CAPITOLUL-I Dispozitii generale

Data: 18 ianuarie 2011   Ora: 17:53

Text actualizat la data de 21.07.2010.

Actul include modificarile din urmatoarele acte:

- O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006

- Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008

- O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008

- Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009

- Legea nr. 25/2010 publicata in MOF nr. 145 din 05/03/2010

- Legea nr. 169/2010 publicata in MOF nr. 505 din 21/07/2010

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d):

1. societatile comerciale;

2. societatile cooperative;

3. organizatiile cooperatiste;

4. societatile agricole;

5. grupurile de interes economic;

6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

(2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

a) comercianti, persoane fizice, actionand individual;

b) asociatii familiale;

c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor;

2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;

3. administratorul nu poate fi gasit;

4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;

d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazutela art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termenul prevazut de lege;

e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;

f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.

 

Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa.

 

Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile:

a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 90 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor; prezumtia este relativa;

b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;

2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care pot face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de procedura civila;

3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti participa impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege;

4. data deschiderii procedurii reprezinta:

a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32alin. (1);

b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic,prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6);

5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;

6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei se intelege creditorul a caruicreanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile;Creditorii, inclusiv cei bugeari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolventei doar in cazul in care,dupa compensarea datoriilor reciproce, de orice natura, suma datorata acestora va depasi suma prevazuta laart. 3 pct.12;

7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averiidebitorului si care a solicitat, in mod expres, instantei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv decreante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata depatrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personaldeclaratiile de creanta, salariatii debitorului;

8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si caruia i-afost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru alcomitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara adebitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului;

9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garantat fata de persoanelebeneficiare ale garantiilor reale;

10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca intre debitor si angajatii acestuia.Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora;

12. valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditorului.Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii brute pe economie/salariat;

13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedurii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observatie;

14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni financiare propuse a fi efectuate dedebitor in perioada de observatie, in cursul normal al comertului sau, cum ar fi:

a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate;

b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora;

c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente;

15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment;

16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul depreferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment;

17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitoruluila data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformitate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei;

18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si panala data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta;

19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a tabelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor, cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfasurarii acestuia;

20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate saprevada, impreuna sau separat:

a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;

b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;

c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creantei;

b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului;

c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fostinscrisa in tabelul definitiv de creante;

22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mentionat in planul de reorganizarecare cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare latabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul seobliga sa le plateasca acestora;

b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;

23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara carese aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat;

24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor careindeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2),intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura falimentului;

25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 50 de zile, perioada incare vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d);

26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efectueze in numele si pe contul acestuia actele de administrare necesare in perioadele de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 10 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de administratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz.Daca adunarea asociatilor/actionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prinadministrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilor prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii.Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partilor. In cazul incare ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura in stadiul in care se gaseste la data desemnarii;

27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineasca conditiile prevazute mai sus;

28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii,desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata;

29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, convocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege;

30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii dreptului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandatul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionarilor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandatului impune obligatia predarii gestiunii.

31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obiect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglementate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea reglementate;

32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul;

33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in legatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni:

a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei plati sau indepliniri a unei obligatiiori realizari a unui drept in baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compensare bilaterala (netting);

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valori de lichidare ori valori deinlocuire a oricareia dintre obligatiile sau drepturile la care se refera lit. a);

c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b);

d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c);

34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege:

a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat dintre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultand din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ("acord masterde netting");

b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netting-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting");c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting;

35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, incluzand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele asemenea.

 

Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de procedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi suportate din averea debitorului.

(2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe baza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, iar in cursul falimentului, de lichidator.

(3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar.

(4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, platile urmand a fi facute in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 86/20065 privind organizarea activitatilor practicienilor in insolventa, cu modificarile ulterioare, pe baza uni buget previzionat.

(5) Abrogat

(6) Fondul prevazut la alin. (4) va fi constituit prin:

a) aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achita la oficiul registrului comertului pentru autorizare constituire persoane supuse inregistrarii in registrul comertului, cu modificarile actelor, faptelor si mentiunilor acestora si efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, autorizare functionare si eliberare documente specifice, verificare si/sau rezervare, transmitere/obtinere/eliberare documente si/sau informatii prevazute de lege;

b) Abrogat

c) preluarea a 2,0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sensul alin. (1).

(7) Sumele prevazute la alin. (6) lit. a) vor fi virate de oficiile registrului comertului, prin Oficiul Nationalal Registrului Comertului, in contul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumita in continuare U.N.P.I.R., sumele prevazute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancara, in contul mentionat, iar sumele prevazute la alin. (6) lit. c) vor fi virate in contul filialei U.N.P.I.R. din care face parte administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul care transmite suma.

(8) U.N.P.I.R. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si la instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agricole, respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor, numarul contului si unitatea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia.

(9) Sumele mentionate la alin. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. 121 si art. 123 pct. 1 si vor fi platite in momentul existentei disponibilului in contul debitorului.

(10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asiguratorii sau al executarii silite.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora