Cerere de tragere din credit bancar si AFN

Data: 18 martie 2011   Ora: 11:57

Descarca Cerere de tragere din credit bancar si AFN.doc

Anexa 7

 

Cerere de tragere din credit bancar si AFN Nr*…./

Cerere de tragere din AFN Nr*……

 

 

SC …………  S.R.L.- D.

(Nume Beneficiar)

Adresa _________________

Nr _________ Data__________

                                                                                                (inregistrare la Banca)

Catre,

            BANCA ……………………………..

            Sucursala/ Agentia _______________

In atentia Doamnei/ Domnului Director …………..

I. Prin prezenta va solicitam punerea la dispozitie a sumei de _________ Lei, din care:

______________ Lei reprezentand credit bancar;

______________ Lei reprezentand AFN.

care reprezinta virarea totala/partiala a creditului bancar si AFN aprobat in conformitate cu Contractul  de credit bancar si AFN nr ___ din data de _____

sau a AFN aprobat in conformitate cu Contractul de finantare AFN nr ___ din data de _____

II. Sumele solicitate vor fi utilizate pentru efectuarea urmatoarelor plati:

Nr.

Denumire furnizor

Nr./data factura/

contract comercial[1]

Obiectul platii

Valoare

- Lei -

cu TVA

fara TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Situatia cererilor de tragere din credit bancar si AFN/ cererilor de tragere din AFN initiale, intermediare sau finale[2]:

Categorii de cheltuieli eligibile 

Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract

(1) 

Total cheltuieli eligibile rambursate pana la prezenta cerere

(2)

Total cheltuieli realizate in perioada de referinta pentru care se solicita rambursarea

(3)

 

Rest de plata conform contractului

 

(4) = (1)-(2)-(3)

I. Cheltuieli eligibile

pentru realizarea de

investitii in active

corporale

 

 

 

 

II. Cheltuieli eligibile

pentru realizarea de

investitii in active

necorporale

 

 

 

 

III. Alte costuri de operare

 

 

 

 

IV. TOTAL COSTURI ELIGIBILE

 

 

 

 

 

IV. Previziunile curente cu privire la cheltuielile eligibile[3]:

Total

Cheltuieli aprobate prin contract

Total

Cheltuielile  rambursate pana in prezent

Total

Cheltuieli previzionate a fi efectuate

Previziuni pentru urmatorul trimestru

L1

L2

L3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarul declara ca informatiile/ datele sus mentionate sunt corecte si reale.

 

MICROINTREPRINDERE S.R.L. - D

(semnaturi autorizate)

(stampila)

 

 

sectiune ce se completeaza de Banca

Creditul bancar si AFN acordat pana la data de ……… sunt in suma de:

_______________Lei, din care:

____________Lei, reprezentand credit  bancar;

____________Lei, reprezentand AFN.

Verificat, (nume, functia, semnatura)

 

* In functie de categoriile de cheltuieli eligibile prevazute la pct. 4.2 din ghid, microintreprinderea S.R.L.-D. poate prezenta lunar la institutia de credit cereri de tragere din credit bancar si AFN/ cereri de tragere din AFN, insotite de documentele justificative. Numarul maxim de cereri de tragere din credit bancar si AFN/ cereri de tragere din AFN este de  12 in transe lunare. Perioada maxima de implementare si efectuarea platilor este de 1 an de zile calendaristice de la data semnarii Contractului de creditare si AFN. 

* Cererile de tragere din credit bancar si AFN/ cererii de tragere din AFN se vor numerota de la 1 la 12 in functie de tipul cererii: initiala, intermediara sau finala.

[1] Aceste documente vor fi prezentate institutiei de credit in original si copie, urmand ca aceasta sa pastreze copia documentelor.

[2] se va completa doar pentru  Cererile de tragere din credit bancar si AFN/ cererile de tragere din AFN lunare partiale

[3] se va completa doar pentru  Cererile de tragere din credit bancar si AFN/ cererile de tragere din AFN lunare partiale

 

Descarca Cerere de tragere din credit bancar si AFN.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora