilor mobiliare in cauza si ca cesiunea sa aiba loc in termen de un an de la data achizitiei; Consiliul Concurentei poate prelungi acest termen, la cerere, in cazul in care respectivele institutii sau societati pot dovedi ca cesionarea nu a fost posibila, in conditii rezonabile, in termenul stabilit;

c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b), este dobandit de o intreprindere al carei obiect unic de activitate este de a achizitiona participatii la alte intreprinderi, de a gestiona si valorifica respectivele participatii, fara a se implica direct sau indirect in gestionarea intreprinderilor in cauza, aceasta fara a aduce insa atingere drepturilor pe care intreprinderea le detine in calitate de actionar, cu conditia ca drepturile de vot legate de participatiile detinute sa fie exercitate, in special in ceea ce priveste numirea membrilor organelor de conducere si supraveghere ale intreprinderilor la care detine participatiile, doar pentru a mentine valoarea integrala a investitiilor in cauza si nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurential al acelor intreprinderi;

d) intreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizeaza operatiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activitati.

Art. 12

Sunt interzise concentrarile economice care ar ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante.

Art. 13 Abrogat

Art. 14

Prevederile prezentului capitol se aplica operatiunilor de concentrare economica, atunci cand cifra de afaceri cumulata a intreprinderilor implicate in operatiune depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si cand cel putin doua dintre intreprinderile implicate au realizat pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior realizarii operatiunii.

 

Art. 15

(1) Concentrarile economice care depasesc pragurile valorice prevazute la art. 14 trebuie notificate Consiliului Concurentei inainte de punerea in aplicare si dupa incheierea acordului, dupa anuntarea ofertei publice sau dupa preluarea pachetului de control.

(2) Notificarea poate fi efectuata si in cazurile in care intreprinderile implicate demonstreaza Consiliului Concurentei intentia de buna-credinta de a incheia un acord sau, in cazul unei oferte publice, si-au anuntat public intentia de a face o astfel de oferta, cu conditia ca acordul sau oferta planificata sa aiba ca rezultat o concentrare care indeplineste conditiile prevazute la art. 14.

(3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul "concentrare economica notificata" include, de asemenea, concentrarile planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).

(4) Concentrarile economice care se realizeaza prin fuziunea a doua sau mai multor intreprinderi trebuie notificate de catre fiecare dintre partile implicate; in celelalte cazuri, notificarea trebuie sa fie inaintata de catre persoana, intreprinderea sau intreprinderile care dobandesc controlul asupra uneia sau mai multor intreprinderi ori asupra unor parti ale acestora.

(5) Criteriile de evaluare a compatibilitatii concentrarilor economice cu un mediu concurential normal, procedura de notificare, de acordare a derogarii, termenele, documentele si informatiile de prezentat, comunicarile si prezentarea de observatii de catre intreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei.

(6) Este interzisa punerea in aplicare a unei operatiuni de concentrare economica inainte de notificare si inainte de a fi declarata compatibila cu un mediu concurential normal, printr-o decizie adoptata de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor art. 46.

(7) Prevederile alin. (6) nu impiedica punerea in aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzactii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile in alte tipuri de valori mobiliare, acceptate in vederea tranzactionarii pe o piata de tipul bursei de valori, prin care se dobandeste controlul potrivit prevederilor art. 10 de la vanzatori diferiti, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) concentrarea sa fie notificata fara intarziere Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor alin. (1);

b) cel care dobandeste controlul sa nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare in cauza sau sa faca acest lucru numai pentru a mentine valoarea integrala a investitiei sale in temeiul unei derogari acordate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor alin. (8).

(8) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituita la alin. (6). Cererea de acordare a derogarii trebuie sa fie motivata. In decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendarii concentrarii economice asupra

uneia sau mai multora dintre intreprinderile implicate in operatiune sau asupra unor terti si de amenintarea reprezentata de concentrare asupra concurentei. Aceasta derogare poate fi acordata sub rezerva indeplinirii unor conditii si obligatii destinate asigurarii unei concurente efective. O derogare poate fi acordata oricand, atat anterior, cat si ulterior notificarii.

(9) Validitatea oricarei operatiuni de concentrare economica, inclusiv a celor realizate cu incalcarea prevederilor alin. (6), va depinde de analiza si decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operatiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2), (4) si (5).

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora