Sectiunea VII Perfectionarea pasiva

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:25

Art. 165

(1) Regimul de perfectionare pasiva permite ca marfurile romanesti sa fie exportate temporar de pe teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi supuse unor operatiuni de perfectionare, iar produsele rezultate din aceste operatiuni sa fie puse in libera circulatie cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import.
(2) Dispozitiile alin.(1) nu inlatura aplicarea prevederilor care reglementeaza domenii specifice privind sistemul de schimburi standard prevazut in prezenta sectiune sau la Art. 143.
(3) Exportul temporar al marfurilor romanesti atrage dupa sine aplicarea drepturilor de export, a masurilor de politica comerciala si a altor formalitati prevazute pentru scoaterea marfurilor romanesti in afara teritoriului vamal al Romaniei.
(4) In sensul prezentei sectiuni, prin:
a) marfuri de export temporar se intelege marfurile plasate sub regimul de perfectionare pasiva;
b) operatiuni de perfectionare se intelege operatiunile mentionate in Art. 134 alin. (4) lit.a)-c);
c) produse compensatoare se intelege toate produsele care rezulta din operatiunile de perfectionare;
d) rata de randament se intelege cantitatea sau procentajul de produse compensatoare obtinute prin perfectionarea unei cantitati date de marfuri de export temporar.

Art. 166

(1) Nu pot fi plasate in regim de perfectionare pasiva marfurile romanesti:
a) al caror export implica rambursarea sau remiterea drepturilor de import;
b) care, inaintea exportului, au fost puse in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import, in functie de destinatia lor finala, atata timp cat conditiile pentru acordarea unei astfel de exonerari continua sa se aplice;
c) al caror export implica acordarea rambursarilor la export sau pentru care, potrivit reglementarilor privind politica agricola, se acorda un alt avantaj financiar decat aceste rambursari.
(2) Prin regulamentul vamal se pot stabili derogari de la prevederile alin.(1) lit.b).

Art. 167

(1) Autorizatia de perfectionare pasiva se emite la cererea persoanei care se ocupa de indeplinirea operatiunilor de perfectionare.
(2) Autorizatia de perfectionare pasiva poate fi acordata si unei alte persoane decat cea prevazuta la alin.(1) pentru marfurile de origine romana, in sensul titlului II capitolul II, sectiunea 1, cand operatiunea de perfectionare consta in incorporarea acelor marfuri in marfuri obtinute in afara Romaniei si importate ca produse compensatoare, cu conditia ca utilizarea acestui regim sa contribuie la promovarea vanzarii marfurilor de export fara sa aduca atingere intereselor esentiale ale producatorilor romani de produse identice sau similare cu produsele compensatoare importate.
(3) Cazurile si modalitatile in care se aplica alin. (2) se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 168

Autorizatia se acorda numai:
a) persoanelor stabilite in Romania;
b) cand se poate stabili faptul ca produsele compensatoare rezulta din perfectionarea marfurilor de export temporar. Cazurile si conditiile in care se pot aplica derogari de la prezenta dispozitie sunt prevazute in regulamentul vamal;
c) cand utilizarea regimului de perfectionare pasiva nu este de natura sa aduca atingere in mod serios intereselor esentiale ale producatorilor romani.

Art. 169

(1) Autoritatea vamala stabileste termenul in care produsele compensatoare trebuie sa fie reimportate pe teritoriul vamal al Romaniei. Acest termen se prelungeste, in urma depunerii, inainte de expirarea termenului initial, a unei cereri justificate a titularului autorizatiei.
(2) Autoritatea vamala stabileste fie rata de randament a operatiunii fie, cand este necesar, modalitatea de stabilire a acesteia.

Art. 170

(1) Exonerarea totala sau partiala de drepturi de import prevazuta la Art. 171 alin.(1) se acorda numai cand produsele compensatoare sunt declarate pentru punerea in libera circulatie in numele sau pe seama:
a) titularului autorizatiei, sau
b) a oricarei alte persoane stabilite in Romania, cu conditia ca acea persoana sa fi obtinut consimtamantul titularului autorizatiei, iar conditiile autorizarii sa fie indeplinite.
(2) Exonerarea totala sau partiala de drepturi de import nu se acorda cand una dintre conditiile sau obligatiile legate de regimul de perfectionare pasiva nu este indeplinita, in afara de cazul in care se stabileste ca neconcordantele nu au un efect semnificativ in functionarea corecta a regimului de perfectionare pasiva.

Art. 171

(1) Exonerarea totala sau partiala de drepturi de import prevazuta la Art. 165 consta in deducerea din cuantumul drepturilor de import, aferente produselor compensatoare puse in libera circulatie, a cuantumului drepturilor de import care ar fi aplicabile la aceeasi data marfurilor de export temporar, daca acestea ar fi importate pe teritoriul vamal al Romaniei din tara in care a avut loc operatiunea de perfectionare sau ultima operatiune de perfectionare.
(2) Cuantumul ce trebuie dedus in temeiul prevederilor alin.(1) se calculeaza pe baza cantitatii si a felului marfurilor in cauza, la data acceptarii declaratiei de plasare sub regimul de perfectionare pasiva si pe baza altor elemente de taxare aplicabile la data acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie a produselor compensatoare.
(3) Valoarea marfurilor de export temporar este cea inscrisa in declaratia vamala de plasare sub regimul de perfectionare pasiva sau, daca nu este posibila determinarea valorii in acest mod, valoarea se determina prin diferenta dintre valoarea in vama a produselor compensatoare si costurile de perfectionare justificate prin documente.
(4) Daca inainte de a fi plasate sub regimul de perfectionare pasiva, marfurile de export temporar au fost puse in libera circulatie la o taxa redusa in functie de destinatia lor finala si, atata timp cat conditiile de acordare a acestei taxe reduse continua sa se aplice, cuantumul de dedus este cuantumul drepturilor de import incasat la punerea in libera circulatie a marfurilor. Prin regulamentul vamal se stabilesc si alte costuri care nu se iau in considerare la calcularea cuantumului care trebuie dedus.
(5) Cand marfurile de export temporar ar putea beneficia, la punerea in libera circulatie, de o taxa redusa sau zero, in functie de destinatia lor finala, aceasta taxa se ia in considerare cu conditia ca marfurile sa fi suferit aceleasi operatiuni ca operatiunile prevazute pentru o astfel de destinatie in tara in care a avut loc operatiunea de perfectionare sau ultima operatiune de perfectionare.
(6) Daca produsele compensatoare beneficiaza de o masura tarifara preferentiala, in sensul Art. 46 lit.d) sau e), iar aceasta masura exista pentru marfurile care se incadreaza la acelasi cod tarifar ca si marfurile de export temporar, procentul drepturilor de import de luat in considerare la stabilirea cuantumului de dedus conform alin.(1) este acela care s-ar aplica daca marfurile de export temporar ar indeplini conditiile in care se aplica masura preferentiala.
(7) Prezentul articol nu inlatura aplicarea prevederilor adoptate de Romania in schimbul de marfuri cu alte tari, care stabilesc exonerarea de drepturi de import a anumitor produse compensatoare.

Art. 172

(1) Cand scopul operatiunii de perfectionare este repararea marfurilor de export temporar, acestea sunt puse in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import cand marfurile au fost reparate cu titlu gratuit, fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita existentei unui viciu de fabricatie.
(2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul in care defectul a fost luat in considerare in momentul in care marfurile in cauza au fost puse pentru prima oara in libera circulatie.

Art. 173

(1) Cand scopul operatiunii de perfectionare este repararea marfurilor de export temporar si o astfel de reparare se efectueaza cu titlu oneros, exonerarea partiala de drepturi de import prevazuta la Art. 165 consta in stabilirea cuantumului drepturilor aplicabile, pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie a produselor respective si luand in considerare ca valoare in vama o valoare egala cu costurile de reparare, cu conditia ca aceste costuri sa reprezinte singura plata efectuata catre titularul autorizatiei si sa nu fie influentate de nici o legatura intre titular si operator.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile Art. 171, prin regulamentul vamal se pot stabili cazurile si conditiile specifice in care marfurile pot fi puse in libera circulatie in urma operatiunii de perfectionare pasiva, pentru care costul operatiunii de perfectionare este luat ca baza pentru evaluare in vederea aplicarii Tarifului vamal.

Art. 174

(1) Perfectionarea pasiva in sistemul de schimburi standard permite ca marfa importata, denumita in continuare produs de inlocuire, sa inlocuiasca un produs compensator.
(2) Autoritatea vamala aproba utilizarea sistemului de schimburi standard cand operatiunea de perfectionare consta in repararea de marfuri romanesti, altele decat cele care fac obiectul politicii agricole sau al reglementarilor specifice aplicabile anumitor marfuri ce rezulta din transformarea produselor agricole.
(3) Fara a se inlatura aplicarea prevederilor Art. 179, dispozitiile privind produsele compensatoare se aplica si produselor de inlocuire.
(4) Autoritatea vamala permite ca produsele de inlocuire sa fie importate inainte de exportul marfurilor de export temporar, procedura numindu-se import anticipat. La importul anticipat al unui produs de inlocuire se constituie o garantie care sa acopere cuantumul drepturilor de import.

Art. 175

(1) Produsele de inlocuire trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar, sa fie de aceeasi calitate comerciala si sa aiba aceleasi caracteristici tehnice ca marfurile de export temporar, daca acestea din urma ar fi fost supuse operatiunii de reparare in cauza.
(2) Daca marfurile de export temporar au fost deja folosite inaintea acestui export, produsele de inlocuire trebuie sa nu fie produse noi. Autoritatea vamala poate acorda derogari de la aceasta regula daca produsul de inlocuire a fost livrat gratuit fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita unui viciu de fabricatie.

Art. 176

Sistemul de schimburi standard poate fi autorizat numai cand este posibil sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute la Art. 175.

Art. 177

(1) In cazul importului anticipat, exportul marfurilor de export temporar se realizeaza in termen de doua luni de la data acceptarii de catre autoritatea vamala a declaratiei de punere in libera circulatie a produselor de inlocuire.
(2) In situatii exceptionale, la solicitarea justificata a titularului, autoritatea vamala poate prelungi, in limite rezonabile, termenul prevazut la alin.(1).

Art. 178

In cazul importului anticipat si cand se aplica prevederile Art. 171, cuantumul de dedus se determina pe baza elementelor de taxare aplicabile marfurilor de export temporar la data acceptarii declaratiei de plasare sub acest regim.

Art. 179

Prevederile Art. 167 alin. (2) si Art. 168 lit.b) nu se aplica in cazul sistemului de schimb de marfuri standard.

Art. 180

Dispozitiile mentionate in cadrul perfectionarii pasive sunt aplicabile si in scopul punerii in aplicare a masurilor netarifare de politica comerciala.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora